| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/163/2012 Rada Gminy Lubichowo

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5, art. 7 ust. 3 i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. poz. 587) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,78 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni,

d) letniskowych - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni,

e) zajętych pod drogami innymi niż publiczne - 0,02 zł od 1 m2 powierzchni,

f) pozostałych - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) związanych z prowadzeniem ośrodków wczasowych - 15,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) wybudowanych dla celów produkcyjnych, usługowych lub magazynowych, zgodnie z przeznaczeniem określonym w pozwoleniu na ich budowę - 7,66 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

g) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

h) letniskowych - 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

i) pozostałych - 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli:

- 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. budynki i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zajęte pod nie grunty;

2. budynki, budowle i urządzenia związane z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców oraz zajęte pod nie grunty;

3. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

4. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy stawką podstawową podatku od nieruchomości (§ 1 pkt 2 lit. b), a stawkami preferencyjnymi (§ 1 pkt 2 lit. c, § 1 pkt 2 lit. f) stanowią pomoc de minimis, co wynika z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28.12.2006 r.)2) .

2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis, która stanowi różnicę pomiędzy stawką podstawową podatku od nieruchomości (§ 1 pkt 2 lit. b), a stawkami preferencyjnymi (§ 1 pkt 2 lit. c, § 1 pkt 2 lit. f), jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy lub znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z dnia 01.10.2004 r.).

3. W celu udokumentowania wielkości otrzymanej pomocy, o której mowa w ust. 2 oraz okoliczności, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej zobowiązuje się podatnika do przedłożenia:

1) zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech lat kalendarzowych lub oświadczeń o nieotrzymaniu pomocy de minimis, w przypadku, gdy podmiot nie otrzymał takiej pomocy w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat kalendarzowych w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.,

2) informacji określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.

4. W przypadku podatnika, który nie może otrzymać pomocy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 wysokość podatku od nieruchomości określa się wg stawki, o której mowa w § 1 pkt 2 lit. b.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubichowo.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Cichocki

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

2) Z dniem 1 grudnia 2009 r. wszedł w życie Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE C 306, 17.12.2007 r.). Zgodnie z art. 2 Traktatu z Lizbony, dotychczasowe oznaczenie "Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską" (TWE) zostało zastąpione oznaczeniem "Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zgodnie z art. 5 Traktatu z Lizbony dotychczasowe art. 87 i 88 TWE otrzymały oznaczenie art. 107 i 108 TFUE.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »