| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIk/XXX/353/2013 Rady Miasta Wejherowa

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami); art. 6 n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami), art.12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 152, poz.897 ze zmianami)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości pierwszą deklarację, o której mowa w § 1 składają w Urzędzie Miejskim w Wejherowie do dnia 31 maja 2013 r.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani składać kolejne deklaracje w przypadku zmiany danych będących podstawą określenia wysokości opłaty, w Urzędzie Miejskim w Wejherowie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. W przypadku powstania obowiązku złożenia deklaracji, o której mowa w § 1, po terminie określonym w § 2 ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca.

§ 3. 1. Deklaracje składane w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.

2. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

§ 4. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji jako załącznika w formacie danych .pdf do pisma, w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 206, poz.1216), zgodnego ze wzorem pisma ogólnego http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/08/599/schemat.xsd opublikowanego w centralnym repozytorium, o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565 ze zmianami).

2. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr VIk/XXVII/336/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza


Załącznik do Uchwały Nr VIk/XXX/353/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »