| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/300/2012 Rady Miasta Starogard Gdański

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w zw. z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b-c, art. 4 ust. 2 pkt 3 - w zakresie nieczystości ciekłych i art. 4 ust. 2 pkt 6-8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 4 ust. 2 pkt 3 - w zakresie odpadów komunalnych i art. 4 ust. 2 pkt 5, ustawy, o której mowa w § 1 , reguluje odrębna uchwała.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 4. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą Uchwała Nr IX/72/2007 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański", z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do czasu wejścia w życie postanowień regulaminu, o którym mowa w §2, w zakresie w nim uregulowanym, obowiązują dotychczasowe uregulowania.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański


Sławomir Ruśniak


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/300/2012
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 listopada 2012 r.

REGULAMIN

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b-c, art. 4 ust. 2 pkt 3 - w zakresie nieczystości ciekłych i art. 4 ust. 2 pkt 6-8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Określa się następujące wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego:

w sposób następujący:

1) właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości - w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w § 1, poprzez usunięcie ich w sposób i miejsca, które nie powodują zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów;

2) uprzątanie może się odbywać w sposób ręczny lub mechanicznie.

§ 3. Określa się następujące wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi:

1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać wyłącznie w sposób niestwarzający uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i bezpieczny dla środowiska oraz pod warunkiem, że mycie dotyczy nadwozia pojazdu;

2) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może cię odbywać pod warunkiem, że naprawa obejmuje drobne naprawy oraz wykonywana jest w sposób niestwarzający uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i bezpieczny dla środowiska oraz gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Rozdział 3.
Określenie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych

§ 4. Określa się następujące wymagania w zakresie częstotliwości i sposobów pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:

1) pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości winno się odbywać w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, które nie zastało objęte odbiorem przez Gminę Miejską Starogard Gdański , winno się odbywać na podstawie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Rozdział 4.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 5. Określa się następujące obowiązki dla osób utrzymujących zwierzęta domowe - mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku:

1) właściciel nieruchomości utrzymujący psa, przebywającego na niej swobodnie, zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar;

2) na terenach ogólnie dostępnych należy tak sprawować nadzór nad psem, aby nie powodował on zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt;

3) na terenach ogólnie dostępnych psa należy prowadzić na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu - na smyczy i w kagańcu;

4) należy nie dopuszczać psa do stanu, np. poprzez umyślne szczucie, w którym może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia;

5) należy nie pozostawiać psa bez skutecznego dozoru na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) zwolnienie psa z uwięzi na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku może się odbywać wyłącznie, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem;

7) osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczenia spowodowanego przez zwierzę w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku - obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych z psem przewodnikiem;

8) nieczystości, o których mowa w pkt 7 należy zbierać do szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi toreb oraz umieszczać w wystawionych w miejscach publicznych - specjalnie przeznaczonym do tego celu pojemnikach, a w przypadku ich braku w pojemnikach na odpady zmieszane.

Rozdział 5.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach

§ 6. 1. Określa się następujące wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej:

1) zwierzęta należy utrzymywać w budynkach gospodarskich przeznaczonych do utrzymywania zwierząt spełniające wymogi przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane;

2) zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie;

3) wszelkie uciążliwości utrzymywania zwierząt dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem winny zostać ograniczone do obszaru nieruchomości, na której są utrzymywane zwierzęta.

2. Ustanawia się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zwartej zabudowy wielorodzinnej i użyteczności publicznej.

Rozdział 6.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 7. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze Gminy.

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana w listopadzie każdego roku oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański


Sławomir Ruśniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »