| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/237/13 Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pelplin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz.391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228)po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie, Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pelplin" w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pelplin.

§ 3. Traci moc uchwała Nr Uchwała Nr XXVII/227/13 Rady Miejskiej Pelplinie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pelplin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie


Mirosław Chyła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/237/13
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 26 marca 2013 r.

REGULAMIN
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Pelplin

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Pelplin zwany dalej "Regulaminem" określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych miasta i gminy Pelplin w szczególności dotyczące:

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w tym:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metalu, tworzywa sztucznego (w tym opakowań) i opakowań, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła;

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków;

c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych odpadów takich jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia oraz popioły;

d) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

e) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Regulamin obowiązuje:

1. właścicieli i zarządców nieruchomości,

2. użytkowników lokali użytkowych, nieruchomości oraz obiektów przeznaczonych na cele handlowo-usługowe, magazynowe oraz użyteczności publicznej,

3. podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną i usługową,

4. osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie,

5. przedsiębiorców odbierających i transportujących odpady, opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe, prowadzących odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

6. kierownictwo budów w odniesieniu do nieruchomości będących terenami budowy,

7. jednostki organizacyjne użytkujące tereny i obiekty służące komunikacji,

8. organizatorów imprez o charakterze publicznym,

9. eksploatatorów oczyszczalni ścieków i zlewni odpadów komunalnych płynnych,

10. mieszkańców i osoby przebywające czasowo.

§ 3. Treść regulaminu pozostaje w zgodności z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (t. j. z 2012 roku Dz. U. nr 0, poz. 391),

2. o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001r. (t. j. z 2010 roku Dz. U. nr 185 poz. 1243 z późniejszymi zmianami),

3. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. nr 180 poz. 1495 z późniejszymi zmianami)

4. o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 r. Dz. U. nr 79 poz. 666 z późniejszymi zmianami)

5. o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (t. j. z 2003 r. Dz. U. nr 106 poz. 1002 z późniejszymi zmianami),

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania na jej terenie czystości, porządku poprzez:

1. Wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym regulaminie pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2. Zbieranie, gromadzenie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,

3. Gromadzenie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,

4. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz chodników przylegających do nieruchomości,

5. Zbieranie i przekazywanie odpadów niebezpiecznych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz odpadów wielkogabarytowych w sposób i zgodnie z harmonogramem określonym w niniejszym regulaminie,

6. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,

7. Usuwanie nawisów śniegu i sopli z okapów, rynien i innych części nieruchomości,

8. Dla utrzymania właściwego stanu sanitarnego właściciele nieruchomości zobowiązani są do wymiany piasku w piaskownicach co najmniej 2 razy do roku - wiosną i w okresie letnim oraz na każde żądanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

9. Realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.

§ 5. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione na nieruchomościach zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) oraz nie powinno powodować uciążliwości w korzystaniu z sąsiednich nieruchomości.

2. Pojemniki na odpady komunalne powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

3. Na terenie nieruchomości pojemniki/worki na odpady należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je co najwyżej na jeden dzień przed terminem ich odbioru, zgodnym z harmonogramem, przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu.

4. Na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i dobrego stanu technicznego i sanitarnego pojemników na odpady.

5. Właściciel drogi stanowiącej własność prywatną ma obowiązek umożliwić dojazd do posesji pojazdom w celu odebrania odpadów.

6. W przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie punktu zbierania odpadów na terenie własnej nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących przepisach, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia usytuowania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie sąsiedniej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem.

§ 6. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.

§ 7. 1. W miejscach, gdzie z uwagi na czasowy sposób korzystania z nieruchomości, nieuzasadnione jest podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej lub budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (np. prowadzona budowa, ogródki działkowe, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, impreza plenerowa, użytkowanie sezonowe), zobowiązuje się do ustawienia toalet przenośnych, celem gromadzenia nieczystości ciekłych.

2. Właściciele nieruchomości odpowiadają za utrzymanie toalet przenośnych we właściwym stanie techniczno-sanitarnym i estetycznym.

§ 8. Obowiązek uprzątnięcia terenów, o których mowa w § 4, pkt 4, ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez właścicieli nieruchomości, poprzez:

1. odgarnięcie śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów z zastrzeżeniem ust. 2,

2. zakazuje się odgarniania śniegu i lodu na jezdnię oraz śniegu zanieczyszczonego środkami chemicznymi do usuwania śliskości pod drzewami.

§ 9. Zabrania się:

1. mycia pojazdów w miejscach do tego nie przeznaczonych;

2. prowadzenia poza miejscami do tego przeznaczonymi prac związanych z naprawą pojazdów, które mogą być uciążliwe dla mieszkańców lub które mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska, w szczególności: emisja hałasu, spalin, powstawanie odpadów niebezpiecznych, zanieczyszczenie gruntu itp. (np. wymiana oleju, prace blacharskie czy lakiernicze).

3. mycie i naprawę pojazdów samochodów w odległości co najmniej 50m od: ujęć wody, jezior, rzek lub innych cieków wód powierzchniowych.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają tam odpady komunalne wytwarzane okresowo, zobowiązani są do zawarcia umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady na odbiór niezadeklarowanej ilości odpadów wytworzonych okresowo.

2. Właściciele lub zarządzający parkami, drogami znajdującymi się na obszarze zabudowanym oraz przystankami komunikacji są zobowiązani do ustawienia na tych terenach pojemników na odpady i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Ilość pojemników, ich rozmieszczenie oraz częstotliwość opróżniania należy dostosować do intensywności ruchu pieszego.

4. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa w branży spożywczej, w tym w czasie imprez, zobowiązani są odpowiednio do ustawienia na zewnątrz lokalu lub obiektu wystarczającej liczby pojemników na odpady i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu oraz sprzątania otoczenia lokalu ze śmieci związanych z prowadzoną działalnością handlową lub gastronomiczną, bez względu na to czy obok znajduje się pojemnik na odpady o których mowa w ust. 2.

§ 11. 1. Inne odpady niż komunalne, powstające na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (np. medyczne, weterynaryjne, budowlane, chemiczne, opakowaniowe, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, metalowe i inne) należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i postępować z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w odrębnych przepisach. Koszt wywozu i utylizacji tych odpadów obciąża prowadzącego działalność, a w przypadku nie wywiązywania się przez niego z tego obowiązku - właścicieli nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, które wykorzystywane są również na inne cele niż mieszkalne (np. prowadzenie działalności), zobowiązani są do złożenia deklaracji zgodnie z wzorem określonym przez Gminę odnośnie odpadów komunalnych, zaś odnośnie odpadów powstałych w wyniku ich działalności do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych powstałych w wyniku ich działalności, z przedsiębiorstwem wywozowym, jak w ust. 1.

Rozdział 3.
Sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

§ 12. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać selekcji mającej na celu oddzielne zgromadzenie poszczególnych rodzajów odpadów tak, aby umożliwić optymalne ich przygotowanie do transportu oraz dalszego ich odzysku lub unieszkodliwienia.

2. Obowiązek opisany w ust. 1 winien być realizowany poprzez:

1) Prowadzenie selektywnego zbierania i regularnego przekazywania do odbioru następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) odpady opakowaniowe - opakowania z tworzywa sztucznego, metale, opakowania wielomateriałowe),

b) makulatura (papier i tektura),

c) szkło (opakowania szklane z wyłączeniem ceramiki i szkła okiennego),

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

e) wielkogabarytowe (meble, stolarka budowlana, armatura sanitarna) i zużyte opony,

f) niebezpieczne np.: farby, baterie i akumulatory, leki, świetlówki,

g) odpady biodegradowalne (np. resztki kuchenne, odpady zielone, resztki papierowe itp.),

h) popioły.

2) Korzystanie z pojemników na poszczególne rodzaje selektywnie zbieranych odpadów ma być zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w ust. 2, pkt 1, lit. od a) do c) oraz h), winny być gromadzone w pojemnikach o następującej kolorystyce:

1) makulatura (papier i tektura) - kolor niebieski,

2) szkło - kolor zielony,

3) opakowaniowe (tworzywo sztuczne, metale, wielomateriałowe) - kolor żółty,

4) biodegradowalne - kolor brązowy lub inny odmienny od pkt 1) do 3).

5) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym w sezonie grzewczym - pojemnik metalowy, przy czym temperatura popiołów nie może przekraczać 200C.

4. Metoda prowadzenia selekcji odpadów komunalnych zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej i w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin.

§ 13. 1. Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości po wysegregowaniu odpadów surowcowych powinny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych pojemnikach lub kontenerach.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać wymogi techniczne pozwalające na ich opróżnianie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarek) przedsiębiorcy odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości.

§ 14. W rejonach zabudowy wielorodzinnej gromadzenie szkła i plastiku powinno się odbywać w pojemnikach na odpady zbierane selektywnie, a w rejonach zabudowy jednorodzinnej - w odrębnych pojemnikach. Makulaturę należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK).

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości na terenie, na których zamieszkują mieszkańcy, a na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni, powstają odpady zielone, zobowiązani są do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcom prowadzącym ich zbiórkę zgodnie z harmonogramem ustalonym przez gminę.

2. Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji może odbywać się na terenie nieruchomości, na której powstały, w sposób nieuciążliwy dla użytkowników sąsiednich nieruchomości, zgodnie z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a w szczególności wpisy § 36 rozporządzenia.

§ 16. Właściciele nieruchomości prowadzący prace budowlane i rozbiórkowe zobowiązani są do gromadzenia odpadów w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub workach i dostarczenia do Zakładu przetwarzania odpadów budowlanych w Ropuchach.

§ 17. Komunalne odpady wielkogabarytowe oraz opony należy gromadzić w pojemnikach i przekazywać do PSZOKu lub przekazywać przedsiębiorcom prowadzącym ich zbiórkę zgodnie z harmonogramem ustalonym przez gminę.

§ 18. 1. Odpady popiołów pochodzących ze spalania paliw stałych w piecach należy gromadzić w pojemnikach metalowych o pojemności 110/120l z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Temperatura popiołu nie może być większa niż 20oC.

§ 19. 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych należy przekazywać do PSZOKu, gdzie wrzucać je należy do przeznaczonych na te odpady, oznakowanych pojemników lub przekazywać przedsiębiorcom prowadzącym ich zbiórkę zgodnie z harmonogramem ustalonym przez gminę.

2. Informacje o punktach selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych oraz o terminach objazdowych zbiórek odpadów są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy i tablicy ogłoszeń.

Rozdział 4.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 20. 1. Wyposażenie w pojemniki jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Gmina Pelplin świadczyć będzie dodatkową usługę polegającą na wyposażeniu nieruchomości w pojemniki w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym gmina zleci firmie wybranej w drodze przetargu.

2. Pojemniki powinny spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

3. Odpady komunalne zmieszane (w tym pozostałości po segregacji) należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o pojemności dostosowanej do indywidualnych potrzeb właściciela z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dla budynków zamieszkałych wyznacza się normę gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych wynoszącą 20 l na każdego mieszkańca nieruchomości, odpadów zmieszanych pozostałości po segregacji 15 l.

5. Na każdej nieruchomości zamieszkałej powinny znajdować się pojemniki na odpady komunalne (w tym pozostałości po segregacji) o wielkości dostosowanej do potrzeb wyliczonych jak w ust. 4, jednak nie mniej niż:

1) dla zabudowy jedno i wielorodzinnej co najmniej jeden pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 110 l.,

2) W budynkach, w których zamieszkuje więcej niż 50 osób, ilość i wielkość pojemników powinna być dostosowana do potrzeb z zachowaniem norm, o których mowa w ust. 4, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 1100 l.

6. Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości zmieszanych odpadów komunalnych, mogą być w uzasadnionych przypadkach używane odpowiednio oznaczone worki.

§ 21. 1. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 12 ust. 2, pkt, od a) do c) - tzw. surowcowe, powinny być gromadzone z zachowaniem wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1858);

2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 12 ust. 2, pkt h) - popioły, powinny być gromadzone w pojemnikach metalowych o pojemności nie mniejszej niż 110 l.

3. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów powinny być oznaczone napisem lub kolorem w następujący sposób:

1) dla szkła - napis "SZKŁO" lub kolor zielony,

2) dla makulatury - napis "MAKULATURA" lub kolor niebieski,

3) dla odpadów z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych - napis "TWORZYWA" lub kolor żółty.

4) dla popiołów - w pojemnikach metalowych o pojemności 110 l, z zastrzeżeniem, że temperatura popiołów nie może być wyższa niż 200C.

4. Selektywne zbieranie odpadów prowadzi się w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) w pojemnikach dla szkła o pojemności minimum 110 litrów,

b) w pojemnikach dla tworzyw sztucznych o pojemności 110 litrów,

c) odpady makulatury należy dostarczyć do PSZOKu,

d) dla popiołów 110 litrów - pojemnik musi być metalowy.

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) w pojemnikach dla szkła o pojemności minimum 1100 litrów,

b) w pojemnikach dla tworzyw sztucznych o pojemności minimum 1100 litrów,

c) odpady makulatury należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki - PSZOK.

d) w pojemnikach metalowych dla popiołów o pojemności minimum 110 litrów.

5. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej do gromadzenia odpadów będą mogły być stosowane pojemniki zbiorcze dla wielu nieruchomości.

6. W przypadku zabudowy wielorodzinnej (do 5 lokali mieszkalnych) istnieje możliwość usytuowania mniejszej ilości zestawów do selektywnej zbiórki odpadów przy porozumieniu właścicieli poszczególnych lokali.

§ 22. 1. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane i powiadamia o tym gminę.

2. Za niedopełnienie obowiązku określonego w punkcie 1 uznaje się:

1) Występowanie w odpadach segregowanych objętościowo więcej niż 20% odpadów zmieszanych.

2) Występowanie w odpadach biodegradowalnych więcej niż 10 % odpadów innych niż biodegradowalne (jak szkło, metale, tworzywa sztuczne).

§ 23. Kosze uliczne winny być trwałe (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych), o pojemności nie mniejszej niż 10 l.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 24. 1. Gminę dzieli się na dwa rejony ze względu na częstotliwość odbioru odpadów.

1) Rejon I obejmujący: Pelplin, Rajkowy, Rudno, Rożental, Kulice, Stocki Młyn, Janiszewko, Pelplin-Wybudowanie, Wola.

2) Rejon II obejmujący: Gręblin, Wielki Garc, Międzyłęż, Małe Walichnowy, Lignowy Szlacheckie, Janiszewo, Nowy Dwór Pelpliński, Bielawki, Rombark, Nadleśnictwo, Ropuchy, Pomyje, Dębina.

2. Częstotliwość usuwania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości po wysortowaniu odpadów z nieruchomości wynosić będzie:

1. W rejonie I raz na tydzień.

2. W rejonie II raz na 2 tygodnie.

3. Opróżnianie pojemników na odpady zbierane selektywnie wynosić będzie:

1) W rejonie I raz na miesiąc.

2) W rejonie II raz na miesiąc.

4. Odbiór popiołów pochodzących ze spalania paliw stałych w piecach organizowany będzie w okresie grzewczym (od 15 października do 15 kwietnia każdego roku) z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Poza sezonem zimowym popioły odbierane będą z częstotliwością co 2 miesiące.

5. Odbioru odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych dokonuje się okresowo podczas objazdowej zbiórki dwa razy w roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

6. Odbioru odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych dokonuje się dwa razy w roku, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Dopuszcza się możliwość dostarczenia odpadów wielkogabarytowych i opon bezpośrednio do punktu zbierania wyznaczonego przez gminę.

7. Odpady biodegradowalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy odbierane w systemie objazdowej zbiórki trzy razy w roku, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez gminę.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót remontowych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości odbierane są w Zakładzie przetwarzania odpadów budowlanych w Ropuchach.

9. Odpady niebezpieczne typu przeterminowane leki i baterie należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz wrzucać do oznakowanych pojemników, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie gminy:

1) Leki nie nadające się do spożycia - w przychodni zdrowia lub aptekach.

2) Baterie - w placówkach oświatowych, w Urzędzie Miasta i Gminy.

10. Informacje o miejscach zbiórki odpadów wymienionych w ust. 9 i godzinach urzędowania placówek zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

11. Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pelplin mogą nieodpłatnie, poza ustalonym harmonogramem, przekazywać do wskazanego przez gminę PSZOKu, zbierane selektywnie następujące odpady komunalne:

1) Szkło, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe.

2) Sprzęt elektryczny i elektroniczny.

3) Meble i inne odpady wielkogabarytowe.

4) Opony.

5) Baterie i akumulatory.

6) Popiół.

7) Inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

12. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOKu) mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

13. Informację o godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta i Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu.

14. Właściciel nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub mieszkaniec, może zamówić odrębną usługę u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej. Odbiór odpadów nietypowych opisany jest w ust.11, pkt od 1 do 7 i prowadzony jest bezpośrednio z nieruchomości. Usługa taka jest odrębnie płatna i nie jest objęta opłatą wnoszoną do gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§ 25. Właściciele sklepów, punktów gastronomicznych lub usługowych zobowiązani są do ustawienia koszy ulicznych na śmieci przed użytkowanymi lokalami i zapewnienia ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu.

§ 26. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których wytwarzane są odpady komunalne, zobowiązani są zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z zastrzeżeniem § 10.

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie, których, w wyniku pielęgnacji zieleni, powstają odpady zielone, zobowiązani są do ich selektywnego zbierania z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Dopuszcza się możliwość kompostowania odpadów na własnym terenie pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwości dla terenów sąsiednich.

4. Dopuszcza się możliwość przekazywania odpadów biodegradowalnych nieodpłatnie do przedsiębiorcy odbierającego w systemie objazdowej zbiórki, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez gminę.

5. Odpady zmieszane komunalne muszą być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

§ 27. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez Gminę przydomowych oczyszczalni i zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości płynnych

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie umowy zawartej między właścicielami nieruchomości, a przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub inną jednostką upoważnioną przez gminę.

§ 28. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winna być dostosowana do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiornika. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zgłoszenia przez właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane nie później niż 2 dni od zgłoszenia; Właściciele nie mogą dopuszczać do przepełniania zbiorników i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu.

§ 29. 1. Przedsiębiorca odbierający odpady oraz opróżniający zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego.

2. Właściciele pojazdów mechanicznych parkujących na drodze dojazdowej do nieruchomości, w wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru odpadów mają obowiązek usunąć lub przestawić je w taki sposób, by nie utrudniać przejazdu i ładowania zawartości pojemników lub worków na samochód operatora/przedsiębiorcy;

3. Odbiór odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także oczyszczalni przydomowych nie mogą odbywać się w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, za wyjątkiem sytuacji związanych z usuwaniem awarii.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 30. 1. Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz.

2. Jeżeli na terenie nieruchomości znajduje się pies biegający luzem, właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ogrodzeniu właściwego ostrzeżenia oraz wyposażenie nieruchomości w sygnalizację dźwiękową.

§ 31. Właściciele psów zobowiązani są do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu. Dopuszcza się puszczanie psów luzem w miejscach, gdzie nie powoduje to uciążliwości dla innych osób, pod warunkiem, że psy są w kagańcu i pod nadzorem właściciela.

§ 32. Zobowiązuje się właścicieli psów do sprzątania psich odchodów z klatek schodowych i innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku, z chodników, ulic, trawników i innych terenów służących do użytku publicznego.

§ 33. Zabrania się wyprowadzania psów na boiska i place zabaw dla dzieci.

§ 34. Do obowiązków właścicieli utrzymujących psy należy, zgłoszenie w siedzibie Straży Miejskiej w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa rasy uznanej za agresywną celem uzyskania zezwolenia na jego utrzymywanie.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym, także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 35. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej wprowadza się całkowity zakaz chowu i trzymania zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem ptactwa i królików.

§ 36. Trzymanie ptactwa (kury, gęsi, kaczki, indyki, gołębie, itp.) i królików dopuszczalne jest na nieruchomościach z zapewnieniem odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy posesji od strony ulicy; odległość od pozostałych granic może być mniejsza, o ile wyrażą na to pisemną zgodę właściciele sąsiednich nieruchomości.

§ 37. Prowadzący hodowlę ptactwa lub królików zobowiązani są zapewnić:

1. Gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości,

2. Niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne czynniki,

3. Przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 38. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzenia co najmniej raz w roku, w okresie wiosennym, obowiązkowej deratyzacji na terenie nieruchomości. Właściciele budynków jednorodzinnych deratyzację przeprowadzają w miarę potrzeby. Koszt deratyzacji ponoszą właściciele nieruchomości.

Rozdział 9.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 39. 1. Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania poprzez zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Gmina ma obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 r. poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji odpadów:

1) 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,

2) 70 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

3. System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1) do 16 lipca 2013 roku do nie więcej niż 50%,

2) do 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

4. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego WPGO 2018 dla Gminy Pelplin został wyznaczony region gospodarki odpadami - Region ZUOS Tczew oparty o funkcjonowanie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez zakład zagospodarowania odpadów ZUOS Tczew.

5. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, zobowiązani są do przekazywania co najmniej zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do ZUOS Tczew.

6. W przypadku awarii instalacji regionalnej, o której mowa w ust. 4, bądź w stanach odbiegających od normalnych warunków eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami jako instalacji zastępczej.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Pelplinie, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pelplin, stanowiący prawo miejscowe. Zgodnie z art. 4, ust. 3 ustawy, rada gminy jest zobowiązana do dostosowania regulaminu do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia jego uchwalenia. Wojewódzki plan został zatwierdzony w dniu 25 czerwca 2012 roku.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897), regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa weszła w życie od 1.01.2012 roku, a więc regulamin obowiązuje nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r. W związku z powyższym konieczne jest uchwalenie nowego Regulaminu od dnia 01.01.2013 roku.

Przedkładany projekt Regulaminu określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pelplin i musi być zgodny z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 r, Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego oraz pakietem uchwał wprowadzających nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, (w tym uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W celu obniżenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a co za tym idzie stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniono: - częstotliwość wywozu odpadów opakowaniowych ze szkła (z co miesiąc na raz na dwa miesiące), zmniejszono częstotliwość zbiórek odpadów biodegradowalnych
(z czterech objazdowych zbiórek na trzy) zrezygnowano z umieszczenia na terenie Miasta i Gminy Pelplin " gniazd segregacyjnych" przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, a także wprowadzono dodatkowy odbiór popiołów po sezonie grzewczym z częstotliwością raz na dwa miesiące.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »