| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/207/12 Rady Gminy Człuchów

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 142, 15 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządków gminach (Dz.U. z 2012 r., poz.391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299)

- Rada Gminy Człuchów uchwala, co następuje:

§ 1. W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia zobowiązany jest:

1) złożyć stosowny, prawidłowo wypełniony wniosek zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) wraz z kompletem wymaganych załączników,

2) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

§ 2. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1. POJAZDÓW:

1) pojazdy stosowane do odbierania nieczystości od właścicieli nieruchomości winny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.),

2) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.

3) pojazdy powinny spełniać wszystkie wymagania określone innymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r., w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

2. BAZY TRANSPORTOWEJ:

1) przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednia bazą transportową, na terenie której będą garażowane środki transportu,

2) nieruchomość stanowiąca bazę transportową powinna być wyposażona w miejsca postojowe i miejsca do mycia pojazdów,

3) zabezpieczyć bazę przed dostępem osób postronnych.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABIEGÓW SANITARNYCH I PORZĄDKOWYCH:

1) WYMAGANIA SANITARNE:

a) pojazdy do odbierania nieczystości ciekłych winny być myte z zewnątrz oraz odkażane nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,

c) usługi należy wykonywać w sposób niepowodujący zanieczyszczenia miejsc załadunku i trasy wywozu nieczystości, a ewentualne zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć,

d) przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób niepowodujący nadmiernego hałasu, zapylenia, a także niepowodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej,

e) przedsiębiorca ma obowiązek odbierania nieczystości ciekłych od właściciela nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości wytwarzanych nieczystości.

f) po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy wykonać następujące zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej:

- przywrócić teren, na którym prowadzona jest działalność do stanu pierwotnego,

- umyć oraz zdezynfekować wszystkie pojazdy, urządzenia, wyposażenia oraz pomieszczenia służące do prowadzenia wyżej wymienionej działalności.

2) WYMAGANIA PORZĄDKOWE:

a) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno - higienicznego i prawidłowego wykonania usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą z utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) świadczenie usług odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych,

c) przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków) z podaniem daty odbioru, ilości i rodzaju odebranych nieczystości ciekłych oraz cen,

d) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług,

e) przedsiębiorca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników obsługujących sprzęt specjalistyczny oraz do wyposażenia pracowników w odzież ochronną z widocznym oznaczeniem firmy,

f) przedsiębiorca musi zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku unieruchomienia (awaria, wypadek, inne)

§ 3. Przedsiębiorca powinien posiadać aktualną umowę lub promesę umowy ze stacją zlewną spełniającą odpowiednie wymagania i posiadającą stosowne zezwolenie, bądź być właścicielem stacji zlewnej, do której odprowadzane będą nieczystości płynne.

§ 4. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzenia kwartalnych sprawozdań zgodnie z art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)

§ 5. 1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszej uchwale, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonywania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

3. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.

§ 6. W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien posiadać prawo dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia określonej działalności, w szczególności:

1) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego wyłapywania bezdomnych zwierząt, a w tym:

a) urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,

b) pojazdem i środkami przystosowanymi do transportu zwierząt;

2) posiadać umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującym odbiór wyłapanych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych przez przedsiębiorcę.

§ 7. W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, GRZEBOWISKA ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI, SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien:

1) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko, grzebowisko lub spalarnia zwłok zwierzęcych;

2) posiadać prawo dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia określonej działalności, w szczególności:

a) dla prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt:

- środkami technicznymi służącymi do transportu zwierząt,

- urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,

- chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;

b) dla prowadzenia grzebowiska:

- środkami technicznymi służącymi do transportu zwłok zwierzęcych,

- narzędziami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych,

- chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, z zastrzeżeniem ust. 2;

c) dla prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych:

- pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych,

- piecem do spalania zwłok zwierzęcych,

- chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych z zastrzeżeniem ust. 2,

- środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania albo umową gwarantującą odbiór bądź pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania.

2. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, wówczas powinien przedłożyć stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.

§ 8. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

§ 9. Traci moc uchwała Nr VII/34/11 Rady Gminy Człuchów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Człuchów.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Woźniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »