| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/266/2012 Rady Miejskiej w Żukowie

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowo-widowiskowej i sal sportowych w Gminie Żukowo w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ustalenie opłat za ich korzystanie

Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się ogłosić tekst jednolity Uchwały NR XV/270/2008 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowo-widowiskowej i sal sportowych w Gminie Żukowo w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ustalenia opłat za ich korzystanie (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 44, poz. 1290), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami:

1) NR XX/338/2008 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 czerwca 2008 r. (Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 94 poz.2415),

2) NR XXXIV/600/2009 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 28 sierpnia 2009 r. (Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 139 poz. 2583),

3) NR XLII/692/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 16 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 83 poz. 1522).

§ 2.

Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały, o której mowa w §1, nastąpi w formie obwieszczenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie


Adam Okrój


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/266/2012
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 23 listopada 2012 r.

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 23 listopada 2012 r.

W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowo-widowiskowej i sal sportowych w Gminie Żukowo w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ustalenie opłat za ich korzystanie.

Uchwała Nr XV/270/2008 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 15 lutego 2008 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowo-widowiskowej i sal sportowych w Gminie Żukowo w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ustalenie opłat za ich korzystanie.

Na podst. art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady korzystania z hali i sal sportowych w Gminie Żukowo:

1) hali sportowo- widowiskowej przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Heweliusza w Żukowie o pow. 800 m2

2) sal sportowych Nr 1 i Nr 2 przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie o pow. Nr 1: 242 m2, Nr 2: 288 m2

3) sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Niestępowie o pow. 259 m2

4) sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie o pow. 286 m2

5) sali sportowej przy Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie o pow. 555 m2

6) sali sportowej przy Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Leźnie o pow. 290 m2

7) sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Skrzeszewie o pow. 288 m2

8) sali sportowej przy Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Przyjaźni o pow. 555 m2zwanych dalej obiektami sportowymi.

§ 2.

1. Z obiektów sportowych można korzystać przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na podstawie umowy zawartej z dyrektorem szkoły, do której dany obiekt sportowy przynależy.

2. Obiekty sportowe służą do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno- sportowych i kulturalnych.

3. Zajęcia oraz rozgrywki w obiekcie sportowym odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu:

1) przez Referat Społeczny Urzędu Gminy Żukowo dla stowarzyszeń sportowych, gminnych jednostek organizacyjnych realizujących swoje zadania statutowe oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (organizacje pozarządowe) realizujących zadania publiczne powierzone przez Gminę,

2) przez dyrektorów odpowiednich szkół dla pozostałych podmiotów nie wymienionych powyżej.

4. Z obiektów sportowych mogą korzystać osoby z terenu, jak i spoza terenu Gminy Żukowo.

5. Korzystający z obiektów sportowych mają jednocześnie prawo do korzystania z szatni, natrysków i WC w czasie, który obejmuje umowa.

§ 3.

1. Obiekty sportowe udostępnia się w pierwszej kolejności stowarzyszeniom sportowym z terenu gminy Żukowo realizującym program szkolenia dzieci i młodzieży w ramach przyznanej dotacji.

2. Referat Społeczny Urzędu Gminy Żukowo na podstawie zgłoszonych wniosków odpowiednio do dnia 20 września na okres zimowy oraz do dnia 20 lutego na okres letni, ustala każdorazowo do 7 października na okres listopad- marzec oraz do 7 marca na okres kwiecień- październik harmonogram zajęć w obiektach sportowych dla podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt. 1.

3. Harmonogram zajęć przygotowany przez Referat Społeczny Urzędu Gminy zostaje przedstawiony dyrektorowi szkoły każdorazowo do dnia 10 października. Dyrektor szkoły rozporządza terminami korzystania z obiektów sportowych pozostałymi do wykorzystania przez pozostałe podmioty, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt. 2 oraz § 2 ust. 4.

§ 4.

1. Dyrektor Szkoły przygotowuje harmonogram korzystania z obiektu sportowego obejmujący miesiące listopad- marzec oraz kwiecień- październik i do 17 października oraz do 17 marca przedstawia go do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Żukowo.

2. Burmistrz Gminy Żukowo w ciągu 10 dni od otrzymania harmonogramu korzystania z obiektów sportowych zatwierdza go oraz w celu informacji przekazuje Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji.

3. Osoby zainteresowane korzystaniem z danego obiektu sportowego zgłaszają się do dyrektora szkoły, który przygotowuje i zawiera odpowiednią umowę najmu lub dzierżawy.

4. W przypadku dodatkowych wniosków zgłoszonych po upływie terminów, o których mowa w § 3 ust.2, podmioty zainteresowane korzystaniem z obiektów sportowych każdorazowo zgłaszają się do dyrektora zarządzającego odpowiednim obiektem sportowym.

5. Dyrektor po uwzględnieniu ustalonego harmonogramu oraz pozostałych do wykorzystania terminów korzystania z obiektu sportowego decyduje o możliwości korzystania z obiektu sportowego oraz w przypadku wpisania zajęć do harmonogramu informuje o tym Burmistrza Gminy Żukowo.

6. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed dyrektorem szkoły, ustala z nim sprawy organizacyjne i personalne, podpisuje umowę, a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z obowiązującym regulaminem. Kierownikiem grupy może być tylko osoba pełnoletnia.

§ 5.

1. Ustala się następujące ceny (brutto) za godzinę zegarową podczas korzystania z obiektów, o których mowa w § 1:

1) hala sportowo- widowiskowa przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Heweliusza w Żukowie: 100 zł

2) sala sportowa Nr 1 przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie: 60 zł

3) sala sportowa Nr 2 przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie: 60 zł

4) sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Niestępowie: 60 zł

5) sala sportowa przy Szkole Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie: 60 zł

6) sala sportowa przy Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie: 80 zł

7) sala sportowa przy Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Leźnie: 60 zł

8) sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Skrzeszewie: 60 zł

9) sala sportowa przy Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Przyjaźni: 80 zł

2. Dla stowarzyszeń sportowych, gminnych jednostek organizacyjnych realizujących swoje zadania statutowe oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) realizujących zadania publiczne powierzone przez Gminę Żukowo, opłata za korzystanie z obiektów sportowych wynosi 1 zł za godzinę zegarową.

3. Dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Żukowo, które nie realizują zadań publicznych powierzonych przez Gminę Żukowo, opłata brutto za godzinę zegarową podczas korzystania z obiektów sportowych wynosi:

1) hala sportowo- widowiskowa przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Heweliusza w Żukowie: 20 zł

2) sala sportowa Nr 1 przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie: 15 zł

3) sala sportowa Nr 2 przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie: 15 zł

4) sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Niestępowie: 15 zł

5) sala sportowa przy Szkole Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie: 15 zł

6) sala sportowa przy Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie: 20 zł

7) sala sportowa przy Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Leźnie: 15 zł

8) sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Skrzeszewie: 15 zł

9) sala sportowa przy Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Przyjaźni: 20 zł.

4. Udziela się 50 % bonifikaty od ceny, o której mowa w § 5 ust. 1 dla wszystkich podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy Żukowo.

§ 6.

Opłata, ustalona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Żukowo powinna zostać wpłacona na konto danej szkoły, do której obiekt sportowy przynależy w terminie zgodnym z umową. Sprawy rozliczeń finansowych, kar i odszkodowań będzie regulowała dana umowa. Wszystkie wpływy winne być wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem hali sportowo - widowiskowej oraz sal sportowych.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo, który określa wzór ramowy umów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały oraz upoważni dyrektorów do zawierania tych umów.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

Uchwała NR XV/270/2008 z dnia 15.02.2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowo-widowiskowej i sal sportowych w Gminie Żukowo w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ustalenia opłat za ich korzystanie była wielokrotnie zmieniana. Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. nałozyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Proponowany tekst jednolity przedmiotowej uchwały uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Żukowie NR XX/338/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r., NR XXXIV/600/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. oraz NR XLII/692/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »