| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/196/2012 Rady Gminy Sztutowo

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztutowo na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 28.408.065 zł, w tym:

1) dochody bieżące 21.854.352 zł,

2) dochody majątkowe 6.553.713 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 35.042.655 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 17.388.655 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 17.654.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a,

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.634.590 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6.634.590 zł

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.684.590 zł, oraz łączną kwotę rozchodow budzetu w wysokości 50.000zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 285.000 zł,

2. celową w wysokości 55.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000 zł

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.235.470 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5

2. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 291.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 372.800zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 1.000zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 5.000 zł.

5. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 108.675 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 218.203zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.400zł.

6. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 14.253 zł.

7. Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki zwiazane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 508.390zł

§ 7. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości 187.455zł i wydatków w wysokości 187.455, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na a/ pokrycie wystepujacego w ciagu roku przejściowego deficytu budzetu w wysokości 1.000.000zł

2. Dokonywanie zmian w planie wydatków: a/ na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy b/ majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków międzu działami.

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. lolowania wolnych srodków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów .

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Bogdan Pniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/196/2012
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/196/2012
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/196/2012
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/196/2012
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/196/2012
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/196/2012
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/196/2012
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/196/2012
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kwiatek Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »