| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/229/2012 Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 1. Art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 1242, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w cyklu miesięcznym do dnia 10 każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgłoszonych do dnia 10 danego miesiąca (włącznie z tym dniem), opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie do dnia 10 danego miesiąca, zaś w przypadku zgłoszenia zmiany po dniu 10 danego miesiąca powodującej zwiększenie opłaty za dany miesiąc, kwota stanowiąca różnicę opłaty płatna jest do dnia 10 następnego miesiąca,

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy Miasta i Gminy Sztum.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie


Czesław Oleksiak


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) na gminy nałożono nowy obowiązek związany z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W ramach wnoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina ma obowiązek odbierania i zagospodarowania powstałych odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 6l ustawy rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione i celowe.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »