| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wojewody Pomorskiego

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie przekazania Miastu dotacji celowej na realizację projektu w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej", pn. "Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie w ramach programu "Bez strachu, agresji - bezpiecznie"

zawarte dnia ………………….2012 r. w Gdańsku pomiędzy

1. Wojewodą Pomorskim - Panem Ryszardem Stachurskim, zwanym w dalszej części Porozumienia "Wojewodą", a

2. Gminą Miastem Gdańsk, w imieniu której działa

Prezydent Miasta Gdańska Pan Paweł Adamowicz, zwaną w dalszej części Porozumienia "Miastem",

przy współudziale

Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku Pana Leszka Walczaka,

w sprawie przekazania Miastu dotacji celowej na realizację projektu w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej", pn. "Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie w ramach programu "Bez strachu, agresji - bezpiecznie".

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz.206 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591z póź. zm.), art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) ustala się, co następuje:

§ 1. 1. Wojewoda powierza Miastu, a Miasto przyjmuje do realizacji przez jednostkę podległą-Straż Miejska w Gdańsku, zwaną dalej Beneficjentem, zadanie określone szczegółowow ofercie złożonej przez Beneficjenta w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej", pn "Olimpiada Wiedzyo Bezpieczeństwie w ramach programu "Bez strachu, agresji - bezpiecznie", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.

2. Wojewoda przekaże Miastu, na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, sklasyfikowaną w budżecie Wojewody na rok 2012: dział-801, rozdział 80195 § 2020 -z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Poprawa poziomu bezpieczeństwaw szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy międzyresortowej" realizowanego w ramach rządowego programu na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła", dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11 700 zł (jedenaście tysięcy siedemset złotych).

3. Beneficjent zobowiązuje się do poniesienia środków własnych na powyższy projektw kwocie 27 300 zł., która będzie stanowiła część poniesionych kosztów na realizację projektu "Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie w ramach programu "Bez strachu, agresji - bezpiecznie".

4. Miasto zobowiązuje się do wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1 zgodniez harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowiącym załącznik Nr 2 do Porozumienia, do dnia 31 grudnia 2012 r.

5. Środki w ramach przyznanej dotacji przekazane zostaną Miastu po każdorazowym przedstawieniu kopii faktur, dokumentujących poniesione wydatki na realizację zadania, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.

6. Środki własne, wydatkowane przez Beneficjenta w ramach projektu "Olimpiada Wiedzyo Bezpieczeństwie w ramach programu "Bez strachu, agresji - bezpiecznie" przed wejściem w życie Porozumienia, będą automatycznie włączone do dofinansowania po podpisaniu Porozumienia i po uprzednim przedstawieniu kopii faktur dokumentujących poniesione wydatki.

7. Środki z otrzymanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków poniesionych przez Beneficjenta w ramach projektu "Olimpiada Wiedzyo Bezpieczeństwie w ramach programu "Bez strachu, agresji - bezpiecznie". Data wykonania danego przedsięwzięcia, realizowanego w ramach kampanii, zawartegow harmonogramie rzeczowo-finansowym, może ulec zmianie w przypadku, gdy jest to spowodowane niezależnymi od Beneficjenta okolicznościami.

8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 7, dotyczącej zmiany terminu realizacji danego przedsięwzięcia, zmianie ulegnie w drodze aneksu do niniejszego Porozumienia harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji powierzonego zadania.

§ 2. 1. Miasto zobowiązuje się do wykorzystania dotacji do 31 grudnia 2012 r., zgodniez przeznaczeniem określonym w § 1 niniejszego Porozumienia.

2. Miasto zobowiązuje się do wydatkowania dotacji z uwzględnieniem przepisów ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm).

3. Środki, o których mowa w §1 ust. 2 niniejszego Porozumienia w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi w terminie do dnia 15 stycznia 2013 r. na rachunek Wojewody prowadzony w NBP o/o Gdańsk Nr 29 1010 1140 0067 2513 9135 0000.

4. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym w ust. 3 nalicza się odsetkiw wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

5. Rozliczenie wykorzystanej dotacji, o której mowa w §1 ust. 2, nastąpi zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 3 do niniejszego Porozumienia, w terminie do dnia31 stycznia 2013 r.

6. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lubw nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu państwa w trybie i na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. 1. Miasto zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków na projekt pn. "Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie w ramach programu "Bez strachu, agresji- bezpiecznie".

§ 4. 1. Miasto zobowiązuje się do poddania się kontroli przez służby kontrolne Wojewody,w zakresie udzielonej dotacji na zadanie, o którym mowa w § 1ust. 1 niniejszego Porozumienia.

2. Osoby upoważnione przez Wojewodę są uprawnione do przeprowadzenia kontroli finansowo- rzeczowej realizowanego zadania na zasadach i w trybie określonychw przepisach o kontroli w administracji rządowej.

3. Miasto jest zobowiązane do zapewnienia osobom, o których mowa w ust. 2, dostępu do dokumentów dotyczących realizowanego zadania i jego finansowania.

§ 5. 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240z póź.zm.).

2. Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Wojewody i jeden egzemplarz dla Miasta.

4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wojewoda Pomorski


Ryszard Stachurski

Prezydent Miasta Gdańska


Paweł Adamowicz


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr ....................
Wojewody Pomorskiego
z dnia .................... 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr ....................
Wojewody Pomorskiego
z dnia .................... 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr ....................
Wojewody Pomorskiego
z dnia .................... 2012 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Pazik

Doradca podatkowy Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »