| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/324/2012 Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 15 października 2012r.

w sprawie: zatwierdzenia "GMINNEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DOMOWYCH NA TERENIE GMINY CHOJNICE"

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U z 2003r. Nr 106 poz. 1002, z 2004r. Nr 69, poz. 625, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959, z 2005r. Nr 33 poz. 289, Nr 175 poz. 1462, z 2006r. Nr 249 poz. 1830, z 2008r. Nr 199 poz. 1277, z 2009r. Nr 18 poz 97, Nr 18 poz 79, poz. 668, Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 47 poz. 278), art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Traci moc uchwała Rady Gminy w Chojnicach nrXVI/183/2011z dnia24 listopada 2011roku w sprawie zatwierdzenia"GMINNEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DOMOWYCH NA TERENIE GMINY CHOJNICE"

§ 2. Gminny program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Chojnice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Leszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/324/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2012 r.

"GMINNY PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DOMOWYCH NA TERENIE GMINY CHOJNICE"

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Chojnice.

§ 2. Celem niniejszego programu jest:

1) zapobieganie bezdomności psów i kotów;

2) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów i kotów;

3) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów;

4) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego;

5) popularyzacja form utrzymania i hodowli psów oraz kotów;

6) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

§ 3. 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Chojnice;

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Chojnice;

3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.);

Rozdział 2.
Edukacja.

§ 4. 1. Wprowadza się działania edukacyjne, których zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy w zakresie obowiązków jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty.

2. Do podstawowych działań, które będzie wykonywać Gmina w zakresie realizacji postanowień ust. 1 należą:

1) wydawanie ulotek i plakatów propagujących odpowiednie warunki utrzymywania psów i kotów;

2) wspieranie druku, w lokalnej prasie, artykułów poświęconych prawom zwierząt, obowiązkom ich właścicieli oraz propagujących odpowiedzialne posiadanie zwierząt.

§ 5. 1. Poza działaniami określonymi w § 4 wprowadza się edukację dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę.

2. Jako podstawowe formy edukacji, o której mowa w ust. 1 przewiduje się:

1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt przez sterylizację i kastrację;

2) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży w terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami;

3) organizowanie lekcji i spotkań edukacyjnych z osobami hodującymi psy i koty;

4) organizowanie wyjazdów do schronisk dla bezdomnych zwierząt;

5) aktywowanie wolontariatu na rzecz prowadzenia opieki nad bezdomnymi psami lub kotami;

6) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach.

Rozdział 3.
Zapobieganie bezdomności psów i kotów.

§ 6. 1. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi właściciele.

2. Gmina będzie wspierać poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych psów i kotów poprzez prowadzenie, za pomocą mediów, akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem.

3. Gmina założy i będzie prowadziła rejestr osób zainteresowanych adopcją psów.

§ 7. 1. W celu rozwiązywania problemu bezdomności psów i kotów na terenie Gminy, przewiduje się prowadzenie współpracy z osobami i instytucjami zajmującymi się opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

2. Jako podstawowe formy współpracy, o której mowa w ust. 1 zakłada się:

1) prowadzenie wspólnych akcji zmierzających do zapewnienia właścicieli bezdomnym psom i kotom;

2) wymianę informacji na temat porzuconych oraz źle traktowanych zwierząt w celu dochodzenia od ich właścicieli należytej opieki nad posiadanymi zwierzętami.

§ 8. 1. Bezdomność psów i kotów jest likwidowana również poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwość ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.

2. Zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt, w tym psów i kotów oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami określa Gmina, która ma podpisaną umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS, które prowadzi schronisko dla zwierząt w Tczewie.

Rozdział 4.
Adopcja psów.

§ 9. 1. Gmina zastrzega sobie podjęcie decyzji o oddaniu zwierzęcia do adopcji w zależności od możliwości spełnienia wymogów stawianych adoptującemu określonych w ust. 6.

2. W przypadku adopcji jednego psa z terenu Gminy Chojnice, nowy właściciel otrzyma rekompensatę części kosztów utrzymania psa w wysokości do 600 zł (np. na zakup karmy, akcesoriów, zabiegów weterynaryjnych lub budy dla psa)

3. Rekompensata o której mowa w ust. 1 wypłacana będzie po podpisaniu stosownej umowy adopcyjnej i przedstawieniu faktury za zakup akcesoriów dla psa lub wykonaniu zabiegów weterynaryjnych. Właściciel ma 3 miesiące na realizację rekompensaty od dnia podpisania umowy adopcyjnej.

4. Wprowadza się ograniczenie wysokości rekompensaty do kwoty 1800 zł na jedną rodzinę (rodzina może adoptować maksymalnie 3 psy w ramach "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Chojnice")

5. Gmina wytypuje pracownika Urzędu lub Sołtysa właściwego ze względu na miejsce pobytu psa do kontroli warunków w jakich przebywa pies.

6. Adoptujący zobowiązuje się do :

a) zapewnienia zwierzęciu właściwej opieki, humanitarnego traktowania i właściwych warunków utrzymania;

b) zapewnienia zwierzęciu opieki weterynaryjnej w razie choroby oraz profilaktycznych szczepień ochronnych i koniecznych zabiegów weterynaryjnych;

c) zaopatrzenia zwierzęcia w obrożę;

d) zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu;

e) nie sprzedawać ani nie przekazywać zwierzęcia innej osobie, a o jego zaginięciu lub padnięciu wraz z wyjaśnieniem okoliczności, powiadomić Gminę i Sołtysa;

7. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli warunków w jakich przebywa pies.

8. W przypadku gdy kontrola wykaże, że któryś z powyższych punktów nie został spełniony, Gmina ma prawo żądać zwrotu całej wypłaconej dotychczas dotacji oraz zabrać psa.

§ 10. Gmina odmówi oddania zwierzęcia do adopcji jeżeli wnioskujący o adopcję m.in. nie gwarantuje spełnienia warunków określonych w ust. 6.

§ 11. Przy realizacji programu adopcji gmina będzie współpracowała z organizacjami zajmującymi się opieka nad zwierzętami np. Chojnickim Stowarzyszeniem Miłośników Zwierząt.

Rozdział 5.
Rejestracja psów.

§ 12. 1. Pracownik Urzędu lub Sołtys działający w imieniu Wójta dokonuje rejestracji, robi zdjęcie psa i spisuje umowę z nowym właścicielem psa.

2. Ewidencja wszystkich zarejestrowanych psów jest prowadzona przez Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Chojnicach.

3. Karta do rejestracji o której mowa w ust. 1 musi zawierać:

1) rasę, płeć, zdjęcie oraz opis psa

2) dzień i miejsce wyłapania psa

3) dzień wydania psa do adopcji.

4. Wzór druku zgłoszenia psa do rejestracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/324/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2012 r.

WZÓR

KARTA REJESTRACJI PSA

Chojnice, dnia.....................................................

Urząd Gminy w Chojnicach

- rasa: ...........................................................................................................................................................,

- płeć: ............................................................................................................................................................,

- opis dodatkowy:

...................................................................................................................................................................,

...................................................................................................................................................................,

- psa wyłapano dnia…………………....... w miejscowości ……................……….............…….......................,

- psa oddano do adopcji dnia: ………………………........................................................................................,

- psa zaadoptował: ………………………………………………..................................................................... ,

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »