| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Nowa Karczma

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz §1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniaćprzedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiornikówbezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299) - uchwalasię, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyska niezezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) w zakresie wyposażenia technicznego;

a) posiadać pojazd / pojazdy asenizacyjne, które spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,

b) posiadać pojazd / pojazdy trwale oznakowane, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu, w celu łatwej identyfikacji przedsiębiorcy,

c) posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową przystosowaną do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z zapleczem biurowym,

d) dysponować zapleczem technicznym wykorzystywanym do prowadzenia działalności, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska;

2) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami;

a) posiadać możliwość mycia i odkażania pojazdów,

b) zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług,

c) prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia środowiska;

3) w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych;

a) wskazać stację zlewną, gdzie będą przekazywane nieczystości ciekłe,

b) posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Karczma.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wołoszyk


Uzasadnienie

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy określa w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dotyczące:

opisu wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług oraz bazy transportowej,

- zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,

- miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.

Wymagania, ustalone w niniejszej uchwale, winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299), w którym wskazano, że wymagania te określa się w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska

W związku ze zmianą art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »