| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/211/2012 Rady Miejskiej w Łebie

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie podziału miasta Łeba na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 417 § 1, art. 418 § 1, 419 § 1, 2 i 4 i art. 420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm. ) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.113 z późn. zm ) oraz art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, po. 1591 z późn. zm.), działając na wniosek Burmistrza Miasta Łeby, Rada Miejska w Łebie uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1) Dla wyboru Rady Miejskiej w Łebie dokonuje się podziału miasta Łeba na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych.

2) Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych ustala się w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Na ustalony podział miasta Łeba na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Słupsku w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łebie oraz rozplakatowanie na tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Słupsku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do kadencji następującej po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łebie


Barbara Dąbrowska


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r., wprowadziła w art. 418 § 1 zasadę, że w okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Jest to regulacja odmienna niż obowiązująca dotychczas w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, która przewidywała wybór w okręgu wyborczym od 1 do 5 radnych. Ponadto przepis art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy zobowiązuje wszystkie rady gmin do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy tzn. do 1 listopada 2012 roku. Jednocześnie w artykule tym postanowiono, że przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze. Uwzględniając powyższe przepisy wskazać należy, że: 1. Według stanu na dzień 30 września 2012 r. liczba mieszkańców miasta Łeba wynosiła 3825 osób. 2. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w gminach do 20.000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 15. 3. Z porównania danych o liczbie mieszkańców z normami zawartymi w art. 17 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że do Rady Miejskiej w Łebie wybieranych będzie 15 radnych, taka sama liczba jak według obecnie obowiązującego stanu prawnego. Projekt podziału miasta na okręgi wyborcze, opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikającymi z art. 417 - 419 Kodeksu wyborczego, to znaczy: w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 1 radny. Proponowany podział na okręgi wyborcze uwzględnia regułę, że podział ustala się według jednolitej normy przedstawicielstwa, którą oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców miasta przez liczbę wybieranych radnych. Wobec wskazanych przesłanek ustalenia normy przedstawicielskiej, w chwili dokonywania niniejszego podziału na okręgi wyborcze, wynosi ona 255,1333. Układ przestrzenny i demograficzny miasta, w zakresie liczby mieszkańców poszczególnych ulic, spowodował, że dążąc do zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa w okręgach, zaszła konieczność podzielenia niektórych z nich i przypisania części tych ulic do różnych okręgów wyborczych. Projekt podziału miasta na okręgi wyborcze, stanowiący załącznik do wniosku Burmistrza, wymaganego w myśl art. 419 Kodeksu wyborczego, potwierdza dokonanie podziału zgodnie z przywołanymi zasadami. Zestawienie to zawiera informacje o liczbach mieszkańców zarówno dla poszczególnych okręgów jak i ulic, bądź ich części przewidzianych do włączenia w dany okręg wyborczy oraz współczynnik stosunku liczby mieszkańców w każdym okręgu do normy przedstawicielstwa. Przedłożony radzie projekt podziału podano go jednocześnie do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie na stronie internetowej BIP miasta, przez co umożliwiono mieszkańcom zapoznanie się z nim i zgłoszenie ewentualnych uwag. Informację o tym wywieszono także na tablicy ogłoszeń Urzędu. Nowy podział Miasta na okręgi wyborcze tworzone dla wyboru Rady Miejskiej w Łebie obowiązywał będzie do wyborów przeprowadzanych na kadencję Rady w latach 2014 - 2018. Projekt przygotowały: Małgorzata Stasiak Wioletta Morawiak


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/211/2012
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Okręgi wyborcze w mieście Łeba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »