| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/149/2012 Rady Gminy Tuchomie

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.5, art. 7 ust.3, art.18a, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M.P. z 2012 r. poz. 587 z dnia 14 sierpnia 2012 r.).

RADA GMINY UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni,

d) grunty letniskowe 0,45 zł od 1 m2

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,55 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

b) letniskowych - 7,66 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. - 18,02 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalnosci leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

g) pozostałych , będących własnością lub w używaniu emerytów lub rencistów - 3,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Zwalnia się z podatku nieruchomości służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb w zakresie:

a) pomocy społecznej,

b) kultury,

c) ochrony przeciwpożarowej,

d) usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz służących zaopatrzeniu w wodę.

§ 2.

1. Ustala się wysokość stawek opłaty od posiadania psów w następujący sposób:

- od posiadania jednego psa podlegającego opłacie 26 zł,

- od drugiego i każdego następnego podlegającego opłacie 26 zł.

2. Termin płatności opłaty od posiadania psów ustala się do 15 maja 2012 roku bez wezwania.

3. Zwalnia się z opłaty posiadanie jednego psa będącego własnością podmiotów gospodarczych opłacających podatek od nieruchomości.

4. Zwalnia się z opłaty psa bezdomnego przyjętego od Urzędu Gminy w Tuchomiu.

§ 3.

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości:

Rodzaj handlu

Opłata dzienna

Opłata tygodn. (6 dni)

Opłata miesięczna

I. "Mój rynek"

1. Z gminnych straganów:

Rolno-spożywczy

5,00 zł

25,00 zł

80,00 zł

Mieszane rolno-spożywcze (50% minimum) i inne

12,00 zł

50,00 zł

150,00 zł

Przemysłowy, odzieżowy

25,00 zł

90,00 zł

250,00 zł

2. Pozostałe

Rolno-spożyw.

Inne

Sprzedaż z ręki, koszów, stoisk, stołów do 1 mb

4,00 zł

6,00 zł

-

-

Sprzedaż z samochodu osobowego lub stołu powyżej 1 mb

6,00 zł

9,00 zł

-

-

Sprzedaż z samochodu dostawczego o ładowności do 2 ton

10,00 zł

15,00 zł

-

-

II. Poza wyznaczonym rynkiem

Wszystkie rodzaje handlu

30,00 zł

-

-

§ 4.

Inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 6.

Opłatę targową należy wpłacić do inkasenta lub kasy Urzędu Gminy najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Bezhubka


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/149/2012
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 28 listopada 2012 r.

Zgodnie z art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 roku Rada Gminy określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od nieruchomości z tym, że nie mogą one przekraczać górnych granic stawek ogłoszonych w formie Obwieszczenia Ministra Finansów. Górne granice stawek podatków i opłat lokalnych corocznie ulegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki są podwyższane. W roku bieżącym Obwieszczenie Ministra Finansów zostało ogłoszone w Monitorze Polskim poz. 587 w dniu 2 sierpnia 2012 r., w którym to stawki te względem roku poprzedniego zostały podwyższone o 4,0 %. W związku z zrealizowaniem w roku 2013 projektu "Mój rynek", należy ustalić stawki opłaty targowej co do rodzaju handlu Proponowane stawki zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisje Rady Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »