| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wojewody Pomorskiego

z dnia 12 lutego 2013r.

zawarte pomiędzy: Wojewodą Pomorskim Panem Ryszardem Stachurskim zwanym dalej "Wojewodą", a Miastem Słupskiem, działającym na prawach powiatu, reprezentowanym przez: Panią Agnieszkę Nowak - Sekretarza Miasta Słupska zwanym dalej "Miastem Słupskiem", w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

I. Podstawa prawna porozumienia :

- art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zmianami[2]) ),

- art. 5 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami[3]) ),

- art.25 ust.1, art.26 ust. 1 i 2 , art.30, art.32a i art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zmianami[4]) ),

- art. 143 i art.150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[5]) ).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia.

§ 1.

W celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Miasta Słupska, Wojewoda powierza, a Miasto Słupsk przyjmuje do realizacji, następujące zadania:

1. Zawieranie umów z podmiotami leczniczymi w celu oddelegowania jednego lekarza oraz jednej osoby średniego personelu medycznego do pracy w powiatowej komisji lekarskiej, wskazując dodatkowo osoby, które w zastępstwie mogą pracować w tej komisji.

2. Zawieranie umów z podmiotami leczniczymi w sprawie przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej, a w przypadku braku takiej możliwości zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe specjalistyczne praktyki lekarskie oraz z psychologami.

3. Wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej lekarzom przewodniczącym powiatowej komisji lekarskiej, średniemu personelowi medycznemu i sekretarzowi powiatowej komisji lekarskiej, w przypadku udziału w pracy tej komisji poza godzinami pracy zawodowej, zgodnie z przepisami rozporządzenia rady ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2012 poz. 51), w/g stawek określanych corocznie zarządzeniem Wojewody, wydawanym na podstawie § 3 tego rozporządzenia,

4. Pokrywanie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych.

5. Pokrywanie podmiotom leczniczym kosztów wynagrodzeń lekarzy i średniego personelu medycznego, którym podmiot leczniczy udzielił zwolnienia od pracy na czas udziału w pracach powiatowej komisji lekarskiej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

III. Warunki realizacji porozumienia.

§ 2.

1. Na pokrycie kosztów wykonania zadań określonych w § 1 porozumienia Wojewoda przyznaje dotację celową, corocznie klasyfikowaną w budżecie Wojewody w dziale 750 - Administracja Publiczna, rozdziale 75045 - Kwalifikacja Wojskowa, § 2120 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

2. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wymienionych w art. 32 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r., o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewoda przyznaje dotację celową, corocznie klasyfikowaną w budżecie Wojewody: dział 750- Administracja Publiczna, rozdział 75045 - Kwalifikacja Wojskowa, § 2110 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

3. Kwota dotacji wymienionych w pkt. 1 i 2 są ustalane w formie aneksu do niniejszego porozumienia corocznie podpisywanego przez strony.

4. Kwota dotacji, o której mowa w pkt. 1 i 2, zostanie przekazana do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

5. W przypadku, gdy wysokość rzeczywistych kosztów realizacji zadań, na których realizację dotacja została przyznana przekroczy kwotę łączną określoną w § 2 pkt. 1 i 2 Wojewoda zwiększy wartość przyznanej dotacji do wysokości posiadanych środków. W tym przypadku konieczny jest wniosek Miasta Słupska o zwiększenie wysokości dotacji oraz podpisanie przez strony aneksu do porozumienia.

6. Jeśli wysokość rzeczywistych kosztów realizacji zadań przekroczy wysokość dotacji przyznanej na jeden rodzaj zadań wymienionych w pkt 1 i 2, a łączne koszty prowadzenia kwalifikacji będą niższe od sumy kwot przyznanej dotacji, przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami nastąpi w formie decyzji Wojewody na pisemny wniosek Miasta Słupska. W tym przypadku podpisanie aneksu do porozumienia nie jest konieczne.

7. Realizacja zadania, na które została przydzielona dotacja, kończy się z dniem przedstawienia rozliczenia, o którym mowa w § 4.

§ 3.

1. 1 Termin wykorzystania dotacji, o której mowa w § 2 pkt 1 i 2 będzie corocznie określany w aneksie do porozumienia, o którym mowa w § 2 pkt 3;

2. Wykorzystanie dotacji następuje poprzez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja została udzielona.

§ 4.

1. Miasto Słupsk zobowiązane jest do przedłożenia Wojewodzie rozliczenia otrzymanej dotacji w terminie 30 dni od dnia zakończenia pracy przez powiatową komisję lekarską.

2. Przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1 może nastąpić w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek Miasta.

3. Rozliczenie, którym mowa w pkt. 1 musi zawierać:

a) Zestawienie wydatków, sporządzone według rodzaju dotacji, z odniesieniem do kwoty przyznanej na realizację poszczególnych zadań określonych w § 2 pkt 1 i 2.

b) Do zestawienia należy załączyć kserokopie dokumentów będących podstawą poniesienia wydatków, poświadczone za zgodność z oryginałem (np. faktury, umowy o pracę, umowy zlecenia, noty obciążeniowe). Dokumenty te powinny być opisane.

c) Do rozliczenia należy dołączyć wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej z podaniem jednostkowych kosztów wykonywania badań oraz nazwisk i imion osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, które poddano wymienionym badaniom i obserwacji szpitalnej na zlecenie powiatowej komisji lekarskiej.

d) Rozliczenie należności wypłaconych stawiającym się do kwalifikacji wojskowej na podstawie art. 52 ust. 2 i 3 powinno zawierać:

- w stosunku do należności określonych w art. 52 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP: uwierzytelnioną kopię pisemnego wniosku zainteresowanej osoby, uwierzytelnioną kopię zaświadczenia od pracodawcy, listę osób, którym wypłacono świadczenie zawierającą imię i nazwisko, kwotę świadczenia i podpis osoby, której świadczenie zostało wypłacone;

- w stosunku do należności określonych w art. 52 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP imienną listę osób, którym wypłacono świadczenie zawierającą: imię i nazwisko osoby, której wypłacono należność za przejazd, koszt biletu w jedną stronę, kwotę wypłaconej należności, podpis osoby, której wypłacono należność, na odwrotnej stronie listy kserokopie biletów.

4. Miasto Słupsk zobowiązuje się prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanej dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedkładanych rozliczeniach, termin określony w § 6 pkt. 1 lit b, będzie liczony od daty ich wyjaśnienia.

§ 5.

Środki finansowe przekazane w ramach przyznanej dotacji wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6.

1. Dotacje, o których mowa w § 2 pkt. 1 do 3, przekazywane będą na rachunek Miasta Słupska w dwóch transzach:

a) pierwsza transza, stanowiąca 80% przyznanych dotacji, przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej, jednak nie wcześniej niż zostanie przez strony podpisany aneks do porozumienia, o którym mowa w § 2 pkt. 3.

b) druga transza, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością rzeczywistych kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej a pierwszą transzą, w terminie do 14 dni od daty przedłożenia rozliczenia, o którym mowa w § 4.

§ 7.

Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zgodnie z zakresem ich kompetencji.

§ 8.

Kontrola realizacji zadań będzie prowadzona w trakcie trwania kwalifikacji wojskowej w siedzibach powiatowych komisji lekarskich. Kontrola prawidłowości wydatkowania przyznanych w ramach niniejszego porozumienia środków finansowych będzie prowadzona na podstawie rozliczeń, o których mowa w § 4.

IV. Postanowienia końcowe

§ 9.

1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 11.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Miasto, a pozostałe Wojewoda Pomorski.

Zastępca Prezydenta Miasta SłupskaSekretarz Miasta Słupska


Wojewoda Pomorski[1]) Data jest ustalana na dzień złożenia podpisu przez Wojewodę Pomorskiego.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz.529, Nr 163, poz. 981 oraz nr 185 poz. 1092.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146 , Nr 40 poz. 230, oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

[4]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2012 r. poz. 1101 oraz z 2010 r. Nr 217, poz. 1427.

[5]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1082, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »