| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/168/13 Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) ) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.[2]) ),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie gminy Kwidzyn, powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn ilości gospodarstw domowych znajdujących się na danej nieruchomości oraz stawki określonej w § 2 ust. 1
albo ust. 2.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny wynosi:

1) 19 złotych miesięcznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 37 złotych miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z dwóch i więcej osób.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób nieselektywny (zmieszany) wynosi:

1) 29 złotych miesięcznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 47 złotych miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z dwóch i więcej osób.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwidzyn.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/144/12 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013r., poz. 109).

§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Henryk Ordon


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr149, poz. 887; Dz. U. z 2012r. poz. 567 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 153.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2012 r., poz.951 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 21 i poz. 228

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »