| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.17.2012.KSŁ Wojewody Pomorskiego

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie stwierdzenia uchwały Nr XXX/376/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w Rumi dla stref D.2.ZL, D.3.MN i D.5.MN.U

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) stwierdza się nieważność uchwały Nr XXX/376/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w Rumi dla stref D.2.ZL, D.3.MN i D.5.MN.U.

Uzasadnienie

W dniu 20 grudnia 2012 r. Rada Miasta Rumi podjęła uchwałę Nr XXX/376/2012
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w Rumi dla stref D.2.ZL, D.3.MN i D.5.MN.U.

Uchwała została podjęta m.in. na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Powyższa uchwała wraz z dokumentacją została doręczona Wojewodzie Pomorskiemu w dniu 27 grudnia 2012 r.

W toku kontroli zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

Analizując zarówno treść § 1 przedmiotowej uchwały jak również załącznik nr 1 do uchwały, organ nadzoru stwierdził niezgodność części planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr V/39/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. W treści
§ 1 ust. 1 pkt 2 oraz załączniku graficznym do uchwały z dnia 20 grudnia 2012 r., dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D.3.MN Rada Miasta Rumi ustaliła przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - wyłącznie budynki mieszkalne wolnostojące. Tymczasem z wyrysu ze studium, dołączonego do kwestionowanej uchwały
Nr XXX/376/2012, wynika, że w odniesieniu do części powyższego terenu, oznaczonego symbolem C.32.ZL w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jako kierunek zagospodarowania oraz użytkowania wskazano ,,tereny zieleni urządzonej
i częściowo urządzonej" .

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Jednocześnie zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapisy umieszczone w przedmiotowym planie, zarówno
w treści uchwały jak i załączniku graficznym, naruszają uregulowania zawarte w art. 9 ust. 4 jak i art. 15 ust. 1 omawianej ustawy, zgodnie z którymi studium powinno być wiążące przy sporządzaniu planu a sam projekt planu powinien być sporządzony zgodnie z zapisami studium. W niniejszym przypadku warunki wyrażone w powyższych przepisach nie zostały zachowane. Nie można zatem zaakceptować zapisu zawartego w § 1 ust. 1 uchwały
Nr XXX/376/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. rady Miejskiej w Rumi, że ,,projektowana zmiana miejscowego planu (…) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium" , w sytuacji gdy studium przeznacza tereny objęte planem na tereny zieleni urządzonej i częściowo urządzonej, natomiast w treści planu tereny te zostały przeznaczone jako funkcje mieszkaniowe jednorodzinne. Stanowisko organu nadzoru w przedmiotowym zakresie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Na uwagę zasługuje zwłaszcza stanowisko zaprezentowane w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
15 grudnia 2011 r., sygn. akt II OSK 2080/11, zgodnie z którym ,,inne przeznaczenie konkretnego terenu w planie miejscowym niż przeznaczenie przyjęte w studium kwalifikowane jest jako istotne naruszenie prawa, tj. art. 9 ust. 4 u.p.z.p., zwłaszcza gdy przeznaczenie terenu w planie jest całkowicie odmienne od ustalonego w studium" .

Ponadto wskazać należy, że w dokumentacji formalno-prawnej przekazanej do tut. Urzędu wraz z uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu, brak jest dokumentu wyrażającego zgodę na wyłączenie z produkcji leśnej terenów oznaczonych na mapie ewidencyjnej symbolem LsVI - lasy. Tereny te uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Uchybienie to stanowi istotne naruszenie dyspozycji wynikającej bezpośrednio z treści art. 17 ust. 6c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej Rumi.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego.

Wojewoda Pomorski


Ryszard Stachurski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Żur

Menedżer produktu w nazwa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »