| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 91/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie, Rada Miejska w Miastku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miastko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 1.
Ilość odpadów odbierana w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 2. Odpady komunalne zmieszane

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy przedsiębiorca na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane w każdej ilości, która zostanie umieszczona w pojemnikach na odpady zmieszane.

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane w ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami tj. iloczynu liczby i wielkości pojemników oraz częstotliwości ich odbierania.

3. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów niż określono w ust 2, przedsiębiorca na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane w tej zwiększonej ilości , a właściciel nieruchomości złoży nową deklarację określającą zwiększoną ilość odpadów i uiści opłatę według tej deklaracji, jeżeli deklaracja nie zostanie złożona, Burmistrz Miastka w decyzji administracyjnej określi wysokość opłaty za odebrane a nie zadeklarowane w deklaracji ilości odpadów.

§ 3. Odpady komunalne selektywnie zbierane

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z wszystkich nieruchomości na terenie gminy, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne selektywnie zebrane takie jak: papier, szkło, tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe, w każdej ilości, która zostanie umieszczona w urządzeniach do zbierania odpadów selektywnie zebranych.

2. Uprawnienie do obniżenia opłaty za odbieranie odpadów w sposób selektywny przysługuje, gdy odpady: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe są zbierane, co najmniej w ilości: 25% objętości odebranych odpadów komunalnych zmieszanych.

3. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy gmina zorganizuje odbiór odpadów wielkogabarytowych - jeden raz do roku.

4. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z wszystkich nieruchomości na terenie gminy opalanych paliwem stałym, przedsiębiorca na zlecenie gminy, odbierze selektywnie zebrane popioły. W odniesieniu do nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy ilość odebranych popiołów będzie proporcjonalna do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych, lecz nie więcej niż 40% objętości odpadów komunalnych zmieszanych.

5. W przypadku umieszczania odpadów zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je, jako zmieszane odpady komunalne zmieszane i powiadomi o tym gminę.

6. Dwa kolejne powiadomienia lub trzy powiadomienia w ciągu roku kalendarzowego, przez podmiot odbierający odpady, o umieszczaniu odpadów komunalnych zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów, będzie dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady zmieszane.

7. Jedno powiadomienie gminy, w ciągu roku kalendarzowego, przez podmiot odbierający odpady, o umieszczaniu odpadów komunalnych zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów, będzie dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady zmieszane.

Rozdział 2.
Częstotliwość odbierania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4. Odpady komunalne zmieszane

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane z częstotliwością nie mniejszą niż:

1) a) dla zabudowy jednorodzinnej: 1 raz na dwa tygodnie,

2) b) dla zabudowy wielorodzinnej: 1 raz na tydzień,

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz na 2 tygodnie.

3. W sezonie turystycznym częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zostanie dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów.

4. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów, opracuje przedsiębiorca odbierający odpady, biorąc pod uwagę wielkość pojemników oraz oczekiwaną częstotliwość odbierania odpadów.

§ 5. Odpady komunalne selektywnie zbierane

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z wszystkich nieruchomości przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne selektywnie zebrane; takie jak papier, szkło, tworzywa, metale i odpady wielomateriałowe z częstotliwością nie mniejszą niż:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) papier: jeden raz na kwartał,

b) tworzywa sztuczne , opakowania wielomateriałowe i metale: jeden raz na miesiąc,

c) szkło: jeden raz na miesiąc,

d) popioły: jeden raz na dwa tygodnie w sezonie grzewczym (od 2 listopada do 30 kwietnia).

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) papier: jeden raz na miesiąc,

b) szkło: jeden raz na 2 tygodnie,

c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale: jeden raz na dwa tygodnie,

d) popioły: jeden raz na tydzień sezonie grzewczym (od 2 listopada do 30 kwietnia).

3) z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy:

a) papier: jeden raz na miesiąc,

b) tworzywa sztuczne , opakowania wielomateriałowe i metale: jeden raz na miesiąc,

c) szkło: jeden raz na miesiąc,

d) popioły: jeden raz na dwa tygodnie w sezonie grzewczym (od 2 listopada do 30 kwietnia).

2. W sezonie turystycznym częstotliwość odbioru odpadów komunalnych selektywnie zebranych zostanie dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów.

3. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy gmina zorganizuje odbiór odpadów wielkogabarytowych - jeden raz do roku.

4. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów selektywnie zebranych, opracuje przedsiębiorca odbierający odpady, biorąc pod uwagę ilość urządzeń do zbierania selektywnego, ich rozmieszczenie oraz poziom zapełnienia.

5. Harmonogramy, o których mowa w § 4 ust 4 i § 5 ust 4 zostaną podane do wiadomości mieszkańców, poprzez umieszczenie na stronie internetowej gminy oraz tablicy ogłoszeń.

6. Odpady komunalne obejmujące przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, opony, a także odpady zielone odbierane są w centralnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 3.
Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

§ 6. 1. W zamian za uiszczoną opłatę, gmina organizuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej PSZOK).

2. Lokalizacja PSZOK oraz terminy jego otwarcia zostaną umieszczone na stronie internetowej gminy _____.

3. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.

4. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak: papier, szkło, tworzywa, metale odpady wielomateriałowe, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano- rozbiórkowe, opony oraz odpady zielone.

5. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, wyżej wymienione odpady, z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, z zastrzeżeniem odpadów budowlano- rozbiórkowych, których ilość nie może przekroczyć do 1 m3/gospodarstwo domowe/rok, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych. Większa ilość odpadów budowlano-rozbiórkowych może być dostarczona do PSZOK zgodnie z cennikiem, o którym mowa w ust 11.

6. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, z nieruchomości na których nie zamieszkują, mieszkańcy w ilościach:

1) papier, szkło, tworzywa, metale odpady wielomateriałowe- w każdej ilości,

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe- do 200 kg/nieruchomość /rok,

3) odpady zielone - w każdej ilości.

7. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w ust 5 - 7 w formie zmieszanej, dostarczający jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK, jeżeli odmówi ich posortowania jest zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem, o którym mowa w ust 11.

8. Wszystkie pojemniki, kontenery i urządzenia do gromadzenia odpadów są opisane i wskazują rodzaj odpadów, które należy w nich umieszczać.

9. Odpady dostarczone do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.

10. W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania odpadów w pojemnikach, kontenerach lub urządzeniach niezgodnie z ich przeznaczeniem obsługa PSZOK, może odmówić przyjęcia odpadów nieodpłatnie i pobrać opłatę według cennika, o którym mowa w ust. 11.

11. Operator PSZOK umieszcza cennik za odbieranie i zagospodarowanie odpadów w PSZOK na wjeździe do PSZOPK oraz na swojej stronie internetowej. Cennik jest także dostępny na stronie internetowej urzędu gminy (link______).

Rozdział 4.
Świadczenia gminy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 7. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, dla wszystkich nieruchomości (na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy), przedsiębiorca działający na zlecenie gminy, dostarczy urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier i opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz popioły, w ilości dostosowanej do ilości zbieranych odpadów w sposób selektywny, biorąc pod uwagę sposób zbierania odpadów, określony w deklaracji o wysokości opłaty oraz wielkość urządzeń i częstotliwość opróżniania nie rzadszą niż określono w § 5 ust1.

2. Urządzeniami do selektywnego zbierania odpadów komunalnych są pojemniki, stanowiące lokalne punkty selektywnego zbierania oraz worki.

3. Urządzenia do selektywnego zbierania są oznakowane kolorem lub opisane, co do rodzaju zbieranych odpadów selektywnie.

§ 8. 1. W zamian za uiszczoną opłatę gmina wdroży i będzie prowadzić system administrowania gospodarką odpadami komunalnymi.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku


Tomasz Borowski


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) opracowany został projekt ustawy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Art. 6r ust. 3 ww. ustawy nakłada na gminę obowiązek przygotowania powyższej uchwały w celu określenia ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, częstotliwości odbierania tych odpadów oraz sposobu świadczenia tych usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zmieszane odpady komunalne, odpady z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu, opakowania wielomateriałowe i popioły odbierane będą ze stałą, określoną w harmonogramie opracowanym wspólnie z przedsiębiorcą wykonującym usługę, częstotliwością bezpośrednio z posesji. Pozostałe odpady wytwarzane na nieruchomościach, które mieszkańcy zobowiązani są zbierać zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Miastko w sposób selektwyny mogą być bezpłatnie przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów. W tym wypadku mieszkańcy pokrywają jedynie koszty dostarczenia tych odpadów do punktu. Przyjęcie takiego rozwiązania wpłynie na ograniczenie zjawiska dzikich wysypisk, spalania oraz podrzucania odpadów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »