| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/172/12 Rady Gminy Damnica

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz.U.Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U.z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005r. Dz.U.Nr 172, poz.1441; Nr 175 poz.1457 ; Dz.U. z 2006 r.,Nr 17,poz.128; Nr 181 poz.1337 ; Dz.U. z 2007 r Nr 48 poz.327 ; Nr 138 poz.974; Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157,poz.1241, DZ.U z 2010 r. Nr 28,poz.142,146, Nr 106,poz.675, z 2011 r.: Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz. U. Nr 117, poz. 679, Dz. U. Nr 134, poz. 777, z 2012r. poz. 567) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) [1] (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95,poz.613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; Dz. U z 2011 r. Nr 102, poz.584 i Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz.1016 , Nr 232, poz. 1378 oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P.Nr., poz.587 z 2012 r.), Rada Gminy Damnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,70 zł.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 4,41 zł

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,18 zł.

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,59zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 19,60 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,46 zł.

d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,99 zł.

e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,75 zł.

3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych pobierany będzie w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na podstawie nakazu płatniczego i decyzji w sprawie podatku od nieruchomości. Należności z tego tytułu należy wpłacać na rachunek budżetu gminy: BS Ustka 82 9315 0004 0001 0025 2000 0170 lub w kasie Urzędu Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok 2013.

Przewodniczący Rady Gminy Damnica


Włodzimierz Kisiel

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz.Urz.WEL 368 z 17.12.1992r./ 2/ dyrektywy 1999 62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe /Dz.Urz.WEL 187 z 20.07.1999r./ Dane dotyczące ogłoszenia aktywów Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej- dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »