| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/319/12 Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dzielnica Północ" w Słupsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 20 ust. 1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz.675, Nr 119, poz.804, Nr 130, poz.871, Nr 149, poz.996 i Nr 155, poz. 1043; z 2011 Nr 32, poz.159, Nr 153, poz.901)

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

Rozdział I.
Przepisy ogólne

§ 1.

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dzielnica Północ" w Słupsku uchwalonego uchwałą Nr LI/789/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2010 roku.

§ 2.

Ustalenia zmienianego planu wymienionego w §1 są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska.

§ 3.

Do części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dzielnica Północ" w Słupsku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" 1) ustala się wyposażenie terenów w podstawowe media: wodę, energię elektryczną, ciepło i gaz z sieci miejskich oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych do systemów zbiorczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w oparciu o warunki ustalone przez zarządzających sieciami, dopuszcza się indywidualne ujęcia wody., " ;

2) w § 12 w karcie terenu 05 w pozycji 02 wyrazy "40%" zastępuje się wyrazami "70%" i wyrazy "25%" zastępuje się wyrazami "10%",

3) w § 12 w karcie terenu 07 pozycja 06 otrzymuje brzmienie: "Ustalenia dotyczące ochrony obszaru parku kulturowego "Klasztorne Stawy":

- zakazuje się niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

- ogranicza się możliwość prowadzenia robót budowlanych wyłącznie do robót związanych z budową, przebudową lub remontem istniejących brzegów stawów wodnych oraz budową, utrzymaniem, remontem lub naprawą istniejących urządzeń wodnych lub prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,

- zakazuje się wyrębu drzewostanu i niszczenia istniejącego runa roślinnego i zieleni, z wyjątkiem zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich,

- na działce 69 obr. 1 ogranicza się lokalizację obiektów kubaturowych,

- zakazuje się składowania i magazynowania wszelkich materiałów oraz odpadów,

- dopuszcza się przeniesienie na przedmiotowy teren wartościowych obiektów architektonicznych,

- wymienione ograniczenia nie dotyczą prac związanych z realizacją Parku Kulturowego pod nazwą "Klasztorne Stawy" przyjętego uchwałą Nr LX/919/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu ochrony parku kulturowego pod nazwą "Klasztorne Stawy",

- wszelkie działania inwestycyjne, dotyczące Parku Kulturowego pod nazwą "Klasztorne Stawy" w zakresie zagospodarowania terenu i sposobu jego użytkowania należy opiniować u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku,

- obiekty będące w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków powinny zachować ich pierwotną formę i bryłę zewnętrzną, a inwestycje polegające na remoncie elewacji i dachu oraz ingerujące w wygląd zewnętrzny obiektu winny posiadać pozytywną opinię konserwatorską.",

4) w § 12 w karcie terenu 08 w pozycji 02 wyrazy "ustala się maksymalnie 40%" zastępuje się wyrazami "nie ustala się" i wyrazy "25%" zastępuje się wyrazami "5%",

5) w § 12 w karcie terenu 09 w pozycji 02 wyrazy "40%" zastępuje się wyrazami "70%" i wyrazy "20%" zastępuje się wyrazami "5%".

§ 4.

Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dzielnica Północ" uchwalonego uchwałą Nr LI/789/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2010 r. oraz rysunek tego planu nie ulegają zmianie.

§ 5.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały Nr LI/789/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2010 r. nie ulega zmianie.

§ 6.

Do wyłożonego projektu planu uwagi nie wpłynęły.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku


Zdzisław Sołowin

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »