| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/308/2012 Rady Miasta Starogard Gdański

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art.242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

I. Ustalenia dotyczące budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w wysokości 132.790.395 zł

1) dochody bieżące w kwocie: 125.192.395,-

2) dochody majątkowe w kwocie: 7.598.000,- zgodnie z załącznikiem nr1.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości 135.664.963 zł

1) wydatki bieżące w kwocie: 125.770.748,-

2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.894.215,- zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.874.568 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie 1.401.353,-

2) kredytu w kwocie 1.473.215,-.

4. Ustala się przychody z tytułu:

1) wolnych środków w kwocie 1.401.353 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) zaciągniętego kredytu w kwocie 7.347.000 zł.

5. Ustala się rozchody budżetu na spłatę rat od zaciągniętych kredytów w kwocie 5.873.785 zł.

6. Przychody i rozchody budżetu zostały określone zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załącznikami nr 10,11,12,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13,

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 3.

1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8,

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty produktowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3. Ustala się zestawienie planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 15,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 6. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 17,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 7. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 577.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w gminie w kwocie 323.000 zł.

§ 9. Ustala się wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 4.500 zł.

II. Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej:

§ 10. Ustala się plany przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

III. Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe:

§ 11. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie: 2.500.000 zł,

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów w kwocie: 7.347.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Starogard Gdański do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2.500.000 zł,

2) zaciągania kredytów w kwocie: 7.347.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

IV. Ustalenia dodatkowe i końcowe:

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański


Sławomir Ruśniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/308/2012
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/308/2012
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/308/2012
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/308/2012
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/308/2012
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/308/2012
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/308/2012
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/308/2012
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/308/2012
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/308/2012
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/308/2012
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIV/308/2012
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIV/308/2012
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXIV/308/2012
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXIV/308/2012
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik15.pdf


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXXIV/308/2012
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik16.pdf


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXXIV/308/2012
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik17.pdf


Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XXXIV/308/2012
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik18.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »