| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/235/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c), d) oraz lit. i), art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art. 219 ust. 3 i 4, art. 239, art. 258 ust 1 pkt 1, w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) u c h w a l a s i ę , co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2013 rok w łącznej wysokości 41.018.246,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 40.038.546,00 zł, z czego:

a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 113.940,00 zł,

2) dochody majątkowe - 979.700,00 zł, z czego:

a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 164.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2013 rok w łącznej wysokości 40.600.071,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 38.487.264,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 27.218.588,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.237.704,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.980.884,00 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.450.820,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.203.808,94 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 134.047,06 zł,

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Skarszewy, przypadające do spłaty w roku 2013 - w kwocie łącznej 45.100,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego - 434.900,00 zł. jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.112.807,00 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.935.307,00 zł , z czego:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 1.599.137,00 zł.

b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 177.500,00 zł. jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 418.175,00 zł stanowi nadwyżkę budżetową.

2. Nadwyżkę budżetu gminy przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 418.175,00 zł.

3. Ustala się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.776.637,00 zł, w tym:

a) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 593.114,00 zł,

b) kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.006.023,00 zł,

c) pożyczka na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego ujętego jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej pod nazwą "Rekultywacja składowisk gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 177.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2.194.812,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2013 roku w kwocie 1.776.637,00 zł , z czego:

a) z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 593.114,00 zł,

b) z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.006.023,00 zł,

c) z tytułu pożyczki na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego ujętego jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej pod nazwą "Rekultywacja składowisk gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 177.500,00 zł,

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 94 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, udzielanych w 2013 roku do wysokości 100.000,00 zł .

2. Ustala się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 212 lit. g) ustawy o finansach publicznych, przypadające do spłaty w 2013 roku w kwocie 45.100,00 zł.

§ 6. 1. Dochody budżetu obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 6.935.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 6.935.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 275.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. W planie wydatków budżetowych wyodrębnia się odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 15.440,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 205.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok w Gminie Skarszewy w kwocie 205.000,00 zł.

§ 10. Ustala się:

a) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 120.000,00 zł.

b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 120.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim - sołectwa łącznie w kwocie 288.810,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim - wyodrębnienie kwot dla sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. 1. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.327.100,00 zł, z czego:

a) dotacje celowe - 142.100,00 zł,

b) dotacje podmiotowe - 765.000,00 zł,

c) dotacje przedmiotowe - 420.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.123.720,00 zł, z czego:

a) dotacje podmiotowe - 588.000,00 zł,

b) dotacje celowe - 535.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 14. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwocie:

a) przychody - 1.015.000,00 zł

b) koszty - 1.015.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

2. Ustala się zakres, kwoty i stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w łącznej wysokości 420.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 15. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 160.000,00 zł , w tym:

a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 65.000,00 zł

b) rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 95.000,00 zł

§ 16. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w łącznej kwocie 2.112.807,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 17. Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 1.733.184,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 18. 1. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w ramach limitu ustalonego w § 4 ust. 2 uchwały budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w ramach limitu ustalonego w § 4 ust. 1 lit. a) uchwały budżetowej.

3. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach limitu ustalonego w § 4 ust. 1 lit. b) uchwały budżetowej.

4. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego ujętego jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej pod nazwą "Rekultywacja składowisk gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las" w ramach limitu ustalonego w § 4 ust. 1 lit. c).

5. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na zmianach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

6. Źródłem spłaty zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 będą dochody z podatku od nieruchomości.

7. Źródłem spłaty zobowiązania, o którym mowa w ust. 3 będą dochody z budżetu środków europejskich.

8. Źródłem spłaty zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 będą dochody z podatku rolnego.

§ 19. 1. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania.

§ 20. 1. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do udzielania w roku 2013 poręczeń i gwarancji w ramach ogólnej kwoty ustalonej w § 5 ust. 1 uchwały budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kamiński


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/235/2012
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »