| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Starogard Gdański

z dnia 20 lipca 2012r.

zawarte dnia 20 lipca 2012 roku w Starogardzie Gdańskim, pomiędzy:Gminą Miejską Starogard Gdański,a Gminą Stara Kiszewa,


zawarte dnia 20 lipca 2012 roku w Starogardzie Gdańskim, pomiędzy:

Gminą Miejską Starogard Gdański, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Gdańska 6, reprezentowaną przez: Edmunda Stachowicza - Prezydenta Miasta Starogard Gdański, a

Gminą Stara Kiszewa, z siedzibą w Starej Kiszewie, ul. Ogrodowa 1, reprezentowaną przez: Mariana Pick - Wójta Gminy Stara Kiszewa

o następującej treści:

Gmina Miejska Starogard Gdański, realizując uchwałę nr XXVI/235/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27.06.2012 roku w sprawie zawarcia Porozumień Międzygminnych pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański oraz Gminą Bobowo, Gminą Miejską Czarna Woda, Gminą Kaliska, Gminą Karsin, Gminą Kościerzyna, Miastem Kościerzyna, Gminą Liniewo, Gminą Lubichowo, Gminą Nowa Karczma, Gminą Osieczna, Gminą Osiek, Gminą Przywidz, Gminą Skarszewy, Gminą Skórcz, Miastem Skórcz, Gminą Smętowo Graniczne, Gminą Stara Kiszewa, Gminą Starogard Gdański, Gminą Zblewo, w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Starogard Gdański przez wymienione wyżej Gminy kwestii uregulowania szczegółów realizacji zadania własnego polegającego na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania wysypisk (regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Starym Lesie) i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych oraz Gmina Stara Kiszewa realizując uchwałę nr XXII/127/2012 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego Gminy Stara Kiszewa z Gminą Miejską Starogard Gdański w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Starogard Gdański kwestii uregulowania szczegółów realizacji zadania własnego polegającego na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania wysypisk (regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Starym Lesie) i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, zawierają Porozumienie o następującej treści:

§ 1.

1. Gmina Stara Kiszewa powierza, a Gmina Miejska Starogard Gdański przyjmuje zadanie uregulowania kwestii szczegółowych realizacji zadania własnego Gminy Stara Kiszewa polegającego na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania wysypisk (regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Starym Lesie) i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.

2. Na mocy niniejszego Porozumienia, Gmina Stara Kiszewa upoważnia Gminę Miejską Starogard Gdański do podpisania w jej imieniu Umowy Wykonawczej z Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o., regulującej kwestie szczegółowe realizacji zadania określonego w ust 1.

§ 2.

1. Gmina Miejska Starogard Gdański zobowiązuje się do zapewnienia, iż wysokość opłat za przyjęcie i składowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stara Kiszewa do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, określona w Cenniku usług świadczonych przez Spółkę, będzie równa wysokości opłat za przyjmowanie i składowanie odpadów z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

2. Szczegółowe warunki techniczne i cenowe przyjmowania odpadów od przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stara Kiszewa świadczących usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych, określa Regulamin korzystania z usług Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Cennikiem.

3. Gmina Stara Kiszewa najpóźniej do dnia 20-go stycznia każdego roku kalendarzowego oraz po rozstrzygnięciu przetargu, o którym mowa w 6d ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 391 z późn. zm.) dostarczy Gminie Miejskiej Starogard Gdański aktualną listę przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych gminy świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z jej terenu i posiadających wpis do Rejestru Działalności Regulowanej Gminy Stara Kiszewa, z tym, że pierwsza lista dostarczona zostanie do dnia 30 czerwca 2012 roku.

§ 3.

1. Niniejsze Porozumienie zawiera się do dnia 31 grudnia 2025.

2. Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

3. Każda strona Porozumienia może je wypowiedzieć z zachowaniem 6-cio miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 4.

1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

2. Gmina Miejska Starogard Gdański zobowiązuje się, a Gmina Stara Kiszewa wyraża zgodę na oddanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego niniejszego Porozumienia.

§ 5.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Miasto Starogard Gdański Gmina Stara Kiszewa

Prezydent Miasta Starogard Gdański


Edmund Stachowicz

Wójt Gminy Stara Kiszewa


Marian Pick

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »