| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Nowa Karczma

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz §1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniaćprzedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiornikówbezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299) - uchwalasię, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyska niezezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) w zakresie wyposażenia technicznego;

a) posiadać pojazd / pojazdy asenizacyjne, które spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,

b) posiadać pojazd / pojazdy trwale oznakowane, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu, w celu łatwej identyfikacji przedsiębiorcy,

c) posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową przystosowaną do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z zapleczem biurowym,

d) dysponować zapleczem technicznym wykorzystywanym do prowadzenia działalności, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska;

2) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami;

a) posiadać możliwość mycia i odkażania pojazdów,

b) zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług,

c) prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia środowiska;

3) w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych;

a) wskazać stację zlewną, gdzie będą przekazywane nieczystości ciekłe,

b) posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Karczma.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wołoszyk


Uzasadnienie

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy określa w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dotyczące:

opisu wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług oraz bazy transportowej,

- zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,

- miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.

Wymagania, ustalone w niniejszej uchwale, winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299), w którym wskazano, że wymagania te określa się w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska

W związku ze zmianą art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »