| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 62.xxxI.2012 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001r.,poz.1591 ze zmianami Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, Dz.U.z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, Dz.U. z 2012r., poz.567) ,art.18a, ust.1, art.19 pkt 1 lit.f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zmianami Dz.U.Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, Dz.U. z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378), w związku z treścią pkt 4, lit.e obwieszczenia Ministra Finansów z 02 sierpnia 2012r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M.P. poz.587) Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się na terenie miasta i gminy Debrzno opłatę od posiadania psów.

2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 36,00zł od jednego psa.

§ 2.

Opłata od posiadania psów płatna jest z góry bez wezwania w terminie do 31 maja roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa po w/w terminie.

§ 3.

Opłatę pobiera się w wysokości 18,00zł , jeżeli osoba posiadała psa do 30 czerwca lub weszła w posiadanie psa po 30 czerwca danego roku.

§ 4.

Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa. Wpłat z tytułu w/w opłaty można także dokonywać w kasie lub bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6.

Sposób poboru opłaty został określony w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Debrznie .

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XV/86/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Debrznie


Jan Adam Beme


Uzasadnienie

Zgodnie z art.19, pkt 1 lit.f i pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zmianami) Rada Gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie oraz może zarządzić pobór opłaty w drodze inkasa lub określić inkasentów i wyskość wynagrodzenia za inkaso.
Obowiązującą w 2012 roku na terenie miasta i gminy Debrzno stawkę opłaty od posiadania psów podwyższono o skaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2012r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego 4,0%, zaokrąglając ją w górę do pełnych złotych, co zwiększy wpływy tej opłaty o około 147 złotych.
Pobór opłaty został określony w drodze inkasa uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z 27 stycznia 2011 roku w sprawie sposobu poboru podatków i opłat na terenie miasta i gminy, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa .


Opracowała i sporządziła: Elżbieta Trwoga - insp.d/s wymiaru podatków i opłat lokalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »