| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/214/2012 Rady Gminy Szemud

z dnia 16 maja 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud dotyczącej fragmentu wsi Szemud obejmującego cz. działki nr 477/7

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Szemud.
Rada Gminy Szemud uchwala co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud uchwala zmiany uchwały Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud dotyczącej fragmentu wsi Szemud obejmującego cz. działki nr 477/7.

§ 2. 1. Integralną częścią uchwały jest:

1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu w skali 1:1 000;

2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, zawiera następujące oznaczenia:

1) granica obszaru objętego opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) oznaczenie terenów, w tym: literowe oznaczenie podziału obszaru objętego planem na jednostki:

- PE - tereny powierzchniowej eksploatacji - żwirownia

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania przestrzennego terenu objętego planem:

- wieś Szemud

- Nr dz: 477/7 część

- Powierzchnia: 0,34 ha

- Własność: prywatna

1. KARTA TERENU

2. Przeznaczenie terenu:

Tereny powierzchniowej eksploatacji żwirownia - teren położony wewnątrz granic złoża przeznaczony jest pod eksploatację powierzchniową kruszywa - żwirownia o powierzchni 0,34 ha,

3. Nr strefy

PE

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- Nie występują.

5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazukulturowego:

- W celu max ograniczenia wpływu eksploatacji na środowisko utrzymać właściwy kąt nachylenia skarp w celu zachowania ich stateczności i ograniczenia procesów erozji.

- Należy zachować filar ochronny od granicy sąsiednich nieruchomości szerokości 6,0 m, od drogi 10 m.

- Teren zabezpieczyć przed możliwością wyrzucania śmieci i wylewania nieczystości.

- Nadkład zdjęty przed podjęciem eksploatacji winien być składowany tymczasowo w bezpośrednim sąsiedztwie wyrobiska.

- Rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych winna następować sukcesywnie z postępowaniem eksploatacji złoża.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury spółczesnej:

- W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne podczas eksploatacji kruszywa, należy fakt ten niezwłocznie zgłosić do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:

- Nie występują.

8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- Dopuszcza się lokalizacje budynku tymczasowego socjalnego typu barakowóz.

9. Szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

- Nie występują

10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów:

- Dopuszcza się możliwość lokalizacji tymczasowego budynku socjalnego.

11. Infrastruktura:

- Nie przewiduje się nowego układu drogowego.

- Infrastruktura techniczna nie występuje.

- Dojazd do projektowanej złoża z drogi gminnej istniejącej gruntowej.

- Miejsca postojowe przewiduje się na terenie projektowanej żwirowni.

12. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej:

- Nie występuje.

13. Stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- ustala się stawkę procentową służąca naliczaniu opłaty, dla całego terenu w wysokości 30%

§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Szemud. Zobowiązuje się Wójta Gminy Szemud do:

1. Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem.

2. Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemud oraz publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej gminy.

3. Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów.

4. Wprowadzenia do rejestru planów miejscowych,

5. Przekazania Staroście kopii uchwały o zmianach do miejscowego planu.

6. Publikacji przedmiotowej uchwały na stronie internetowej Urzędu Gminy Szemud

§ 4. Traci moc część ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r.we fragmencie objętym granicami niniejszą zmianą planu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem § 4 ust. 1 i 2 które wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/214/2012
Rady Gminy Szemud
z dnia 16 maja 2012 r.

Rysunek zmiany planu.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/214/2012
Rady Gminy Szemud
z dnia 16 maja 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, FRAGMENTU WSI SZEMUD

Lp.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej i
adres
zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Ustalenia
projektu planu
dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały nr XXIII/214/2012

Uwagi

uwaga
uwzględniona

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględniona

uwaga
nieuwzględniona


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

- Uwaga: nie wpłynęły uwagi do wyłożonego projektu zmiany planu miejscowego


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/214/2012
Rady Gminy Szemud
z dnia 16 maja 2012 r.

W sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

§ 1. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

§ 2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), zadania własne gminy.

§ 3. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, w tym: planowanie, wykonanie i eksploatacja, określają obowiązujące przepisy szczególne, w tym aktualnie:

1) Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;

- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;

- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gminy.

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła są obowiązane zapewniać realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci.

2) Zgodnie z art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

§ 4. 1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 2 podlega przepisom szczególnym, w tym m.in.: ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. z późn. 177 zm.).

2. Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy (w tym inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy) ujmowane są w uchwale budżetowej Rady Gminy.

3. Zadania w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych finansowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami, z budżetu gminy i ze źródeł zewnętrznych, tj. m.in.: ze środków własnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowniczych i telekomunikacyjnych, kredytów i pożyczek, funduszy unijnych i innych.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Haase

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »