| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII.235.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012.391 ze zm.) uchwala się

§ 1. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) W zamian za uiszczoną na dany miesiąc kalendarzowy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

b) papier,

c) metal,

d) tworzywa sztuczne,

e) szkło,

f) opakowania wielomateriałowe,

g) odpady komunalne ulegające biodegradacji (bioodpady), w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

h) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia,

i) powstające w gospodarstwach domowych zużyte baterie i akumulatory,

j) powstający w gospodarstwach domowych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) powstające w gospodarstwach domowych zużyte meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) powstające w gospodarstwach domowych zużyte opony,

m) powstający w gospodarstwach domowych popiół,

- zebrane selektywnie zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku.

2) Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku będą traktowane jako odpady zmieszane, a ich odbiór będzie następował w zamian za opłatę o podwyższonej wysokości, o której mowa w uchwale nr XXXIII.231.2013 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

3) Nie planuje się odbioru odpadów w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy.

4) W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy roboczy dzień następujący po dniu wolnym od pracy.

5) Odbieranie odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Miejska Człuchów zawarła umowę na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości i częstotliwość odbierania:

1) Ustala się ilość odpadów obieranych w zamian za uiszczoną opłatę na :

- niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne w każdej wytworzonej ilości,

- odpady opakowanie - szklane, z papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych w każdej wytworzonej ilości,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony w każdej wytworzonej ilości,

- odpady komunalne ulegające biodegradacji w zamian za uiszczoną opłatę odbierane są w każdej wytworzonej ilości,

- popiół wytworzony w sezonie grzewczym w każdej ilości.

2) Ustala się częstotliwość odbioru odpadów w zamian za uiszczoną opłatę :

a) Niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne w zamian za uiszczoną opłatę odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym raz w tygodniu w wyznaczonym dniu tygodnia.

b) Niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż jednorodzinny dwa razy w tygodniu, z zachowaniem trzydniowego odstępu pomiędzy dniami odbioru.

c) Odpady opakowaniowe - szklane zbierane są raz w miesiącu, dopuszcza się odbiór dwa razy w miesiącu w sezonie letnim.

d) Odpady z papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych w zamian za uiszczoną opłatę odbierane są:

- raz w miesiącu od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym- dopuszcza się dwa razy w miesiącu w sezonie letnim,

- raz w tygodniu od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż jednorodzinny

e) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, w zamian za uiszczoną opłatę odbierane są od właścicieli nieruchomości raz na kwartał lub na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

f) Odpady komunalne ulegające biodegradacji w zamian za uiszczoną opłatę odbierane są:

- w okresie październik - marzec na terenie zabudowy wielorodzinnej jeden raz w tygodniu ,

- w okresie kwiecień - wrzesień na terenie zabudowy wielorodzinnej dwa razy w tygodniu, z zachowaniem trzydniowego odstępu pomiędzy dniami odbioru.

- w okresie październik - marzec na terenie zabudowy jednorodzinnej jeden raz w tygodniu ,

- w okresie kwiecień - wrzesień na terenie zabudowy jednorodzinnej dwa razy w tygodniu, z zachowaniem trzydniowego odstępu pomiędzy dniami odbioru.

- Popioły w okresie grzewczym jeden raz w tygodniu.

§ 3. W zamian za uiszczoną opłatę dostarczane będą worki / pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w §2 pkt 1b,c,d uchwały nr XXX.201.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów.

§ 4. W zamian za uiszczoną opłatę wszystkie apteki na terenie gminy zostaną wyposażone w pojemniki na przeterminowane lekarstwa, o których mowa w § 2 pkt 1h uchwały nr XXX.201.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów.

§ 5. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) Punkt selektywnej zbiórki odpadów odbiera odpady dostarczone przez mieszkańców w dni robocze, w godzinach od 1200do 1800.

2) Odpady te są ewidencjonowane, czasowo gromadzone i przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów wyznaczonej dla regionu południowo - zachodniego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXX.207.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady


Maria Danuta Kordykiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »