| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/3/2013 Rady Gminy Wicko

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków zwolnień cząstkowych lub całkowitych od opłat oraz tryb pobierania tych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591; ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; a 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567 ) i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1241, ze zm. Dz. U. z 2009 Nr 201, poz. 1551,Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842; z 2011 r. Nr 81, poz.440, Nr 106, poz. 622 oraz Nr 149, poz. 887 Dz. U. z 2012 poz. 579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się warunki przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, zasady odpłatności jak również tryb ich pobierania, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Wicku
Nr XIX/43/2004 z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wicko

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY WICKO


JACEK STANUCH


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/3/2013
Rady Gminy Wicko
z dnia 29 stycznia 2013 r.

I. Zasady przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznawane w wymiarze nie wyższym niż 8 godzin dziennie, z zastrzeżeniem ust.2.

2. W przypadku osób samotnych wymagających opieki w większym wymiarze, zwłaszcza ze względu na stan zdrowia lub w przypadku osób oczekujących na umieszczenie w jednostce zapewniającej opiekę całodobową, wymiar dzienny świadczenia w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznany do 12 godzin dziennie.

3. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi przysługuje rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w tym umieszczonych w pieczy zastępczej.

II. Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

2. Wysokość odpłatności za usługi określają poniższe tabele:

Tabela nr 1 -odpłatność dla osób samotnych

Udział dochodu osoby do dochodu gwarantowanego

Wysokość odpłatności w %

Do 200%

Nieodpłatnie

Powyżej 200% do 300%

Od 1 do 10%

Powyżej 300% do 400%

Od 10% do 50%

Powyżej 400% do 500%

Od 50% do 99%

Powyżej 500%

100%

Tabela nr 2 -odpłatność dla osób w rodzinie (w tym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Udział dochodu osoby do dochodu gwarantowanego na osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności w %

Do 150%

Nieodpłatnie

Powyżej 150% do 250%

Od 1do 20%

Powyżej 250% do 350%

Od 20% do 60%

Powyżej 350% do 450%

Od 60% do 99%

Powyżej 450%

100%

III. Zasady zwolnień częściowych lub całkowitych od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności, na wniosek pracownika socjalnego lub asystenta rodziny, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas określony lub nieokreślony ze względu na:

1. Konieczności sprawowania opieki w formie usług opiekuńczych w gospodarstwie domowym na rzecz więcej niż jedna osoba, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej;

2. Korzystanie z dwóch rodzajów usług -usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi.

3. Konieczność ponoszenie odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej, placówce wychowawczej, po przedstawieniu dowodu wpłaty.

4. Ponoszenie stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych z potrzebami mieszkaniowymi, z procesem leczenia, zakup leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych, a także stosowania określonej diety, po przedstawieniu dowodu zakupu.

5. Ponoszenie udokumentowanych wydatków związanych z zapewnieniem świadczeniobiorcy dodatkowej opieki;

6. Posiadanie przez rodzinę troje lub więcej małoletnich dzieci, będących na utrzymaniu rodziców;

7. Inne uzasadnione i udokumentowane okoliczności.

IV. Tryb pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

1. Ceny jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania.

2. Płatność za usługi w rozliczeniach miesięcznych należy wpłacać w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku do 10-tego każdego miesiąca następnego po wykonaniu usługi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »