| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr KD.031.6.2012 Zarządu Powiatu Starogardzkiego

z dnia 21 grudnia 2012r.

pomiędzy Zarządem Powiatu Starogardzkiego, a Burmistrzem Miasta Czarna Woda w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Czarna Woda

Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1592 ze zm.) i art.8 ust.2a ustawy z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591. ze zm.)

Strony w osobach:

1)Leszek Burczyk - Starosta Starogardzki

2)Kazimierz Chyła - Wicestarosta Starogardzki

działających w imieniu Zarządu Powiatu Starogardzkiego, jako zarządcy dróg powiatowych oraz

3)Arkadiusz Gliniecki - Burmistrz Miasta Czarna Woda działający jako zarządca dróg gminnych

ustalają co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Starogardzkiego powierza, a Burmistrz Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie przyjmuje prowadzenie robót utrzymaniowych i konserwacyjnych dotyczących dróg powiatowych na obszarze tego miasta wymienionych w zał.1

§ 2. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest:

1)Utrzymanie i konserwacja dróg wyszczególnionych w § 1 według zakresu rzeczowego określonego w załączniku nr 2

2)Po każdym kwartale realizacji porozumienia Burmistrz przedstawi sprawozdanie rzeczowo - finansowe, a do 10 stycznia następnego roku - sprawozdanie roczne za rok miniony.

§ 3. 1)Prowadzenie powierzonych spraw określonych w § 1 będzie finansowane zabezpieczonymi na ten cel środkami przekazywanymi przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego stronie przyjmującej prowadzenie tych prac w proporcjonalnych ratach płatnych w terminie do 15 każdego miesiąca.

2)Na rok 2013 na utrzymanie i ochronę dróg objętych niniejszym porozumieniem przewidziano w budżecie Powiatu Starogardzkiego środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł. słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych.

3)W przypadku zmiany dochodów budżetu powiatu kwota wymieniona w pkt.2 może ulec zmianie.

4)Zarząd Powiatu Starogardzkiego zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania ocen prowadzenia spraw wymienionych w § 2 niniejszego porozumienia, według kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

5)Realizacja robót będzie powierzana wyspecjalizowanym wykonawcom, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 4. Odpowiedzialność za szkody poniesione przez użytkowników dróg objętych niniejszym porozumieniem, a wywołane stanem nawierzchni jezdni i chodników ponosi Gmina Miejska Czarna Woda.

§ 5. 1)Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

2)Każda ze stron niniejszego porozumienia może je rozwiązać w całości lub w części za jednomiesięcznym wypowiedzeniem dokonanym na piśmie.

3)Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 r.

Starosta Starogardzki


Leszek Burczyk


Wicestarosta


Kazimierz Chyła


Skarbnik Powiatu


Andrzej Małkowski

Burmistrz Miasta Czarna Woda


Arkadiusz Gliniecki


Skarbnik Miasta


Barbara Kropidłowska


Załącznik Nr 1 do Porozumienia
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wykaz dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Woda

1)droga nr 2701G Czarna Woda - Bartel ul. Dworcowa dług. 335 mb

2)droga nr 2722G Lubiki - Huta Kalna - Czarne dług. 6.113 mb

3)droga nr 2766G ul. Sosnowa dług. 702 mb

razem: 7.150 mb


Załącznik Nr 2 do Porozumienia
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.

1)Przez utrzymanie i konserwację należy rozumieć następujące czynności dotyczące:

a) jezdni i chodników

- bieżące naprawy ubytków jezdni ulepszonych, likwidacja przełomów średnich i ciężkich w zakresie pozwalającym zachowanie niezbędnego minimum bezpieczeństwa ruchu drogowego, naprawy lokalnych uszkodzeń chodników stwarzających zagrożenie dla zdrowia i mienia pieszych,

b) oznakowania pionowego i poziomego

- odnowa (regeneracja) istniejącego oznakowania poziomego przynajmniej raz w roku w ramach programu wiosennej estetyzacji dróg i ulic, bieżące naprawy oznakowania pionowego z wymianą wskutek zużycia lub uszkodzenia tarcz znaków i wsporników nie nadających się do renowacji, wprowadzanie zmian w oznakowaniu poziomym i pionowym wynikających z projektów, zatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych,

c) utrzymania zimowego ulic

- likwidacja niekorzystnych zjawisk zimowych (śliskość, odśnieżanie) na podstawie opracowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg planu z.u.d. uwzględniającego standardy prac zimowych i uzyskanie założonych efektów, wywóz nadmiaru zgromadzonego na jezdniach i chodnikach śniegu utrudniającego komunikację, oczyszczanie jezdni i chodników z zalegających pozostałości materiałów uszorstniających po ustaniu warunków zimowych,

d) oczyszczania nawierzchni jezdni i chodników

- interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników po stwierdzeniu zanieczyszczeń mających niekorzystny wpływ na środowisko i wygląd estetyczny ulicy, w zależności od stopnia zanieczyszczenia będą usuwane mechanicznie lub ręcznie z wywozem na wysypisko miejskie,

e) utrzymanie odwodnienia pasów drogowych

- ścinanie zawyżonych poboczy,

- odtwarzanie rowów przydrożnych,

- oczyszczenia rowów melioracyjnych,

- oczyszczanie wpustów ulicznych , osadników studni rewizyjnych i przykanalików, wymiana uszkodzonych elementów instalacji i ich wyprowadzeń

- włazów, krat, kołnierzy, kręgów bet. oraz ich skutków tzn. uszkodzenia jezdni, chodników zajętych rozkopowo,

f) zachowania zieleni

- koszenie wysokich traw i chwastów, przycinka krzewów i żywopłotów, wycinka sanitarna drzew i krzewów z usuwaniem wiatrołomów, ewentualne uzupełnienia ubytków w zieleni poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz odtwarzanie trawników.

2)Gmina Miejska Czarna Woda otrzyma na utrzymanie i konserwację 7,150 km ulic powiatowych 60.000,00 zł. słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »