| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy Studzienice

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2008r. nr 115 poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 590, Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy Studzienice uchwala, co następuje:

§ 1.

Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych mogą korzystać osoby wymienione w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, zamieszkujące na terenie Gminy Studzienice.

§ 2.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę jest niższy lub równy kryterium dochodowemu określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego oraz zasad określonych w poniższej tabeli, przyjmując koszt jednej godziny za usługę w kwocie 8,75 zł.

Procentowy wskaźnik odpłatności ustalone od kosztu za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dla osoby samotnej i samotnie gospodarującej

Dla osoby w rodzinie

Dochód w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźnik odpłatności w procentach

Dochód w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźnik odpłatności w procentach

powyżej 100 % do 200 %

10%

powyżej 100 % do 200 %

20%

powyżej 200% do 300%

20%

powyżej 200% do 300%

30%

powyżej 300% do 350%

30%

powyżej 300% do 350%

40%

powyżej 350% do 400%

40%

powyżej 350% do 400%

50%

powyżej 400% do 500%

50%

powyżej 400% do 500%

70%

powyżej 500%

100%

powyżej 500%

100%

§ 4.

Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone były usługi opiekuńcze.

§ 5.

W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, do czasu ustania skutków, zwalnia się całkowicie z odpłatności.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Studzienice.

§ 7.

Z wejściem w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy w Studzienicach z dnia 06 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2012.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Aleksander Siluta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »