| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/302/2013 Rady Miejskiej w Żukowie

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6j ust. 2 i 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Żukowie uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 80,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 43,00 zł miesięcznie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie


Adam Okrój


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska, w drodze uchwały zobligowana jest dokonać wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalić stawkę tej opłaty. Aby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów "u źródła" ustawodawca nakazał określić niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. W niniejszej uchwale przyjęto następującą metodę obliczania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami: dla nieruchomości zamieszkałych - jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami dotyczące wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponad 50% mieszkańców wybrało metodę ryczałtową. Spotkanie konsultacyjne w tej samej sprawie odbyło się także z Radnymi Rady Miejskiej w Żukowie, Radni, podobnie jak mieszkańcy w większości opowiedzieli się za metodą ryczałtową.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »