| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/152/2013 Rady Gminy Lipusz

z dnia 17 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Lipusz

Na podstawieart. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Lipusz uchwala, co następuje

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1. Odnośnie wyposażenia pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług:

1) spełniać standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617);

2) posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz spełniać stosowne wymogi przewidziane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.),

3) posiadać minimum jeden pojazd asenizacyjny;

4) posiadać węże do wypompowywania ścieków o długości minimum 20 mb;

5) posiadać pojazd asenizacyjny o pojemności zbiornika nie mniejszej niż 4 m3;

6) posiadać pojazdy asenizacyjne oznakowane w miejscu łatwo dostrzegalnym, poprzez umieszczenie na nich nazwy (logo) firmy z danymi adresowymi wraz z numerem telefonu przedsiębiorcy;

7) posiadać pojazdy o estetycznym wyglądzie.

2. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej:

1) posiadanie bazy transportowej umożliwiającej:

a) mycie i dezynfekowanie pojazdów asenizacyjnych;

b) parkowanie, garażowanie i bieżące serwisowanie pojazdów przeznaczonych do wywozu nieczystości ciekłych;

2) należy posiadać środki techniczne w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów spełniające wymogi sanitarne tj. myjki wysokociśnieniowe;

3) miejsce, na którym wykonywane będzie mycie pojazdów musi być wydzielone, uniemożliwiające rozprzestrzenianie się wody poza obręb wyznaczonego miejsca;

4) miejsce, na którym wykonywane będzie mycie pojazdów musi być wyposażone w system kanalizacji ściekowej zbierającej wody powstające podczas mycia pojazdów;

5) w przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia oraz naprawy pojazdów należy wykazać się dokumentami wskazującymi na korzystanie z usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w zakresie mycia i naprawy pojazdów.

3. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

1) środki chemiczne stosowane do mycia i dezynfekcji muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Polski odpowiednimi certyfikatami;

2) przedsiębiorca zobowiązany jest do mycia i dezynfekcji pojazdu z częstotliwością zapewniającą utrzymanie pojazdów w należytym stanie sanitarno-higienicznym;

3) wody opadowe z miejsca postojowego pojazdów oraz ścieki z mycia pojazdów należy podczyścić w separatorze, a następnie skierować do szczelnego zbiornika bezodpływowego z zastrzeżeniem pkt 4;

4) w przypadku możliwości odprowadzania ścieków z mycia pojazdów i wód opadowych z terenów utwardzonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, jakość ścieków musi odpowiadać wymaganiom określonym przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;

5) ścieki ze zbiornika bezodpływowego należy kierować do stacji zlewnej;

6) przedsiębiorca świadczący usługi odbioru ścieków z nieruchomości, zobowiązany jest do czyszczenia gruntu w przypadku wylania się ścieków na grunt lub awarii pojazdu skutkującej zanieczyszczeniem gruntu;

7) odpady powstające podczas naprawy i serwisowania pojazdów należy gromadzić selektywnie do pojemników i przekazywać uprawnionym odbiorcom zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243);

8) przedsiębiorca zobowiązany jest do codziennej kontroli stanu technicznego pojazdu;

9) pojazdy asenizacyjne na koniec dnia roboczego winny być parkowane wyłącznie na terenie bazy transportowej.

4. Wymagania w zakresie miejsca przekazywania nieczystości ciekłych: ścieki należy przekazywać do stacji zlewnej zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków spełniającej wymogi budowlane w zakresie przyjmowania ścieków z pojazdów asenizacyjnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Stosownie do treści art. 7 ust. 3a wyżej wymienionej ustawy rada gminy jest zobowiązana określić w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa wyżej.

Szczegółowa treść uchwały jest zgodna Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 299). Akt ten reguluje sposób określania wymagań w zakresie wyposażenia technicznego, zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami oraz miejsc przekazywania odebranych nieczystości ciekłych. Regulacja ta została uwzględniona przy sporządzaniu niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »