| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 69.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego " Mój Rynek"

Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 7 ust.1 pkt.11 oraz art. 40 ust.2 pkt.4 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz.1951 z późn. zm.)

Rada Miejska w Debrznie uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin targowiska gminnego w Debrznie na działkach numer 755/2,756,878, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 3.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Uchwała wejdzie w życie z dniem zakończenia realizacji zadania "Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno" w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Debrznie


Jan Adam Beme


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 69.XXXII.2012
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Regulamin targowiska gminnego " Mój Rynek" w Debrznie

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska stałego " Mój Rynek" usytuowanego w Debrznie na działkach o numerach 755/2,756,878 zwanego dalej targowiskiem.

2. Administratorem targowiska jest Urząd Miasta i Gminy w Debrznie.

3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno.

4. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym Regulaminem.

§ 2.

1. Targowisko czynne jest w poniedziałek, środę i piątek z wyjątkiem świąt, od godz. 6.00 do godz. 16.00.

2. W uzasadnionych przypadkach targowisko może być czynne w innych dniach i godzinach na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.

§ 3.

1. Targowisko jest oznaczone tablicą informacyjną o treści " Targowisko gminne "Mój Rynek" w Debrznie" na której widnieje informacja, że budowa targowiska jest współfinansowana ze środków PROW i oznaczona zgodnie z wytycznymi z ksiegi wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007-2013.

2. Na tablicy zostaną umieszczone informacje dotyczące działania targowiska, tj. nazwa i adres właściciela i administratora targowiska z podaniem jego siedziby i numeru telefonu, wysokość opłaty targowej, regulamin targowiska, inne wewnętrzne wytyczne i ogłoszenia dotyczące targowiska.

§ 4.

1. Targowisko jest utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone jest w odpływ wody deszczowej, zadaszone stanowiska, które stanowią co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska, miejsca parkingowe i urządzenia sanitarnohigieniczne.

2. Targowisko będzie podzielone na 2 sekcje: sekcja 1 zajmująca co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska, w której będzie prowadzona sprzedaż wyłącznie produktów rolno-spożywczych oraz sekcja 2, w której prowadzona będzie sprzedaż pozostałych towarów.

3. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych , dopuszcza sie możliwość sprzedaży w sekcji 1 pozostałych towarów.

§ 5.

Uprawnionymi do handlu na targowisku są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

§ 6.

Towary wyłączone ze sprzedaży na targowisku:

1. napoje alkoholowe,

2. nafta, benzyna, spirytus, smary,

3. materiały medyczne, środki farmakologiczne,

4. broń, amunicja, materiały wybuchowe i pirotechniczne,

5. zagraniczne monety i banknoty będące w obiegu, papiery wartościowe,

6. grzyby świeże i suszone rosnące w warunkach naturalnych i nieposiadające atestów określonych przepisami,

7. mięso, wędliny, ryby i przetwory rybne sprzedawane bez użycia specjalistycznych środków transportowych służących do obwoźnej sprzedaży tych artykułów, zapewniających odpowiednie warunki sanitarne,

8. inne artykuły, których sprzedaż jest zabroniona lub odrębnie uregulowana na podstawie przepisów prawa.

§ 7.

Przepisy porzadkowe:

1. Inkasent sprawuje bezpośredni nadzór nad targowiskiem. Odpowiada za stan porządkowy , czuwa nad przestrzeganiem postanowień regulaminu oraz wydaje dyspozycje w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Na targowisku obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych.

3. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny zachowywać się w sposób niezakłócający porządku publicznego i spokoju.

§ 8.

Osoby biorące udział w handlu na targowisku zobowiązane są do:

1. przestrzegania regulaminu targowiska,

2. przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, weteryjnych, przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,

3. wniesienia opłaty targowej niezwłocznie po zajęciu stanowiska,

4. umieszczania w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach,

5. używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, aby kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia towarów. Wielkości sprzedawanych towarów powinny być wyrażone w następujących jednostkach miar: litr, metr, kilogram i ich pochodne,

6. utrzymania czystości i porządku w czasie trwania handlu i pozostawienia uprzątniętego stanowiska po zakończeniu działalności handlowej,

7. zajmowania i korzystania z miejsc sprzedaży wyznaczonych przez inkasenta,

8. ponoszenia opłat za korzystanie z urzadzeń targowiska, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

§ 9.

1. Na targowisku mogą znajdować się tylko pojazdy, z których bezpośrednio prowadzona jest sprzedaż towarów.

2. Pojazdy i urządzenia targowe znajdujące się na targowisku w miejscach do tego niewyznaczonych będą usuwane z targowiska na koszt właściciela pojazdu.

§ 10.

Miejsce sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku wyznacza inkasent opłaty targowej.

§ 11.

1. Działalność handlowa może być prowadzona tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

2. Prowadzenie działalności handlowej na powierzchni przeznaczonej na wystawianie towarów podlega opłacie targowej.

3. Wysokość opłaty targowej ustala Rada Miejska w Debrznie odrębną uchwałą. Uprawniony do poboru opłaty targowej jest wyznaczony przez administratora targowiska inkasent, legitymujący się wystawionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno dokumentem stwierdzającym prawo do pobierania opłaty targowej. Inkasent zobowiązany jest do wydawania pokwitowania sprzedawcy za pobraną opłatę targową.

4. Cennik opłat targowych powinien znajdować się na terenie targowiska.

§ 12.

1. Potwierdzenie uiszczenia opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia terenu targowiska i okazać w razie kontroli osobom upoważnionym.

2. Prawo do kontroli wniesienia opłaty targowej mają: upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie oraz inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.

§ 13.

Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia inkasent opłaty targowej.

§ 14.

Do obowiązków administratora targowiska należy:

1. pobieranie przez inkasenta dziennej opłaty targowej,

2. utrzymanie porządku i czystości na terenie targowiska,

3. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania targowiska, zabezpieczania i utrzymania w dobrym stanie infrastruktury targowiska,

4. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa,

5. wykonywanie pozostałych czynności związanych z funkcją administrowania targowiska.

§ 15.

1. Osoby naruszające postanowienia regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Osoby naruszające postanowienia regulaminu mogą być usunięte z targowiska.

§ 16.

Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.


Uzasadnienie

Zgodnie z kryterium regionalnym oceny planowanego zadania dotyczącego budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Regulamin Targowiska jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy.

Również ważne jest stworzenie jednolitych i przejrzystych zasad funkcjonowania i korzystania z targowiska, które ma powstać.

Mając powyższe na uwadzę, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Opracowała: Anna Król Insp. ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »