| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/171/12 Rady Gminy Karsin

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie: podatku od nieruchomości

Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5, art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. z 2012 r. Nr 587), Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:

§ 1.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości wynosi rocznie:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,86 zł za 1 m 2 powierzchni.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1ha powierzchni.

c) pozostałych od 1 m 2 powierzchni

- letniskowych - 0,45 zł

- pozostałych:

1) tereny różne - Tr oraz inne tereny komunikacyjne - Ti (według ewidencji gruntów) - 0,45 zł,

2) zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,36 zł,

3) grunty zabudowane i zurbanizowane na terenach ośrodków wypoczynkowych będące własnością osób fizycznych - 0,45 zł,

4) inne zabudowane i zurbanizowane - 0,36 zł.

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach ośrodków wypoczynkowych będących własnością osób fizycznych - 22.82 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu surowcami wtórnymi (złom, papier, szkło, plastik) - 11,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

f) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obsługi i zaopatrzenia rolnictwa- 6,70 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

g) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielajace tych świadczeń - 4,63 zł 1 m 2 powierzchni użytkowej,

h) pozostałych od 1 m 2 powierzchni użytkowej:

- letniskowych - 7,66 zł

- budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,70 zł

- budynki na terenach ośrodków wypoczynkowych będące własnością osób fizycznych - 7,66 zł

- pozostałych - 6,70 zł

3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt.3 i ust. 3 -7.

§ 2.

Niezależnie od zwolnień ustawowych:

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

a) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze wysypiska dopuszczonego do użytku publicznego.

b) budynki, budowle i urządzenia służące zbiorowemu zaopatrzeniu mieszkańców gminy w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez mieszkańców gminy oraz zajęte pod nie grunty.

c) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

d) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności upowszechniania kultury.

e) budynki i grunty zajete na potrzeby kultury fizycznej i sportu do użytku publicznego - ogólnodostępne.

f) grunty zajęte pod obiekty kultu religijnego usytuowane przy drogach publicznych.

g) budynki mieszkalne będące własnością podmiotu nie prowadzącego działalności gospodarczej przeznaczone w całości pod wynajem w celu zaspokojenia potrzeb mieszkalnych najemców oraz zajęte pod nie grunty.

h) grunty pod urządzonymi placami zabaw do publicznego użytku - ogólnodostępne.

2. Drogi dojazdowe sklasyfikowane i niesklasyfikowane z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3.

Podatnicy mogą dokonywać wpłaty podatków od nieruchomości: w kasie Urzędu Gminy w Karsinie, na konto lub u inkasentów (sołtysów) poza wyjątkiem podatników podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, którzy mają obowiązek wpłacania podatku od nieruchomości wyłącznie na konto Urzędu Gminy w Karsinie.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Karsinie Nr XI/89/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Narloch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »