| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 73.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Debrzno oraz określenia wykazu dokumentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w zw. z art. 10 ust. 1 oraz art. 12 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o głoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Miejska w Debrznie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest:

1) złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno - Sekretariat Burmistrza, przy ulicy Traugutta 2, od poniedziałku do piątku od godz.7:00 do 15:00;

2) nadać poleconą przesyłkę pocztową adresowaną: Urząd Miasta i Gminy Debrzno, ulica Traugutta 2,
77 - 310 Debrzno.

§ 2.

Ustala się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do 31 marca 2013 roku.

§ 3.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstającej na danej nieruchomości nową, deklaracje należy złożyć w miejscu i terminie określonym w § 1 ust. w 2 w terminie
14-dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 4.

Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju;

2) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Debrzno pod innym adresem niż adres zameldowania;

3) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Miasta i Gminy Debrzno oraz kopia deklaracji z tej gminy bądź stosowne zaświadczenie Urzędu tej gminy;

4) oświadczenie wskazujące dzieci uczące się pozostające poza miejscem zamieszkania.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Debrznie


Jan Adam Beme


Załącznik do Uchwały Nr 73.XXXII.2012
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »