| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 29 grudnia 2012r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( z 2009 r. Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2012 r. z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt. 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2012 r. z upływem roku budżetowego, określony w załączniku Nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie


Czesław Oleksiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/245/2012
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/245/2012
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z 2009 r. Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załączonym wykazem:

I. w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" w rozdz. 01041 "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013"- zadanie pn. "Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowości Gościszewo i Węgry"- na utwardzenie części terenu pomiędzy chodnikiem zlokalizowanym na działce nr 116/1 a zaprojektowanymi chodnikami na terenie parku w Gościszewie - roboty budowlane na kwotę 3.943 zł. Zgodnie z umową RI.272.1.31.2012 z 18.12.2012 z Jolantą Schreiber prowadzącą działalność pn. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber 82-500 Kwidzyn. Termin realizacji zadania do 30 maja 2013 r.

II. w dziale 600 "Transport i łączność" :

1. rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" wydatki majątkowe -zadanie pn.:

a) "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej, ul. Baczyńskiego, z drogą krajową nr 55, celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji w centrum Sztumu" - na kwotę 46.494 zł. Zgodnie z umową GN.IV.272.1.2012z 05.10.2012r. z Patrykiem Schultz - Biuro Projektów Drogowych w Grudziądzu. Termin realizacji zadania nastąpi do 30 czerwca 2013 r.

b) "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej wraz z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnychz drogą krajową nr 55, ul. Osińskiego, Pl. Wolności, ul. Młyńska, ul. Jagiełły" - na kwotę 60.609 zł. Zgodnie z umową GK.272.8.2012z 11.10.2012r. z Patrykiem Schultz - Biuro Projektów Drogowychw Grudziądzu. Termin realizacji zadania nastąpi do 31 marca 2013 r.

c) "Modernizacja zjazdu z drogi krajowej nr 55 na drogę Postolin - Nowa Wieś" - w kwotę 64.171 zł. Zgodnie z umową GK.II.7221.20.2012 z 18.12.2012 z Eugeniuszem Miklewicz Usługi Trans - Wod - Kan PHMB w Ryjewie. Termin realizacji zadania nastąpi do 31 marca 2013 r.

d) "Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych

w miejscowości Uśnice oraz Nowa Wieś - Pułkowice i Nowa Wieś - Postolin" - na kwotę 30.000 zł. Zgodnie z umową GK.II.7221.21.2012 z 18.12.2012 z Eugeniuszem Miklewicz Usługi Trans-Wod-Kan PHMB w Ryjewie. Termin realizacji zadania nastąpi do 31 marca 2013 r.

III. w dziale 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" wydatki majątkowe - zadania pn.:

1. w ramach zadania pn. "Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu …":

na "Szkatułe czasu - wykonanie i montaż na działce nr 601/2 obręb II Sztum" - na kwotę 5.658 zł. Zgodnie z umową RI.272.1.30.2012 z 11.12.2012r. z Albertem Markowskim i Grażyną Jankowską prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FABAX s.c. Malbork. Termin realizacji zadania nastąpi do 30 czerwca 2013 r.

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz konserwatorsko-archeologicznego w zakresie realizowanych robót w ramach realizacji zadania pn. "Szkatuła czasu - wykonanie i montaż na działce nr 601/2 obręb II Sztum" na kwotę 601 zł. Zgodnie z umową RI.272.1.33.2012 z 20.12.2012r. z Januszem Winnickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Projektowych ALTRIS s.c. Kwidzyn. Termin realizacji zadania nastąpi do 30 czerwca 2013 r.

2. w ramach zadania majątkowego pn. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego…", na zadanie pn. "Utwardzenie terenu wokół urządzeń siłowo - rekreacyjnych usytuowanych na terenie rekreacyjnym, na działce nr 4 obręb geodezyjny nr 3 m. Sztum - na kwotę 5.535 zł. Zgodnie z umową RI.272.1.31.2012 z 12.12.2012r. z Jolantą Schreiber prowadzącą działalność pn. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber 82-500 Kwidzyn. Termin realizacji zadania nastąpi do 30 kwietnia 2013r.

IV. w dziale 710 "Działalność usługowa" :

1. w rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" w tym:

a) opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum na kwotę 78.720 zł. Zgodnie z umową GN.342.3.2011 z 21.10.2011r. i Aneksem Nr 1 z 11.05.2012 r. z Arturem Składanek, Małgorzatą Kuklińską i Elżbietą Piechocką prowadzącymi działalność pn. "Projektowo-Doradcze Biuro Architektoniczno-Urbanistyczne PROJ-PLAN" S.C. w Grudziądzu. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2013r.

b) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla "Centrum Miasta Sztum" na kwotę 12.000 zł. Zgodnie z umową GN.342.2.2012 z 07.02.2012r. z Arturem Składanek prowadzącym działalność pn. "Biuro Urbanistyczne" w Grudziądzu. Termin realizacji zadania do 30 marca 2013r.

c) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie miasta i gminy Sztum na kwotę 6.000 zł. Zgodnie z umową GN.342.1.2012 z 07.02.2012r. z Danielem Załuskim prowadzącym działalność pn. "Studio DZ" Daniel Załuski w Gdańsku. Termin realizacji zadania do 30 marca 2013r

2. w rozdz. 71013 "Prace geodezyjne i kartograficzne" w tym:

a) podział działek nr 87 i 86 położonych w obrębie Sztumskie Pole na kwotę 4.551 zł. Zgodnie ze zleceniem GN.III.6831.41.2012 z 23.10.2012r i korektą z dnia 19.11.2012r. Termin realizacji do 30 czerwca 2013 r.

b) podział działek nr 41 i 42 położonych w obrębie Postolin na kwotę 4.551 zł. Zgodnie ze zleceniem GN.III.6831.41.2012 z 02.10.2012r. i korektą z dnia 07.12.2012r. Termin realizacji do 30 czerwca 2013 r.

V. w dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdz. 75023 "Urzędy gmin"- kwota 33.880 zł stanowi zabezpieczenie zapłaty zawartej umowy nr ORIVI.133.7.3.2012 z dnia 10.12.2012 r. z Januszem Kugler prowadzącym działalność pn. "RADIX" z siedzibą w Gdańsku, na aktualizację wraz z przeniesieniem baz danych systemu komputerowego Radix. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2013 r.

VI. w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

1. rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 3.000 zł stanowi zabezpieczenie zapłaty zawartej umowy nr PPIV.042.2.2.2.8.2012 z dnia 07.12.2012r. z Łucją Ptaszyńską prowadzącą działalność pn. "EUROECOEXPERT" z siedzibą w Starej Kiszewie, na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków Zespołu Szkół w Czerninie. Termin realizacji zadania do 28 lutego 2013 r.

2. rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 3.000 zł stanowi zabezpieczenie zapłaty zawartej umowy nr PPIV.042.2.2.2.8.2012 z dnia 07.12.2012r. z Łucją Ptaszyńską prowadzącą działalność pn. "EUROECOEXPERT" z siedzibą w Starej Kiszewie, na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie. Termin realizacji zadania do 28 lutego 2013 r.

VII. w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

1) w rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" wydatki majątkowe - zadanie pn. "Montaż autonomicznych punktów świetlnych wrazz oprzyrządowaniem zasilanych z odnawialnych źródeł energii w gminie Sztum" na kwotę 221.400 zł. Zgodnie z umową GKIV.RI.GK.272.20.2012 z 19.11.2012r. z Modern HST M.P. Prytulak Spółka Jawna. Termin realizacji zadania nastąpi do 31 stycznia 2013 r.

2) w rozdz. 90095 "Pozostała działalność" wydatki majątkowe - zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w Sztumie" - kwotę 5.412 zł. Zgodnie z umową Nr GN.IV.272.3.2012 z dnia 07.12.2012 r. z Kazimierzem Robionek - Studio Projektów Sanitarnych PROJWENT ROBIONEK w Grudziądzu. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2013 r.

VIII. w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" - wydatki majątkowe - zadanie pn. "Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami" kwotę 3.075 zł na zaprojektowanie odwodnienia terenu byłej fosy staromiejskiej w ramach projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - fosy staromiejskiej, wzdłuż murów obronnych miasta lokacyjnego przy ulicy Władysława IV w Sztumie. Zgodnie z umową RI.272.1.22.2012 z 27.07.2012r. z Piotrem Świrzyńskim prowadzącym działalność pn. PSBUD Grudziądz. Termin realizacji zadania nastąpi do 30 marca 2013 r.

IX. w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" - wydatki majątkowe:

1) zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w Sztumie" kwotę 45.000 zł. Zgodnie z umową GN.IV.272.2.2012 z 04.12.2012r. z Piotrem Świrzyńskim prowadzącym działalność pn. PSBUD Grudziądz. Termin realizacji zadania nastąpi do 30 czerwca 2013 r.

2) zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu piłkarsko - lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" kwotę 3.250 zł. Zgodnie z umową GN.342.2.2011 z 25.10.2011r. z Michałem Jagła prowadzącym działalność pn. JAGŁA architekt w Grudziądzu. Termin realizacji zadania nastąpi do 30 czerwca 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »