| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy w Lipnicy

z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r. poz. 299) Rada Gminy Lipnica uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Megier


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/185/2013
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 1 lutego 2013 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lipnica.

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1) Pojazdów przeznaczonych do świadczenia usług:

a) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien posiadać pojazdy spełniające wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617);

b) Pojazdy asenizacyjne powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu, w tym posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.);

c) Pojazdy powinny być oznakowane, w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikacje przedsiębiorcy świadczącego usługi ( nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);

d) Pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt, w tym sorbenty umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych, w przypadku ich zanieczyszczenia terenu podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych.

2) Bazy transportowej:

a) Przedsiębiorca powinien dysponować bazą, zapewniającą codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy;

b) Baza powinna stanowić ogrodzoną nieruchomość z terenem utwardzonym i wyznaczonymi miejscami do parkowania lub garażowania pojazdów oraz magazynowania, zabezpieczoną przed dostępem osób postronnych, spełniającą wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania przeciwpożarowe i sanitarne;

c) W celu realizacji we własnym zakresie drobnych prac naprawczych, konserwacji i remontów pojazdów oraz mycia i dezynfekcji pojazdów przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczne umożliwiające mu ich wykonanie, a z powstałymi w wyniku tych prac odpadami powinien postępować zgodnie z wymogami odrębnymi;

d) W przypadku, gdy baza nie spełnia wymagań określonych w pkt 2 "c" przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość wykonywania napraw i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych poprzez okazanie stosownego dokumentu lub umowy

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

1) Przedsiębiorca powinien prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujących zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, nadmiernego hałasu i uszkodzeń infrastruktury technicznej;

2) Przy świadczeniu usług przedsiębiorca powinien dochować szczególnych starań, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia ziemi lub wód wskutek niewłaściwego opróżniania, jak również nie dopuścić do wypływu nieczystości ze zbiornika pojazdu asenizacyjnego;

3) Po zakończonej pracy pojazdy asenizacyjne winny być parkowane wyłącznie na terenie bazy transportowej;

4) Mycie i dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinny się odbywać zgodnie z wymogami § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617);

§ 3. Wymagania w zakresie miejsca przekazywania nieczystości ciekłych:

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków w miejscowości Osusznica i Upiłka.

§ 4. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełniania innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Megier

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Dawid Samek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »