| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy w Lipnicy

z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym, (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Lipnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Lipnica, w terminach wskazanych w § 2 ust. 1-4 niniejszej uchwały, zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku jej nie złożenia albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji wójt określa jej wysokość opłaty w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Opłatę, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości uiszczają za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, rozpoczyna się prowadzenie działalności gospodarczej lub powstały odpady komunalne.

2. Płatności należy dokonać w terminie do 15 dnia co drugiego miesiąca kalendarzowego. Płatność ta obejmować będzie opłatę za dwa miesiące.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 września 2013 r. i obejmuje okres od dnia 01 lipca 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie od miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiła zmiana.

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie urzędu Gminy Lipnica lub przelewem na rachunek bankowy urzędu Gminy Lipnica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnica.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipnica i w poszczególnych sołectwach Gminy Lipnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Megier

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Madejski Sasiński Starowicz radcowie prawni

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »