| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/331/2013 Rady Miasta Starogard Gdański

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim na lata 2013-2015

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim nalata 2013- 2015", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański


Sławomir Ruśniak


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/331/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 30 stycznia 2013 r.

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
PWIK "STAR-WIK" SPÓŁKA Z O.O.
NA LATA 2013 - 2015

1. WSTĘP

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych PWiK "STAR-WIK" spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim na lata 2013 - 2015 opracowano zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz.U. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami).

Niniejszy plan opracowano w cenach bieżących.

2. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Działalność PWiK "Star-Wik" obejmuje: pobór, uzdatnianie pobranej wody surowej i dostarczanie odbiorcom pitnej wody o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej oraz odbiór ścieków i ich skuteczne oczyszczanie.

Plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji:

- urządzeń wodociągowych

- urządzeń kanalizacyjnych

Wykonanie wyżej wymienionych zadań pozwoli spółce na realizację strategicznych celów, jaki są:

- modernizacja istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

- oczyszczanie ścieków zgodnie z normami polskimi i Unii Europejskiej

- poprawa oddziaływania na środowisko naturalne

3. ROZWÓJ I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują :

- modernizację ujęć wody

- rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych

- modernizację przepompowni ścieków

- modernizację oczyszczalni

Ujęcia wody

W ramach modernizacji ujęć wody planowana jest wymiana szaf zasilająco-sterowniczych do studni głębinowych, wykonanie radiowego sterowania studniami oraz położenie kabla do zasilania grzałek studni głębinowych. Modernizacja w centralnej dyspozytorni nastąpi poprzez wymianę sprzętu oraz uaktualnienie oprogramowania, sterowania i rozszerzenie licencji.

Ponadto dla zapewnienia niezawodności obiektów i uniezależnienia się od możliwości wystąpienia awarii energetycznych, planuje się na ujęciu wody Południe montaż agregatu prądotwórczego. Powyższe zadania mają na celu zabezpieczenie ciągłości dostaw wody oraz zapewnienie bezawaryjnej pracy urządzeń wodociągowych.

Sieci wodociągowe

Modernizację sieci wodociągowych zaplanowano w drogach przewidzianych do przebudowy przez Gminę Miejską Starogard i Powiat Starogardzki oraz tych sieci, które ze względu na zły stan techniczny wymagają wymiany na nowe. Modernizacją objęte zostaną również sieci wodociągowe, które przebiegają przez tereny prywatne.

W ramach inwestycji do końca roku 2015 planuje się:

- kontynuację modernizacji sieci wodociągowej na Ujęciu Wody "Południe", prowadzonej od 2011 roku,

- budowę drugostronnego zasilania dla północnej części miasta wraz z osiedlem "Łapiszewo", którego celem jest zabezpieczenie ciągłości dostaw wody, w przypadku wystąpienia awarii na istniejącej magistrali wodociągowej, wybudowanej w końcu lat 70-tych,

- modernizację sieci w drogach przewidzianych do przebudowy - ulice: Kociewska, Lubichowska i Kościuszki,

- połączenie końcówek sieci wodociągowych w ulicach: Jodłowa, Świerkowa, Grabowa, Dębowa i Jesionowa (osiedle Przylesie ) poprzez budowę spinki sieci w ulicy Leszczynowej, co zapewni stabilizację ciśnienia wody i poprawi jej jakość,

- dokończenie modernizacji sieci wodociągowej wzdłuż drogi krajowej nr 22 na odcinku: rzeka Wierzyca - ul. Skarszewska, polegającej na poprowadzeniu sieci pod dnem rzeki w miejsce dotychczas podwieszonej sieci pod mostem oraz przechodzącej nad rzeką na wspornikach,

- przebudowę sieci w ulicach: Kopicza i dr. Maja i umiejscowienie jej w pasie drogowym - aktualnie sieci te przebiegają przez tereny prywatne,

- modernizację sieci wodociągowej w ul. Pomorskiej ( zły stan techniczny, duża awaryjność) wraz z połączeniem sieci w ul. Jabłowskiej,

- budowę sieci do nowo wydzielonych działek budowlanych

Sieć kanalizacyjna

W roku 2014 planowana jest modernizacja systemu sterowania i wizualizacji pracy przepompowni ścieków korzystająca z nowszych technologii transmisji.

Oczyszczalnia ścieków

Posiadane pozwolenie wodno-prawne na zrzut ścieków do rzeki Wierzycy wygasa w roku 2014. W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania systemu oczyszczania ścieków do obowiązującego prawa regulującego zagadnienia oczyszczania ścieków, ich monitoringu i warunków odbioru odpadów z instalacji oczyszczania.

W tym obszarze działalności inwestycyjnej planowana jest:

- modernizacja automatyki, sterowników, opomiarowania, sterowania i wizualizacji,

- modernizacja osadników wtórnych i reaktorów biologicznych, która w efekcie podniesie sprawność oczyszczania, umożliwi optymalizację prowadzenia procesu oczyszczania oraz poprawi jakość oczyszczanych ścieków,

- modernizacja wstępnego oczyszczania części mechanicznej prowadzona w celu spełnienia wymaganych przepisami prawa parametrów, jak i z uwagi na znaczne jej wyeksploatowanie obejmie modernizację: kraty, stanowiska skratek i stanowiska płukania piasku

4. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Podstawowym zamierzeniem mającym zracjonalizować zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków jest uwzględnione w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wykonanie monitorowania ujęć wody, przepompowni ścieków i oczyszczalni. Monitoring zapewni możliwość szybszego reagowania na powstałe awarie i szybkość ich usuwania.

W ramach przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody prowadzone są zadania modernizacyjne i przebudowa sieci wodociągowych, mających na celu zmniejszenie strat wody.
Ponadto kolejny już rok kontynuowany jest proces wymiany wodomierzy na wodomierze z nasadką elektroniczną, które dokonują bardzo dokładnego pomiaru poboru wody.

5. NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach przedstawia tabela nr 1.

Planowane nakłady inwestycyjne realizowane w latach 2013 -2015 zamykają się łączną kwotą 8.289.000 zł i będą finansowane ze środków własnych pochodzących z odpisów amortyzacyjnych .


infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »