| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/611/13 Rady Miasta Gdyni

z dnia 27 marca 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.[1])) zw. z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/448/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 pkt 3 i 4, otrzymują brzmienie:

odpady z papieru i opakowań wielomateriałowych, zebrane w sposób selektywny określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni - w każdej ilości,

4) odpady z tworzyw sztucznych i metali zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni - w każdej ilości,";

2) w §5 ust 1, otrzymuje brzmienie:

Odpady papieru i opakowań wielomateriałowych, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż cztery lokale mieszkalne, odbierane są raz w miesiącu. Odpady tworzyw sztucznych i metali, w zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż cztery lokale mieszkalne, odbierane są raz na 2 tygodnie.".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały o której mowa w §1 pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta:

S. Szwabski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2011 Nr 152 poz. 897, Dz. U. z 2012r. poz. 951, Dz. U. z 2013r. poz. 21 , Dz. U. z 2013r. poz. 228

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »