| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/343/2013 Rady Miasta Starogard Gdański

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc:

1) Uchwała Nr XXVI/243/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim,

2) Uchwała Nr XXXIV/321/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański


Sławomir Ruśniak


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/343/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 30 stycznia 2013 r.

STATUT
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Podmiotem tworzącym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim jest Gmina Miejska Starogard Gdański.

§ 2. Użyte w statucie skróty oznaczają:

1) Przychodnia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim,

2) Rada Miasta - Rada Miasta Starogard Gdański,

3) Prezydent - Prezydent Miasta Starogard Gdański,

4) Rada - Rada Społeczna Przychodni,

5) Kierownik - Kierownik Przychodni,

6) ustawa - ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

§ 3. 1. Przychodnia została utworzona na podstawie uchwały Nr III/24/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 22.12.1998 r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Przychodnia Rejonowa w Starogardzie Gdańskim w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

2. Przychodnia działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych,

2) wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,

3) wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego,

4) niniejszego statutu.

3. Siedzibą Przychodni jest miasto Starogard Gdański.

§ 4. 1. Celem działania Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia.

2. Zadaniem Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, w zakresie:

1) świadczeń ogólnolekarskich, pediatrycznych, stomatologicznych oraz specjalistycznych,

2) profilaktyki,

3) szczepień ochronnych,

4) badań diagnostycznych,

5) innych działań prewencyjnych,

6) świadczeń opieki ambulatoryjnej oraz paliatywno-hospicyjnej i długoterminowej domowej opieki.

§ 5. Organami Przychodni są:

1) Kierownik,

2) Rada Społeczna.

§ 6. 1. Kierownika zatrudnia na podstawie umowy o pracę Prezydent.

2. Prezydent wykonuje zadania pracodawcy wobec Kierownika, w tym m.in. decyduje o możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach stosunku pracy, dodatkowym zatrudnieniu i przyznaniu nagrody.

3. Kierownik kieruje działalnością Przychodni i reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Kierownik ustala regulamin organizacyjny Przychodni.

5. Kierownik ustala wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez Przychodnię.

6. Kierownik Przychodni może tworzyć punkty świadczenia usług zdrowotnych w ramach prowadzonych poradni, gabinetów, punktów, pracowni i ambulatoriów w uzgodnieniu z Prezydentem.

§ 7. 1. W Przychodni działa Rada, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miasta, Prezydenta oraz organem doradczym Kierownika.

2. Do zadań Rady należy:

1) przedstawianie Radzie Miasta wniosków i opinii w sprawach związanych z przekształceniem, likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Przychodni,

2) przedstawianie Prezydentowi wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) przyznawania Kierownikowi nagród,

c) rozwiązania umowy o pracę z Kierownikiem.

3) przedstawianie Kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego.

4) uchwalanie regulaminu działalności Rady oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Miasta,

5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Przychodni, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

3. Radę powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miasta.

4. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Radę Miasta.

5. Rada składa się z 6 osób. W skład Rady wchodzą:

1) jako Przewodniczący - Prezydent lub osoba przez niego wyznaczona,

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Pomorskiego,

b) 4 przedstawicieli Rady Miasta.

6. Kadencja Rady trwa cztery lata, kończy się w momencie ukonstytuowania się nowej Rady.

7. Członek Rady może być odwołany przed upływem jej kadencji w następujących wypadkach:

1) złożenia rezygnacji z funkcji członka Rady,

2) wykonywania osobiście lub przez małżonka działalności konkurencyjnej lub zatrudnienie w podmiocie wykonującym działalność konkurencyjną wobec Przychodni,

3) posiadania osobiście lub przez małżonka akcji lub udziałów w spółkach handlowych, które wykonują działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Przychodni,

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,

5) utraty praw publicznych,

6) długotrwałej niezdolność do pełnienia funkcji spowodowana chorobą lub innymi okolicznościami, trwającymi dłużej niż sześć miesięcy,

7) na wniosek podmiotu, którego członek Rady jest przedstawicielem,

8) śmierci członka Rady.

8. Uzupełnienie składu Rady następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po odwołaniu członka Rady, w trybie jak dla powołania Rady.

§ 8. W skład Przychodni wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) kierownik,

2) pracownicy administracyjno-gospodarczy, w tym główny księgowy,

3) podstawowa opieka zdrowotna:

a) poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci,

c) poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej,

d) poradnia pediatryczna,

e) poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

f) poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

g) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci,

h) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

i) punkt szczepień,

4) ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

a) poradnia dermatologiczna,

b) poradnia neurologiczna,

c) poradnia neurologiczna dla dzieci,

d) poradnia leczenia bólu,

e) poradnia reumatologiczna,

f) poradnia reumatologiczna dla dzieci,

g) poradnia endokrynologiczna,

h) poradnia endokrynologiczna dla dzieci,

i) poradnia kardiologiczna,

j) poradnia kardiologiczna dla dzieci,

k) poradnia chorób naczyń,

l) poradnia chirurgii naczyniowej,

m) poradnia neonatologiczna,

n) poradnia chorób metabolicznych,

o) poradnia hematologiczna,

p) poradnia hematologiczna dla dzieci,

q) poradnia nefrologiczna,

r) poradnia nefrologiczna dla dzieci,

s) poradnia preluksacyjna,

t) poradnia leczenia nerwic,

u) poradnia nadciśnienia tętniczego,

v) poradnia otorynolaryngologiczna ,

w) poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci,

x) poradnia audiologiczna,

y) poradnia urologiczna,

z) poradnia urologiczna dla dzieci,

aa) poradnia chirurgii ogólnej,

bb) poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci,

cc) poradnia chirurgii onkologicznej,

dd) poradnia proktologiczna,

ee) poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,

ff) poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci,

gg) poradnia medycyny sportowej,

hh) poradnia okulistyczna,

ii) poradnia okulistyczna dla dzieci,

jj) poradnia leczenia zeza,

kk) poradnia diabetologiczna,

ll) poradnia diabetologiczna dla dzieci,

mm) poradnia logopedyczna,

nn) poradnia gastroenterologiczna,

oo) poradnia gastroenterologiczna dla dzieci,

pp) poradnia chorób płuc,

qq) poradnia alergologiczna,

rr) poradnia alergologiczna dla dzieci,

ss) poradnia gruźlicy i chorób płuc,

tt) poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci,

uu) poradnia położniczo-ginekologiczna,

vv) poradnia ginekologiczna dla dziewcząt,

ww) poradnia patologii ciąży,

xx) poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna,

yy) poradnia zdrowia psychicznego,

zz) poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci,

aaa) poradnia rehabilitacyjna,

bbb) poradnia onkologiczna,

ccc) poradnia foniatryczna,

ddd) poradnia chorób tarczycy,

eee) poradnia psychologiczna,

fff) poradnia seksuologiczna i patologii współżycia,

ggg) poradnia geriatryczna,

hhh) poradnia profilaktyki chorób piersi,

iii) poradnia wad postawy,

jjj) poradnia psychogeriatryczna,

kkk) poradnia osteoporozy,

lll) poradnia leczenia mukowiscydozy,

mmm) poradnia medycyny pracy,

nnn) poradnia promocji zdrowia psychicznego,

ooo) poradnia antynikotynowa,

5) stomatologia:

a) poradnia stomatologiczna,

b) poradnia chirurgii stomatologicznej,

c) poradnia ortodontyczna,

6) pracownie diagnostyczne:

a) punkt pobrań materiałów do badań,

b) pracownie diagnostyki obrazowej:

- pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej,

- pracownia USG,

c) pracownia endoskopii,

d) dział (pracownia) fizjoterapii,

e) inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe,

7) ambulatoria:

a) ambulatorium chirurgiczne,

b) ambulatorium okulistyczne,

c) ambulatorium stomatologiczne,

8) opieka długoterminowa:

a) hospicjum domowe,

b) pielęgniarska opieka długoterminowa domowa,

c) poradnia medycyny paliatywnej,

d) hospicjum domowe dla dzieci,

9) szkoła rodzenia.

10) zespoły:

a) zespół rehabilitacji domowej,

b) zespół leczenia środowiskowego (domowego),

c) zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci i młodzieży,

d) zespół transportu sanitarnego.

§ 9. 1. Przychodnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie, przepisach wykonawczych do ustawy, w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

2. Podstawą gospodarki Przychodni jest plan finansowy, w tym inwestycyjny ustalony przez Kierownika.

3. Przychodnia może uzyskiwać środki finansowe z tytułów określonych w ustawie oraz z tytułu najmu pomieszczeń.

4. Sprawozdanie finansowe zatwierdza Prezydent.

§ 10. 1. Przychodnia gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem ruchomym przekazanym prze Gminę Miejską Starogard Gdański oraz majątkiem własnym.

2. Zbycie aktywów trwałych Przychodni oddanie w dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie oraz oddanie nieruchomości w najem, może nastąpić po uzyskaniu zgody Prezydenta.

§ 11. Zmiany w statucie wprowadza się w trybie jak dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »