| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/267/2013 Rady Gminy Stegna

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Stegna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) Rada Gminy Stegna, uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe zasady wnoszenia, nabywania, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, zwanych dalej spółkami.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Stegna do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Stegna do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów niepieniężnych ( aportów )

3. O wniesieniu udziałów do spółki decyduje Wójt Gminy Stegna w formie Zarządzenia.

§ 3.

Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach musi być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wycena ta musi być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia do wyceny majątku, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Stegna do cofania udziałów lub akcji w spółkach. Wycofanie udziałów lub akcji następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

§ 5.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Stegna do zbywania udziałów lub akcji w spółkach. Wszczęcie procedury zbycia udziałów lub akcji wymaga każdorazowo podjęcia Uchwały Rady Gminy Stegna.

2. Zbycie udziałów lub akcji następuje w drodze przetargu, aukcji, rokowań na podstawie publicznego zaproszenia.

3. Decyzję o zbyciu udziałów lub aukcji podejmuje Wójt Gminy Stegna w formie Zarządzenia.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji, jakimi ma się kierować organ wykonawczy gminy. Natomiast w myśl art. 30 ust. 2 pkt. 3 ww ustawy do zadań Wójta należy w szczególności gospodarowaniem mieniem komunalnym, a udziały i akcje należące do gminy są niewątpliwie składnikiem mienia komunalnego. Przepis ten ustanowił zasadę, iż kompetencje do podejmowania wszelkiego rodzaju decyzji w zakresie gospodarowania mieniem gminnym należą wyłącznie do Wójta Gminy. Jeżeli zasady zostaną określone w Uchwale Rady, Wójt może je realizować posługując się w tym celu dozwolonymi prawnymi formami działania. Jednakże działania organu wykonawczego muszą znajdować podstawę w Uchwale Rady Gminy, stąd konieczność jej podjęcia. W przypadku zbycia udziałów lub akcji, dla wszczęcia procedury bezwzględnie konieczne jest podjęcie każdorazowo Uchwały Rady Gminy.

W toku wykonywanych zadań, wynikających z niniejszej uchwały, Wójt będzie składał Radzie Gminy, na bieżąco, informację zawierające dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów lub akcji, a także do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »