| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ) oraz na podstawie art.13 ust.1 pkt.1, art. 13b, ust. 1 ,2 ,3, 4, 5 i 7 i art. 13f ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115, z późn. zm . 2) )
Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie miasta Gdyni strefę płatnego parkowania (zwaną dalej strefą), określoną na planie graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz ulic wchodzących w skład strefy przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00, na drogach publicznych w strefie w takich ich częściach, obiektach i urządzeniach lub w wyznaczonych miejscach, w których dozwolony jest postój tych pojazdów na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zatwierdzonej organizacji ruchu. Opłaty są pobierane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (zwany dalej ZDiZ).

3. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze strefy jest opłacenie czasu parkowania. Czas parkowania opłaca się:

1) przez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie,

2) przy użyciu telefonu komórkowego,

3) przez wykupienie abonamentu.

4. W strefie wprowadza się abonamenty:

1) typu "M" dla mieszkańców strefy,

2) typu "N" dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w zakresie schorzeń narządu ruchu lub neurologicznych, albo dla opiekunów prawnych tych osób,

3) typu "O" na okaziciela.

5. Wysokości opłat, w zależności od czasu parkowania, rodzaju użytkownika uprawnionego do korzystania z określonego abonamentu, czasu, na który wykupiono abonament są określone w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Abonament typu "M" może wykupić mieszkaniec strefy na jeden określony pojazd. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: dowód osobisty i dowód rejestracyjny z wpisanym adresem właściciela oraz w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia - dodatkowo poświadczona za zgodność z oryginałem kopia tej umowy.

2. Mieszkaniec strefy, na podstawie wykupionego abonamentu, jest uprawniony do parkowania pojazdu na dowolnym miejscu postojowym, zlokalizowanym w promieniu do 200 m od miejsca zamieszkania, na ulicy, przy której mieszka lub przyległej. Granice, w których mieszkaniec strefy na podstawie wykupionego abonamentu będzie upoważniony do parkowania, zostaną wskazane w abonamencie podczas jego wydania.

3. W abonamencie typu "M" określa się numer rejestracyjny pojazdu, na który abonament jest wydany.

§ 3. 1. Abonament typu "N" może być wykupiony przez uprawnioną osobę na jeden określony pojazd. Uprawnia on do parkowania pojazdu na obszarze całej strefy.

2. Dokumentami upoważniającymi do wykupienia tego abonamentu są:

1) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu lub neurologicznych,

2) karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej,

3) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej,

4) dowód rejestracyjny pojazdu z wpisanymi danymi osoby uprawnionej,

5) w przypadku nabywania abonamentu przez opiekuna prawnego, dokument potwierdzający sprawowanie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną.

§ 4. 1. Abonament typu "O" wydawany jest po wniesieniu opłaty, bez ograniczeń. Uprawnia on do parkowania na obszarze całej strefy.

2. Na wniosek nabywcy abonamentu, dopuszcza się przy jego zakupie umieszczenie na blankiecie abonamentu numeru rejestracyjnego pojazdu. Wpisu może dokonać jedynie uprawniony pracownik Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni.

§ 5. 1. Obowiązek uiszczenia opłat powstaje z chwilą zaparkowania pojazdu w okolicznościach określonych w § 1 ust. 2.

2. W ramach opłaconego czasu parkowania kierujący pojazdem może zmieniać miejsce parkowania w granicach strefy.

3. Możliwe jest wnoszenie opłat w rozliczeniu minutowym proporcjonalnie do wysokości opłat za poszczególne odcinki czasowe, określone w załączniku nr 3 z wyłączeniem opłaty za pierwsze pół godziny, która musi być wniesiona w całości.

4. Abonamenty typu "M", "N", "O" można zakupić na okres od 1 do 12 miesięcy albo na okres 30 dni lub jego wielokrotność (maksymalnie 360 dni).

§ 6. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w strefie dla następujących użytkowników drogi:

1. kierujących pojazdami służbowymi Urzędu Miasta Gdyni wyposażonymi w identyfikatory wydawane przez ZDiZ w Gdyni,

2. kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych podczas usuwania skutków awarii (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, trakcyjnego, sygnalizacji świetlnej),

3. kierujących pojazdami podczas wykonywania przez Gminę Miasta Gdyni, na jej zlecenie albo przez podmioty, w których Gmina Miasta Gdyni uczestniczy jako wspólnik, zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności, przy czym pojazdy te powinny być wyposażone w identyfikatory wydawane przez ZDiZ,

4. kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Gdyni, Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni,

5. kierujących pojazdami komunikacji miejskiej,

6. kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami D - 19 "postój taksówek" i D - 20 "koniec postoju taksówek".

§ 7. 1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w strefie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości określonej w załączniku nr 3.

2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej na wskazane konto ZDiZ w ciągu 7 dni od dnia zaniechania obowiązku wymienionego w § 5 ust. 1, ulega ona pomniejszeniu do wysokości określonej w załączniku nr 3. Opłatę uważa się za wniesioną prawidłowo w przypadku uznania rachunku bankowego ZDiZ w ww. terminie. Opłata może ulec obniżeniu z tego tytułu dwukrotnie w ciągu jednego roku kalendarzowego.

§ 8. 1. Bilety parkingowe powinny być umieszczone za przednią szybą pojazdu lub, w przypadku motocykli, w innym widocznym miejscu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności tak, aby opłacenie czasu parkowania było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy.

2. W przypadku wniesienia opłaty za pomocą telefonu komórkowego, potwierdzenie dokonania opłaty zostaje w formie elektronicznej umieszczone na odpowiednim serwerze, pozwalającym na elektroniczną weryfikację wniesionej opłaty.

§ 9. 1. Opłacenie czasu parkowania pojazdu samochodowego uprawnia do niestrzeżonego parkowania pojazdu w każdym miejscu, o którym mowa w § 1 ust. 2.

2. Abonament nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.

§ 10. 1. W przypadku zwrotu karty abonamentowej przed upływem terminu jej ważności wniesiona opłata jest zwracana - po odliczeniu opłaty należnej za wykorzystany okres abonamentu - według zasad obowiązujących w chwili jego zakupu.

2. W razie utraty, kradzieży lub zniszczenia karty abonamentowej każdego typu, opłata abonamentowa za nie wykorzystany okres ważności nie jest zwracana, przy czym w takim wypadku może być wydany na ten okres ważności duplikat karty abonamentowej typu "M" i "N". Duplikat karty abonamentowej typu "O" może być również wydany, o ile na jego oryginale był umieszczony numer rejestracyjny pojazdu zgodnie z § 4 ust. 2.

3. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel lub posiadacz może uzyskać nową kartę abonamentową, upoważniającą do parkowania w strefie nowego pojazdu na okres ważności dotychczasowej karty abonamentowej, pod warunkiem zwrotu oryginalnej karty.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 właściciel lub posiadacz pojazdu może uzyskać nową kartę abonamentową pod warunkiem wniesienia zryczałtowanej opłaty w kwocie 10 zł. Nie pobiera się tej opłaty w przypadku jednoczesnego wykupienia abonamentu na okres wykraczający poza dotychczas obowiązujący przynajmniej o miesiąc lub 30 dni.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 12. Traci moc uchwała nr XVIII/340/12 z 28 marca 2012 r. Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 1449).

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni


Joanna Zielińska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz.1321 oraz z 2012 r. poz. 472.


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/443/12
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 czerwca 2012 r.

1

10 Lutego

2

3 Maja

3

Abrahama

4

Al. Jana Pawła II

5

Armii Krajowej

6

I Armii Wojska Polskiego

7

Asnyka

8

Batorego

9

Bema

10

Derdowskiego

11

Dworcowa

12

Fredry

13

Hryniewickiego na odcinku od ul. Waszyngtona do granic terenu Dalmoru

14

Jana z Kolna

15

Kasprowicza

16

Kilińskiego

17

Kochanowskiego

18

Korzeniowskiego

19

Krasickiego

20

ks. Prałata Hilarego Jastaka

21

Legionów na odcinku od Piłsudskiego do ulicy Sieroszewskiego

22

Mariacka

23

Mickiewicza

24

Mściwoja

25

Necla

26

Obrońców Wybrzeża

27

Ofiar Piaśnicy

28

Piłsudskiego na odcinku od Władysława IV do Krasickiego

29

Plac Grunwaldzki

30

Plac Kaszubski

31

Plac Konstytucji

32

Portowa

33

Pułaskiego

34

Sędzickiego

35

Sienkiewicza

36

Siemiradzkiego

37

Sieroszewskiego

38

Skargi

39

Skwer Kościuszki

40

Słowackiego

41

Starowiejska

42

Szkolna

43

Świętojańska na odcinku od Piłsudskiego do Placu Kaszubskiego

44

Św. Piotra

45

Św. Wojciecha

46

T. Wendy na odcinku od Jana z Kolna do ul. Portowej

47

Traugutta

48

Waszyngtona na odcinku od Skweru Kościuszki do Św. Piotra

49

Wita Stwosza

50

Władysława IV

51

Wójta Radtkego

52

Wybickiego

53

Zawiszy Czarnego

54

Zgoda

55

Zygmunta Augusta

56

Zygmuntowska

57

Żeromskiego

58

Żwirki i Wigury.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/443/12
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdyni

Opłaty jednorazowe

Czas parkowania

Wysokość opłaty /zł/

Pierwsze pół godziny

0,80 zł

Drugie pół godziny

2,00 zł

Druga godzina

2,90 zł

Trzecia godzina

3,00 zł

Czwarta godzina i kolejne

2,80 zł

Abonamenty

Lp.

Abonament typu "M" - dla mieszkańca strefy

Wysokość opłaty [zł / m-c]

1.

Abonament na okres od 1 do 11 miesięcy albo na okres 30 dni lub jego wielokrotność do 330 dni

30,00

2.

Abonament przy zakupie na rok lub 360 dni

25,00

Lp.

Abonament typu "N" - dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w zakresie schorzeń narządu ruchu lub neurologicznych albo ich opiekunów prawnych

Wysokość opłaty [zł / m-c]

1.

Abonament na okres od 1 do 11 miesięcy albo okres 30 dni lub jego wielokrotność do 330 dni

30,00

2.

Abonament przy zakupie na rok albo 360 dni

25,00

Lp.

Abonament typu "O" - na okaziciela

Wysokość opłaty [zł / m-c]

1.

Abonament przy zakupie na okres od 1 do 5 miesięcy albo 30, 60, 90, 120 lub 150 dni

450,00

2.

Abonament przy zakupie na okres od 6 do 11 miesięcy albo 180, 210, 240, 270, 300 lub 330 dni

435,00

3.

Abonament przy zakupie na rok albo 360 dni

420,00

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie

Opłata dodatkowa (podstawowa)

50,00 zł

Opłata dodatkowa pomniejszona zgodnie z § 7 ust. 2 uchwały

30,00 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »