| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/202/2012 Rady Gminy Kaliska

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kaliska na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 z póżn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 17.856.119 zł, w tym:

1)dochody bieżące 15.763.088 zł

2)dochody majątkowe 2.093.031 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 1).

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 20.317.247 zł, w tym:

1)wydatki bieżące 14.909.050 zł

2)wydatki majątkowe 5.408.197 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 2)i 2a 3).

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.461.128 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3.925.530 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 1.464.402 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 4)do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 120.000 zł w tym:

1)ogólną w wysokości 80.000 zł,

2)celową w wysokości 40.000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 40.000 zł

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 5)do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 6)do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wykaz dotacji celowych udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 7)do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 55.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustala się:

- wydatki w kwocie 52.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

zgodnie z załącznikiem Nr 5 8)do niniejszej uchwały

§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1)gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 369.199 zł

2)niepublicznego przedszkola 70.000 zł

zgodnie załącznikiem nr 6 9)do niniejszej uchwały .

§ 8. 1. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1)wpływy 8.000 zł,

2)wydatki 8.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 10)do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 146.247 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 11)do niniejszej uchwały.

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych, w łącznej kwocie:

- przychody 48.600 zł

- wydatki 48.600 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 12)do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;

2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu , spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości kwot określonych w załączniku p.n. "Przychody i rozchody budżetu gminy na 2013 rok".

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,

2)zaciągania kredytów i pożyczek ujętych w załączniku p.n. "Przychody i rozchody budżetu gminy na 2013 rok

3)dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

1) Tabel i załączników nie publikuje się

2) Tabel i załączników nie publikuje się

3) Tabel i załączników nie publikuje się

4) Tabel i załączników nie publikuje się

5) Tabel i załączników nie publikuje się

6) Tabel i załączników nie publikuje się

7) Tabel i załączników nie publikuje się

8) Tabel i załączników nie publikuje się

9) Tabel i załączników nie publikuje się.

10) Tabel i załączników nie publikuje się

11) Tabel i załączników nie publikuje się

12) Tabel i załączników nie publikuje się

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »