| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/267/2013 Rady Gminy Stegna

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Stegna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) Rada Gminy Stegna, uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe zasady wnoszenia, nabywania, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, zwanych dalej spółkami.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Stegna do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Stegna do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów niepieniężnych ( aportów )

3. O wniesieniu udziałów do spółki decyduje Wójt Gminy Stegna w formie Zarządzenia.

§ 3.

Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach musi być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wycena ta musi być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia do wyceny majątku, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Stegna do cofania udziałów lub akcji w spółkach. Wycofanie udziałów lub akcji następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

§ 5.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Stegna do zbywania udziałów lub akcji w spółkach. Wszczęcie procedury zbycia udziałów lub akcji wymaga każdorazowo podjęcia Uchwały Rady Gminy Stegna.

2. Zbycie udziałów lub akcji następuje w drodze przetargu, aukcji, rokowań na podstawie publicznego zaproszenia.

3. Decyzję o zbyciu udziałów lub aukcji podejmuje Wójt Gminy Stegna w formie Zarządzenia.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji, jakimi ma się kierować organ wykonawczy gminy. Natomiast w myśl art. 30 ust. 2 pkt. 3 ww ustawy do zadań Wójta należy w szczególności gospodarowaniem mieniem komunalnym, a udziały i akcje należące do gminy są niewątpliwie składnikiem mienia komunalnego. Przepis ten ustanowił zasadę, iż kompetencje do podejmowania wszelkiego rodzaju decyzji w zakresie gospodarowania mieniem gminnym należą wyłącznie do Wójta Gminy. Jeżeli zasady zostaną określone w Uchwale Rady, Wójt może je realizować posługując się w tym celu dozwolonymi prawnymi formami działania. Jednakże działania organu wykonawczego muszą znajdować podstawę w Uchwale Rady Gminy, stąd konieczność jej podjęcia. W przypadku zbycia udziałów lub akcji, dla wszczęcia procedury bezwzględnie konieczne jest podjęcie każdorazowo Uchwały Rady Gminy.

W toku wykonywanych zadań, wynikających z niniejszej uchwały, Wójt będzie składał Radzie Gminy, na bieżąco, informację zawierające dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów lub akcji, a także do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »