| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/XXIII/264/13 Powiatu Wejherowskiego

z dnia 28 lutego 2013r.

określająca tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), z art. 42 ust. 7 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) zmienionym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1046), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95),

Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala,
co następuje:

§ 1.

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach, według następujących norm:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć

1

Pedagog

26

2

Psycholog

26

3

Logopeda

26

4

Doradca zawodowy

26

§ 2.

1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym wynosi 648 godzin rocznie.

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym i wieczorowym zalicza się:

a) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych,

b) poprawianie i ocenianie pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc poprawienie i ocenienie 3 prac za 1 godzinę zajęć,

c) godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów dojrzałości,

d) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły.

3. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.


§ 3.

1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole/placówce obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według wzoru:

W = (x1+ x2+ …) : [(x1: y1) + (x2: y2) +(…)]

gdzie:

W - oznacza ustalony obowiązkowy wymiar godzin zajęć,

x1, x2… - oznacza ilość godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

y1, y2… - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz § 1 niniejszej uchwały.

2. Wymiar, o którym mowa w pkt 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do
0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchyla się Uchwałę Nr II/XXIX/325/05 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 24 maja 2005r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz Uchwałę Nr IV/IV/44/11 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowksiego


Wiesław Szczygieł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »