| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/152/2012 Rady Gminy Sulęczyno

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 roku Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 roku Nr 80,poz.717 i Nr 162, poz.1568,z 2004 roku Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203 i Nr 167,poz.1759,z 2005 roku Nr 172,poz.1441 i Nr 175,poz.1457, z 2006 roku Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337, z 2007 roku Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218, z 2008 roku Nr 180, poz.1111 i Nr 223,poz.1458, z 2009 roku Nr 52,poz.420 i Nr 157,poz.1241, z 2010 roku Nr 28,poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz.675, z 2011 roku Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 149,poz.887 i Nr 217,poz.1281 oraz z 2012 roku,poz.567 ), art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2012 r., poz.391 i 951 ), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( Dz.U. z 2012 roku, poz.299 ) Rada Gminy Sulęczyno uchwała , co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sulęczyno, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 roku, poz.391 i 951 ) zobowiązuje Radę Gminy do podjęcia uchwały w zakresie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W związku z wydaniem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, podjęcie przez Radę Gminy Sulęczyno uchwały jest uzasadnione.


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/152/2012
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sulęczyno, powinien:

§ 1. Złożyć stosowny wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane i wymagane dokumenty określone w art.8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 roku, poz.391 i 951 ).

§ 2. Przedłożyć aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności ( np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru handlowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej ).

§ 3. Posiadać zaplecze techniczno-biurowe, odpowiednie do ilości sprzętu oraz zatrudnionych pracowników i spełniające wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także utwardzony plac o powierzchni umożliwiającej garażowaniu środków transportu przewidzianych do świadczenia usług objętych zezwoleniem.

§ 4. Dysponować środkami transportu odpowiednimi do rodzaju prowadzonej działalności, tj. pojazdami asenizacyjnymi, spełniającymi wymogi dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U. z 2002 roku Nr 193,poz.1617 ) w ilości zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę.

§ 5. Posiadać miejsce do mycia pojazdów opisanych w § 4, spełniające wymagania ochrony środowiska lub umowę z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi.

§ 6. Oznakować w sposób trwały i widoczny samochody do transportu nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy.

§ 7. Podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu w sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych, a także dróg na trasie przejazdu pojazdów.

§ 8. Przedłożyć umowę lub zapewnienie, stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno


Kazimierz GAWIN

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »