| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wojewody Pomorskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

zawarte w dniu ……………… 1) roku pomiędzy:

Wojewodą Pomorskim Ryszardem Stachurskim zwanym dalej "Wojewodą",

a

Powiatem Kwidzyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego:

1. Starostę Kwidzyńskiego Jerzego Godzika

2. Wicestarostę Kwidzyńskiego Andrzeja Fortunę

zwanym dalej " Powiatem",

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

- art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej

w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm. 2) ),

- art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 3) ),

- art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1 i 2 art. 30, art. 32 a i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 461 4) ),

- art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm. 5) ).

§ 1. W celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Kwidzyńskiego, Wojewoda powierza, a Powiat przyjmuje do realizacji następujące zadania:

1. Zawieranie umów z podmiotami leczniczymi w celu oddelegowania jednego lekarza, oraz jednej osoby średniego personelu medycznego do pracy w powiatowej komisji lekarskiej, wskazując dodatkowo osoby, które w zastępstwie mogą pracować w tej komisji;

2. Zawieranie umów z podmiotami leczniczymi w sprawie przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej, a w przypadku braku takiej możliwości zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz z psychologami;

3. Wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej lekarzom przewodniczącym powiatowej komisji lekarskiej, średniemu personelowi medycznemu i sekretarzowi powiatowej komisji lekarskiej, w przypadku udziału w pracy tej komisji poza godzinami pracy zawodowej, zgodnie z przepisami rozporządzenia rady ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 51), wg stawek określanych corocznie zarządzeniem wojewody, wydawanym na podstawie § 3 tego rozporządzenia;

4. Pokrywanie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych;

5. Pokrywanie podmiotom leczniczym kosztów wynagrodzeń lekarzy i średniego personelu medycznego, którym podmiot leczniczy udzielił zwolnienia od pracy na czas udziału w pracach powiatowej komisji lekarskiej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2. 1. Na pokrycie kosztów wykonania zadań określonych w § 1 porozumienia wojewoda przyznaje dotację celową, corocznie klasyfikowaną w budżecie wojewody w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa, § 2120 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

2. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wymienionych w art. 32 a ustawy z dnia 21 listopada 1967r., o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda przyznaje dotację celową, corocznie klasyfikowaną w budżecie wojewody: dział 750 - Administracja Publiczna, rozdział 75045 - Kwalifikacja Wojskowa, § 2110 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat;

3. Kwoty dotacji wymienionych w pkt 1 i 2 są ustalane w formie aneksu do niniejszego porozumienia corocznie podpisywanego przez strony;

4. Kwota dotacji, o której mowa w pkt 1 i 2, zostanie przekazana powiatowi do wysokości faktycznie poniesionych wydatków;

5. W przypadku, gdy wysokość rzeczywistych kosztów realizacji zadań, na których realizację dotacja została przyznana przekroczy kwotę łączną określoną w § 2 pkt 1 i 2 wojewoda zwiększy wartość przyznanej dotacji do wysokości posiadanych środków. W tym przypadku konieczny jest wniosek powiatu o zwiększenie wysokości dotacji oraz podpisanie przez strony stosownego aneksu do porozumienia;

6. Jeśli wysokość rzeczywistych kosztów realizacji zadań przekroczy wysokość dotacji przyznanej na jeden rodzaj zadań wymienionych w pkt 1 i 2, a łączne koszty prowadzenia kwalifikacji będą niższe od sumy kwot przyznanej dotacji, przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami nastąpi w formie decyzji wojewody na pisemny wniosek powiatu bez konieczności podpisywania aneksu do porozumienia;

7. Realizacja zadania, na które została przydzielone dotacja, kończy się z dniem przedstawienia rozliczenia, o którym mowa w § 4.

§ 3. 1 Termin wykorzystania dotacji, o której mowa w § 2 pkt 1 i 2 będzie corocznie określany w aneksie do porozumienia, o którym mowa w § 2 pkt 3;

2. Wykorzystanie dotacji następuje poprzez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja została udzielona.

§ 4. 1. Powiat zobowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie rozliczenia otrzymanej dotacji w terminie do 30 dni od dnia zakończenia pracy przez powiatową komisję lekarską;

2. Przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1 może nastąpić w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek Powiatu;

3. Rozliczenie, którym mowa w pkt. 1 musi zawierać:

a) Zestawienie wydatków, sporządzone według rodzaju dotacji, z odniesieniem do kwoty przyznanej na realizację poszczególnych zadań wymienionych w § 2 pkt 1 i 2,

b) Do zestawienia należy załączyć kserokopie dokumentów będących podstawą poniesienia wydatków, poświadczone za zgodność z oryginałem (np. faktury, umowy o pracę, umowy zlecenia, noty obciążeniowe). Dokumenty te powinny być opisane,

c) Do rozliczenia należy dołączyć wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej z podaniem jednostkowych kosztów wykonywania badań oraz nazwisk i imion osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, które poddano wymienionym badaniom i obserwacji szpitalnej na zlecenie powiatowej komisji lekarskiej,

4. Powiat zobowiązuje się prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanej dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków;

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedkładanych rozliczeniach, termin określony w § 6 pkt 5 lit. b, będzie liczony od daty ich wyjaśnienia.

§ 5. Środki finansowe przekazane w ramach przyznanej dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6. 1. Dotacje, o których mowa w § 2 pkt 1 do 3, przekazywane będą na rachunek Powiatu

w dwóch transzach:

a) pierwsza transza, stanowiąca 80% przyznanych dotacji, przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej w powiecie, jednak nie wcześniej niż zostanie przez strony podpisany aneks do porozumienia, o którym mowa w § 2 pkt 3,

b) druga transza, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością rzeczywistych kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej a pierwszą transzą, w terminie do 14 dni od daty przedłożenia rozliczenia, o którym mowa w § 4.

§ 7. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zgodnie z zakresem ich kompetencji.

§ 8. Kontrola realizacji zadań będzie prowadzona w trakcie trwania kwalifikacji wojskowej w siedzibach powiatowych komisji lekarskich. Kontrola prawidłowości wydatkowania przyznanych w ramach niniejszego porozumienia środków finansowych będzie prowadzona na podstawie rozliczeń, o których mowa w § 4.

§ 9. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony;

2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Powiat, a pozostałe Wojewoda Pomorski.

Starosta


Jerzy Godzik


Wicestarosta


Andrzej Fortuna

Wojewoda Pomorski


Ryszard Stachurski

1) Data jest ustalana na dzień złożenia podpisu przez Wojewodę Pomorskiego

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz 529, Nr 163, poz. 981 oraz Nr 185 poz. 1092.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011r Nr 21, poz. 113 , Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2012 r., poz. 1101 oraz z 2010 r. Nr 217, poz. 1427

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r Nr 185, poz. 1082, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz Nr 291, poz. 1707.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »