| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.III.41.31.5.2012.AFD Wojewody Pomorskiego

z dnia 3 sierpnia 2012r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdza się nieważność uchwały Nr 141/XVI//2012 Rady Gminy Linia z dnia 28 czerwca 2012 r . w sprawie utworzenia trzech Punktów Przedszkolnych w Gminie Linia (Pobłocie, Strzepcz, Linia).

Uzasadnienie

W dniu 28 czerwca 2012r. Rada Gminy Linia podjęła uchwałę Nr 141/XVI//2012 w sprawie utworzenia trzech Punktów Przedszkolnych w Gminie Linia (Pobłocie, Strzepcz, Linia) .

Powyższa uchwała została doręczona Wojewodzie Pomorskiemu w dniu 6 lipca 2012r.

Jako podstawę prawną podjęcia uchwały Rada Gminy Linia wskazała przepis art. 14 a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i § 1 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. Nr 161, poz.1080 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 14a ust. 1 a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.

Do innych form wychowania przedszkolnego należą między innymi punkty przedszkolne oraz zespoły wychowania przedszkolnego.

W toku kontroli zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z naruszeniem prawa w następującym zakresie:

1. W § 4 uchwały Rada wskazała, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wskazać należy, że uchwały w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych nie posiadają charakteru prawa miejscowego.

Akty prawa miejscowego są to akty o charakterze normatywnym określające reguły określonego zachowania się, dotyczące generalnie oznaczonych kategorii podmiotów w abstrakcyjnie wskazanych sytuacjach, będące jednocześnie źródłem praw i obowiązków tychże podmiotów.

Wskazana wyżej uchwała nie ustanawia norm o charakterze generalnym i abstrakcyjnym oraz nie nakłada praw i obowiązków na podmioty tworzące wspólnotę samorządową,w związku z tym nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego na zasadach i w trybie ogłaszania aktów prawa miejscowego określonych
w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197,poz.1172 ze zm.).

2. W § 2 uchwały Rada nadała trzem punktom przedszkolnym w Pobłociu ,Strzepczu i Linii organizację w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały o tytule "Organizacja Punktów Przedszkolnych w Gminie Linia (Pobłocie, Strzepcz, Linia)".

Wskazać należy, że w treści § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, zapisano: "organ prowadzący punkt lub zespół ustala jego organizację (…)". Uznać należy, że ustawodawca celowo użył tu liczby pojedynczej, wskazując na konieczność ustalenia oddzielnej, indywidualnej organizacji dla każdego punktu.

3. W punkcie 4 rozdziału I "Organizacji Punktów Przedszkolnych w Gminie Linia" zawarto zapis, iż "nadzór pedagogiczny nad Punktami Przedszkolnymi sprawuje specjalista ds. nadzoru pedagogicznego". Wskazać należy że, stosownie do art. 14a ust. 6 ustawy o systemie oświaty nauczyciela prowadzącego zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę zatrudnia dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonych przez tę gminę. Zgodnie zaś z treścią przepisu art. 39 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, nadzór pedagogiczny w szkole lub placówce sprawuje dyrektor tej szkoły lub placówki.

Natomiast zgodnie z art. 35b cyt. wyż. ustawy o systemie oświaty nadzór pedagogiczny nad innymi formami wychowania przedszkolnego sprawuje kurator oświaty.

Zatem organ prowadzący punkt przedszkolny, ustalając jego organizację, nie jest uprawniony do wskazania osób sprawujących nadzór pedagogiczny w sposób odmienny niż to wynika z ustawy o systemie oświaty.

4 Z kolei, w punkcie 2 rozdziału II "Organizacji Punktów Przedszkolnych w Gminie Linia"Rada Gminy Linia wprowadziła zapis, że wszelkie zadania i cele punkty realizują w oparciu o m.in. programy nauczania wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku i zatwierdzone przez MEN. W aktualnym stanie prawnym program wychowania przedszkolnego dopuszcza odpowiednio dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej, który zatrudnia nauczyciela prowadzącego zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, na wniosek tego nauczyciela , po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (art. art.22a ust.2 ustawy o systemie oświaty w związku z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U z 2009r. Nr 89, poz.730) ).

Ponadto, w ocenie organu nadzoru w treści załącznika "Organizacja Punktów Przedszkolnych
w Gminie Linia" pominięto regulacje określone w § 5 ust.1 pkt 2 cyt.wyż. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania - dotyczące celów i zadań punktu oraz sposobu ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Katalog spraw, których unormowanie ustawodawca powierzył radzie gminy w uchwale w sprawie organizacji punktu przedszkolnego, nie ma charakteru wyliczenia enumeratywnego, niemniej organ nadzoru zauważa, że zagadnienia wymienione w § 5 ust. 1 cyt. rozporządzenia powinny obligatoryjnie znaleźć się w uchwale regulującej przedmiotową materię.

Z opisanych wyżej względów wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego jest uzasadnione i organ nadzoru stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały jako sprzecznej z prawem, orzekając jak na wstępie.

Zgodnie z art.92 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje Radzie Gminy Linia prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego - w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

Wojewoda Pomorski


Ryszard Stachurski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »