| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/310/2012 Rady Miasta Sopotu

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora zakładu budżetowego - Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, z późn. zm. Dz.U. z 2002r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; Dz.U. z 2004r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; Dz.U. z 2005r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r., Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; Dz.U. z 2007r., Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz.420; Nr 157, poz.1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28. poz.142, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; Dz.U. z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz,113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; Dz.U. z 2012r. poz.567) w związku z art.5 ust.1 pkt.1 i ust.7, art. 6m ust.1 i 2, art.6o, art.6p, art..6q, ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 391), art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm. Dz.U. z 2011r. Nr 171, poz.1016; Nr 224, poz.1337) oraz art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012r. poz.749. poz.848)

Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Dyrektora zakładu budżetowego - Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie:

1) przyjmowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 39),

2) przyjmowania deklaracji wraz z kopiami umów, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm. Dz.U. z 2011r. Nr 171, poz.1016; Nr 224, poz.1337);

3) przyjmowania informacji od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm. Dz.U. z 2011r. Nr 171, poz.1016; Nr 224, poz.1337);

4) określania w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie niezłożenia przez właściciela nieruchomości eklaracji o wysokości tej opłaty albo powstania uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej przez niego deklaracji, na zasadach określonych w art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 39),

5) określania w drodze decyzji wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6p ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 39);

6) dokonywania czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.749. poz.848):

a) sprawdzanie terminowości:

- składania deklaracji,

- wpłacania zadeklarowanych opłat, w tym również pobieranych przez płatników;

b) stwierdzanie formalnej poprawności dokumentów wymienionych w pkt a;

c) ustalanie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

7) wydawania decyzji na podstawie art. 5 ust. 7 w związku z art.5 ust. 1 pkt 1 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 39):

8) w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, w zależności od charakteru i zakresu uchybień:

a) korygowania deklaracji, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania z tytułu opłaty, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu opłaty lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1.000 zł,

b) zwracania się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość,

9) uwierzytelniania kopii skorygowanej deklaracji, o której mowa w pkt 8;

10) doręczania właścicielowi nieruchomości uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania z tytułu opłaty, kwoty nadpłaty lub zwrotu opłaty bądź informację o braku takich zmian,

11) żądania złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwanie do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku,

12) w razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji - wzywania do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych,

13) dokonywania oględzin lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu, za zgodą właściciela nieruchomości, jeżeli jest to niezbędne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi z deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości oraz z innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe,

14) wyznaczania nowego terminu przeprowadzenia oględzin, w razie nieudostępnienia lokalu mieszkalnego w uzgodnionym terminie,

15) sporządzania protokołu przeprowadzonych oględzin.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje umocowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach wymienionych w ust. 1, a w tym do wydawania przewidzianych przywołanymi w ust. 1 przepisami prawa decyzji administracyjnych oraz wszelkich postanowień i zaświadczeń w toku prowadzonych postępowań.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXII/292/2012 z dnia 9 października 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora zakładu budżetowego - Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sopotu


Wojciech Fułek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »