| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/50/2012 Rady Gminy Łęczyce

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łęczycach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. w Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.42 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zmianami) Rada Gminy Łęczyce uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łęczycach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Gminy Łęczyce Nr XXII/43/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach


Janusz Kreft


Załącznik do uchwały Rady Gminy Łęczyce

Nr XXIII/50/2012

z dnia 29 sierpnia 2012 roku

STATUT

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ŁĘCZYCACH

Dział I.

P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e

§ 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, realizujący świadczenia z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia na terenie gminy Łęczyce jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

§ 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, zwany dalej "Ośrodkiem Zdrowia" działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2001, nr 112, poz. 654)

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. art. 18 ust. 2 pkt 15 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1591)

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, nr 164, poz. 1027)

SIEDZIBA ZAKŁADU

§3

Siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach mieści się w Łęczycach przy ulicy Długiej 15.

§ 4

1. Ośrodek Zdrowia udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

2. Świadczeń zdrowotnych udziela się:

1) nieodpłatnie;

2) za częściową odpłatnością;

3) lub całkowitą odpłatnością.

§ 5

Dowodem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest posiadana przez uprawnionego karta ubezpieczenia zdrowotnego lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne pacjenta.

§ 6

Przy ustalaniu wysokości opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom określonym w § 4 stosuje się ceny urzędowe jeżeli przepisy odrębne przewidują odpłatność za ich udzielanie.

§7

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym ustala kierownik Ośrodka Zdrowia, w którym świadczenia są udzielane.

Dział II.

P o s t a n o w i e n i a s z c z e g ó ł o w e

OBSZAR DZIAŁANIA ZAKŁADU

§ 8

1. Ośrodek Zdrowia obejmuje swym zasięgiem działania ogół ludności zamieszkałej na stałe lub czasowo na terenie administracyjnym gminy Łęczyce.

2. Ze świadczeń ośrodka mogą korzystać mieszkańcy z poza obszaru działania na podstawie odrębnie zawartych umów.

3. Okoliczności wymienione w ust. 1 i 2, nie stanowią podstawy do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, jeżeli zachodzi natychmiastowa potrzeba udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§9

1. Celem działalności Ośrodka Zdrowia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz promocja zdrowia w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, poza siedzibą Ośrodka Zdrowia, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń.

2. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, obejmują swoim zakresem świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii.

§ 10

Do zadań Ośrodka Zdrowia należą w szczególności świadczenia zdrowotne służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności:

1. Badanie i udzielanie porad lekarskich i porad w domu chorego.

2. Leczenie.

3. Opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, połogiem oraz nad noworodkiem.

4. Opieka nad zdrowym dzieckiem.

5. Pielęgnacja chorych.

6. Pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi.

7. Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

8. Zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne.

9. Czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i pomocnicze.

10. Prowadzenie czynnego poradnictwa, szczególnie w odniesieniu do populacji:
1) chorych z chorobami społecznymi i cywilizacyjnymi;
2) innych chorych przewlekle, których stan zdrowia wymaga systematycznej opieki.

11. Orzekanie o stanie zdrowia, a w tym o czasowej niezdolności do pracy, współdziałanie z instytucjami orzekającymi o stałej niezdolności do pracy, oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej.

12. Prowadzenie działalności profilaktycznej i promocji zdrowia.

13. Organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych (klęski żywiołowe, katastrofy, epidemiczne szerzenie się chorób).

14. Opieka stomatologiczna leczenie i profilaktyka.

§11

Zadania wymienione w § 10 są wykonywane przez personel medyczny, posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe określone w odrębnych przepisach.

§ 12

W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Poradnia lekarza POZ w Łęczycach.

2. Poradnia pediatryczna w Łęczycach.

3. Poradnia stomatologiczna w Łęczycach.

4. Poradnia ginekologiczno- położnicza w Łęczycach.

5. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy w Łęczycach.

6. Gabinet pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Łęczycach.

7. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i opieki przedlekarskiej w Łęczycach.

8. Poradnia promocji zdrowia w Łęczycach.

9. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i opieki przedlekarskiej w Zespole Szkół w Łęczycach.

10. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i opieki przedlekarskiej w Zespole Szkół w Bożympolu Wielkim.

11. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i opieki przedlekarskiej w Gimnazjum w Strzebielinie.

12. Punkt szczepień w Łęczycach.

13. Poradnia lekarza POZ- Gabinet lekarski w Strzebielinie.

14. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i opieki przedlekarskiej w Strzebielinie.

15. Poradnia stomatologiczna- gabinet stomatologiczny w Strzebielinie.

16. Rejestracja pacjentów.

17. Administracja Ośrodka.

ORGANY ZAKŁADU

§13

Organami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach są:

1. Rada Społeczna składająca się z 7 osób.

2. Kierownik.

§14

W skład Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej wchodzą:

1. Wójt Gminy jako Przewodniczący Rady.

2. Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego.

3. Przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy w ilości 5 osób.

§15

1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata i kończy się w dniu powołania nowej w wyniku upływu kadencji.

2. Rada Społeczna zostaje odwołana przed upływem kadencji w przypadku likwidacji Ośrodka Zdrowia.

3. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

2) rezygnacji z funkcji;

3) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

4. Członkostwo w Radzie Społecznej wygasa na skutek śmierci członka Rady Społecznej.

5. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład Rady Społecznej przed upływem jej kadencji, podmiot tworzący uzupełnia skład Rady Społecznej.

6. Praca w Radzie Społecznej ma charakter społeczny, bez wynagradzania jej członków.

7. Zasady pracy Rady określa regulamin pracy Rady Społecznej.

8. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy z głosem doradczym Kierownik Ośrodka Zdrowia.

9. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 16

Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:

1. Przedstawianie Radzie Gminy wniosków i opinii w sprawach:

1) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne;

2) zbycie środka trwałego oraz zakupu i przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;

3) związanych z przekształceniem lub likwidacją Ośrodka Zdrowia, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności;

4) przyznawania kierownikowi zakładu nagród;

5) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z kierownikiem zakładu.

2. Przedstawienie Kierownikowi Ośrodka Zdrowia wniosków i opinii w sprawach:

1) planu finansowego i inwestycyjnego;

2) rocznego sprawozdania z realizacji planów;

3) kredytów bankowych lub dotacji;

4) podział zysku.

3. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do

zatwierdzenia Radzie Gminy.

4. Zatwierdzenie karty praw i obowiązków pacjenta.

5. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby

korzystające ze świadczeń Ośrodka Zdrowia z wyłączeniem spraw podlegających

nadzorowi medycznemu.

6. Przedstawienie wniosków wojewodzie w określonym zakresie działania,

w którego imieniu Rada wykonuje swoje zadania.

7. Opiniowanie cennika usług medycznych wykonywanych w Ośrodku Zdrowia

8. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi Ośrodka przysługuje odwołanie do

podmiotu, który utworzył zakład.

ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

§ 17

Odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem Zdrowia ponosi Kierownik Ośrodka.

§ 18

1. Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. Jest przełożonym pracowników w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

2. Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej powołuje Wójt Gminy w drodze konkursu. Zasady przeprowadzania konkursu, określa Zarządzenie Wójta.

3. Kierownika odwołuje Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

4. Spory wynikłe między Kierownikiem Ośrodka, a Radą Społeczną rozstrzyga Rada Gminy.

5. W rozstrzygnięciach sporów, Przewodniczący Rady Społecznej może zasięgać rady Izby Lekarskiej, organów administracji państwowej oraz nadzoru specjalistycznego.

§ 19

Do obowiązków Kierownika należy w szczególności:

1. Bieżący nadzór nad wykonywaniem przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej statutowych zadań.

2. Organizowanie pracy podległego personelu.

3. Opracowywanie planów pracy Ośrodka oraz dokonywanie ocen działalności Ośrodka dla potrzeb własnych i jednostek nadrzędnych.

4. Ustalanie regulaminu organizacyjnego Ośrodka, który określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

5. Ustalanie planu finansowego, który jest podstawą gospodarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

6. Organizację wewnętrzną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ustala Kierownik po uzyskaniu opinii Rady Społecznej.

7. Jeżeli przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ograniczy działalność Ośrodka lub zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, zmiana ta musi uzyskać akceptację właściwych organów.

Dział III

G o s p o d a r k a f i n a n s o w a

§ 20

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).

§ 21

Wartość mienia Ośrodka zgodnie z art. 56- 58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej określają:

1. fundusz założycielski:

1) fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia państwowego lub komunalnego.

2. fundusz zakładu:

1) fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia państwowego lub komunalnego.

§ 22

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych art. 53-60 z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

§ 23

Podstawą gospodarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest plan finansowo- rzeczowy, ustalany przez Kierownika Ośrodka po uzyskaniu opinii Rady Społecznej.

§ 24

Finansowanie Ośrodka Zdrowia następuje z:

1. Należności z realizacji umowy na świadczenie usług zdrowotnych.

2. Dotacji wynikających z realizacji zadań zleconych.

3. Innych źródeł, w tym z darowizn, zapisów i spadków.

Dział IV.

K o n t r o l a d z i a ł a l n o ś c i O ś r o d k a Z d r o w i a

§ 25

Nadzór nad działalnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej sprawuje Rada Gminy Łęczyce.

Dział V.

P o s t a n o w i e n i a k o ń c o w e

§ 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej i przepisy wydane na jej podstawie.

§ 27

Niniejszy statut obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft


Uzasadnienie

W związku z informacją przekazaną od organu nadzoru ( Urzędu Wojewódzkiego - Wydziału Zdrowia ) w podjętej dnia 27 czerwca 2012 roku uchwale wystąpiły błędy ( m.in. w podstawie prawnej) oraz zabrakło istotnego zapisu odnoszącego się do przypadków odwołania Rady Społecznej SP ZOZ przed upływem kadencji.

W związku z powyższym wystosowano pismo do UW Wydziału Zdrowia, iż na sesję Rady Gminy na dzień 29 sierpnia 2012 r. zostanie przygotowany projekt uchwały z niezbędnymi poprawkami z jednoczesnym uchyleniem dotychczasowej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach


Janusz Kreft

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »