| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/242/13 Rady Gminy Kościerzyna

z dnia 23 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: 380 o pow. 0,55ha, 278/1 o pow. 0,06ha, 278/2 o pow. 0,20ha, 278/3 o pow. 0,11ha i części działki ozn. nr ewid. 338/3 o pow. 4,80ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobrogoszcz, gmina Kościerzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 27 w zw. z art. 20, art. 15, art. 16 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.) Rada Gminy Kościerzyna, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/295/2002 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 10 października 2002 r., zmienionego Uchwałami Rady Gminy Kościerzyna Nr VII/184/2004 i Nr VII/185/2004 z dnia 09 września 2004 r.uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: 380 o pow. 0,55ha, 278/1 o pow. 0,06ha, 278/2 o pow. 0,20ha, 278/3 o pow. 0,11ha i części działki ozn. nr ewid. 338/3 o pow. 4,80ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobrogoszcz, gmina Kościerzyna, zwaną dalej "planem".

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar w granicach określonych w uchwale nr II/121/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: 380 o pow. 0,55ha, 278/1 o pow. 0,06ha, 278/2 o pow. 0,20ha, 278/3 o pow. 0,11ha i części działki ozn. nr ewid. 338/3 o pow. 4,80ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobrogoszcz, gmina Kościerzyna.

2. Plan zawiera ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.).

§ 3. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

1) Strefa funkcyjna - obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w odpowiedniej karcie terenu; oznaczony symbolem literowo-cyfrowym.

2) Karta terenu - ustalenia szczegółowe planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych.

3) Intensywność zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków znajdujących się na danej działce budowlanej, do powierzchni działki budowlanej; w przypadku działek geodezyjnych przeciętych w planie liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, za powierzchnię działki budowlanej należy przyjmować jedynie powierzchnię znajdującą się na obszarze jednego terenu - właściwego dla projektowanej zabudowy.

4) Powierzchnia biologicznie czynna - należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację.

5) Linie zabudowy - linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli; linie te nie dotyczą okapów i gzymsów, które mogą być wysunięte przed linie zabudowy do 0,8m oraz balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, które mogą być wysunięte przed linię zabudowy do 1,3m, chyba że ustalenia szczegółowe planu stanowią inaczej; linie te nie dotyczą części podziemnych budynków i budowli.

6) Powierzchnia zabudowy - powierzchnia terenu zajęta przez wszystkie budynki wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynków na powierzchnię terenu z wyłączeniem:

- powierzchni obiektów budowlanych nie wystających ponad powierzchnię terenu,

- powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, itp.,

- powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze, np. szklarnie, altany, szopy.

- powierzchni zajmowanej przez tymczasowe obiekty handlowe i gastronomiczne.

7) Wysokość zabudowy - wysokość mierzona od poziomu terenu w najniższym punkcie obrysu budynku, altany lub wiaty do kalenicy lub do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej; do wysokości zabudowy nie wlicza się wysokości masztów odgromnikowych, anten i kominów.

8) Wysokość budowli - wysokość mierzona od poziomu terenu do górnej powierzchni przekrycia lub do najwyższego punktu, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

9) Zabudowa o funkcji wiodącej - zabudowa o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu określonym dla danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w § 5 niniejszej uchwały.

10) Zabudowa o funkcji towarzyszącej - zabudowa o funkcji uzupełniającej, towarzysząca zabudowie wiodącej, tj. budynki gospodarcze, garażowe, wiaty i altany.

§ 4. 1. Istniejące drenaże należy bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. Dla istniejących drenaży, ze względu na konieczność okresowej konserwacji, należy pozostawić bezpośrednio nad nimi pas wolny od zabudowy, ogrodzeń, zadrzewień, itp. lub, w przypadku napotkania rurociągów drenarskich przy prowadzeniu wykopów pod fundamenty, należy wykonać ich obejście poza obręb wykopu.

2. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.

3. Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie. Dopuszcza się konserwację i udrożnienie cieków wodnych z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód.

4. Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatności do zabudowy ze względu na występowanie gruntów słabonośnych, znaczne spadki terenu lub wysoki poziom wód gruntowych, dla posadowionych obiektów na etapie projektów budowlanych powinny być sporządzone oceny warunków geologiczno - inżynierskich w formie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej.

5. Dopuszcza się wydzielenie terenu dla potrzeb infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych oraz dla potrzeb regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej.

6. Przy opracowywaniu projektów budowlanych należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną podziemną i nadziemną, od której należy zachować odległości zgodne z obowiązującymi normami.

7. Linie telekomunikacyjne w granicach planu należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę.

8. Wszystkie występujące kolizje z istniejącymi sieciami należy przebudować poza pas planowanej zabudowy lub dostosować, zgodnie z obowiązującymi normami, do nowych warunków zabudowy.

9. W razie stwierdzenia obecności sieci nn-0,4kV na przedmiotowym obszarze, należy przystosować ją do planowanego zagospodarowania.

10. Usunięcie wszelkich kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z obiektami projektowanymi winno odbyć się staraniem inwestora.

11. Wartościowe zadrzewienia podlegają ochronie. W przypadku konieczności dokonywania wycinek drzew i krzewów należy uzyskać wymagane przepisami prawa odpowiednie decyzje administracyjne.

12. Ewentualnie nowopowstałe stacje bazowe telefonii komórkowej muszą zapewnić standardy jakości środowiska w zakresie emitowanych pól elektromagnetycznych na obszarach chronionych zgodnie z przepisami odrębnymi.

13. Przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk ochronnych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej:

- dziko występujących roślin objętych ochroną,

- dziko występujących zwierząt objętych ochroną,

- dziko występujących grzybów objętych ochroną.

§ 5. W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało wyodrębnionych 5 stref funkcyjnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi, ujętych w 5 kartach terenu.Dla stref funkcyjnych określa się następujące ustalenia ogólne:

1) US - teren sportu i rekreacji - plaża

a) Obowiązujące lub wiodące funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- plaża

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- urządzenia plażowo - kąpieliskowe, pomosty itp.

- wieże ratowników

- stanica wodna

- hangar na sprzęt wodny

- sanitariaty

- tymczasowe obiekty handlowe i gastronomiczne

- obiekty małej architektury

- ścieżki rowerowe i ciągi piesze

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej

- parkingi

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- formy zabudowy inne niż wymienione jako obowiązujące lub dopuszczone.

2) U - teren zabudowy usługowej

a) Obowiązujące lub wiodące funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- Ochotnicza Straż Pożarna

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- usługi publiczne z zakresu kultury

- zabudowa towarzysząca

- obiekty małej architektury

- ścieżki rowerowe i ciągi piesze

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej

- parkingi

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- formy zabudowy inne niż wymienione jako obowiązujące lub dopuszczone.

3) RM - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

a) Obowiązujące lub wiodące funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa zagrodowa związana z działalnością rolniczą: budynki mieszkalne, inwentarskie i gospodarcze,

- budowle związane z rolnictwem

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- funkcja agroturystyki

- zabudowa o funkcji towarzyszącej

- obiekty małej architektury

- ścieżki rowerowe i ciągi piesze

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- formy zabudowy inne niż wymienione jako obowiązujące lub dopuszczalne

4) R - teren rolniczy

a) Obowiązujące lub wiodące funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- uprawy rolne i ogrodnicze

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa zagrodowa związana z działalnością rolniczą: budynki mieszkalne, inwentarskie i gospodarcze, przy czym lokalizacja zabudowy zagrodowej możliwa wyłącznie dla gospodarstw rolnych o powierzchni min. 10 ha, zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy oraz dopuszcza się jeden zespół zabudowy zagrodowej w ramach jednego gospodarstwa rolnego

- budowle związane z rolnictwem

- funkcje agroturystyki

- obiekty małej architektury

- ścieżki rowerowe i ciągi piesze

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- formy zabudowy inne niż wymienione jako obowiązujące lub dopuszczone.

5) Teren komunikacji: KDW - teren drogi dojazdowej wewnętrznej

§ 6. 1. KARTA TERENU Nr 1

1) PRZEZNACZNIE TERENU teren sportu i rekreacji - plaża 1.US - 2,6000ha

2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

a) Należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, 4, 7.

b) Zakaz lokalizacji nośników reklam.

c) Zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m - nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej.

3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

a) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych

b) Zgrupowania zadrzewień nadwodnych uwidocznione na mapie sytuacyjno - wysokościowej , stanowiącej podkład załącznika nr 1 do planu, powinny zostać zachowane celem utrzymania bioróżnorodności obszarów nadjeziornych.

4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

a) Obszar położony jest w strefie ochrony ekspozycji zespołu ruralistycznego wsi szlacheckiej, później gburskiej. Obowiązują ograniczenia gabarytu i formy zabudowy określone w punkcie 6 karty terenu.

b) Wszelkie działania inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo konserwatorem zabytków.

5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

a) Nie określa się.

6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) Linie zabudowy: należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu; nie dotyczy lokalizacji stacji transformatorowych; dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych bezpośrednio przy granicy z drogą publiczną dojazdową lub z drogą dojazdową wewnętrzną, na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maks. 5%; maks. wymiary powierzchni zabudowy: 10m x 18m.

c) Intensywność zabudowy: min. - nie określa się, maks. - 0,1.

d) Dla tymczasowych obiektów handlowych i gastronomicznych: łączna powierzchnia terenu zajętego pod lokalizację tych obiektów winna wynosić maks. 600m2.

e) Pow. biologicznie czynna: min. 70% powierzchni działki.

f) Wysokość zabudowy:

- maks. 2 kondygnacje nadziemne, tj. maks. 8m, poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 0,6m powyżej rodzimego gruntu przy wejściu do budynku

- dla tymczasowych obiektów handlowych i gastronomicznych: maks. 5m

g) Geometria dachu:

- dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu; kąt nachylenia połaci dachowej: 30o÷45o

- dla tymczasowych obiektów handlowych i gastronomicznych: dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu; kąt nachylenia połaci dachowej: 15o÷45o

h) Kształtowanie formy architektonicznej:

- pod względem skali, bryły, podziałów i form architektonicznych należy nawiązać do tradycyjnej zabudowy regionu Kaszub; należy zachować spójność form architektonicznych i materiałów w obrębie strefy; kolorystyka stonowana, tradycyjna

- dla tymczasowych obiektów handlowych i gastronomicznych: należy nawiązać do tradycyjnej zabudowy regionu Kaszub

i) Dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności.

j) Wzdłuż dróg stosować ogrodzenie do wysokości 1,5m. Stosować ogrodzenia drewniane bez podmurówki lub z podmurówka kamienną. Zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz żelbetowych prefabrykowanych.

7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

a) Obszar położony jest w strefie ochrony ekspozycji zespołu ruralistycznego wsi szlacheckiej, później gburskiej - zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) Przez przedmiotowy obszar przebiega linia napowietrzna SN-15kV (oznaczona na rysunku planu). Wzdłuż linii napowietrznej SN-15kV obowiązuje pas ograniczeń o szerokości 14m (po 7m od osi linii). Zagospodarowanie w obszarze pasa ograniczeń linii elektroenergetycznej SN-15kV winno być uzgodnione z gestorem linii. Istniejącą i projektowaną sieć elektroenergetyczną należy przystosować do planowanego zagospodarowania.

8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

a) Nie określa się.

9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a) Dojazd z drogi publicznej dojazdowej, graniczącej z przedmiotowym terenem od strony północnej lub z drogi dojazdowej wewnętrznej, graniczącej z przedmiotowym terenem od strony wschodniej.

b) Należy zapewnić miejsca postojowe w ilości:

- min. 2 miejsce postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej usług,

- min. 5 miejsc postojowych / 100m2 plaży.

c) Woda: z sieci wodociągowej.

d) Ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej.

e) Wody opadowe: odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności; wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych.

f) Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła. Zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej.

g) Energetyka: z sieci energetycznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci.

h) Utylizacja odpadów stałych: wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na składowisko odpadów, z którego korzysta gmina.

10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

a) Nie ustala się.

11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

a) Nie dotyczy.

12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

a) 5%.

2. KARTA TERENU Nr 2

1) PRZEZNACZENIE TERENU teren zabudowy usługowej 2.U - 0,2061ha

2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

a) Należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, 4, 7.

b) Zakaz lokalizacji nośników reklam.

c) Zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m - nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej.

3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

a) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych.

4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

a) Obszar położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego wsi szlacheckiej, później gburskiej. Obowiązują ograniczenia gabarytu i formy zabudowy określone w punkcie 6 karty terenu.

b) Wszelkie działania inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo konserwatorem zabytków.

5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

a) Nie określa się.

6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) Linie zabudowy: należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu; nie dotyczy lokalizacji stacji transformatorowych; dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych bezpośrednio przy granicy z drogą dojazdową wewnętrzną, na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: min. - nie określa się, maks. 20%; maks. wymiary powierzchni zabudowy: 10m x 18m.

c) Intensywność zabudowy: min. - nie określa się, maks. - 0,4

d) Pow. biologicznie czynna: min. 30% powierzchni działki.

e) Wysokość zabudowy: maks. 2 kondygnacje nadziemne, tj. maks. 9m, poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 0,6m powyżej rodzimego gruntu przy wejściu do budynku.

f) Geometria dachu: dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu; kąt nachylenia połaci dachowej:

- 35o÷45o - bez ścianki kolankowej oraz przy ściance kolankowej o wysokości do 0,6m,

- 20o÷30o - przy ściance kolankowej o wysokości od 0,6m do 1,8m.

g) Kształtowanie formy architektonicznej: pod względem skali, bryły, podziałów i form architektonicznych należy nawiązać do tradycyjnej zabudowy regionu Kaszub; należy zachować spójność form architektonicznych i materiałów w obrębie strefy; kolorystyka stonowana, tradycyjna.

h) Garaże należy lokalizować w formie budynków wolnostojących lub zespolonych z bryłą główną z wykluczeniem garaży lokalizowanych w piwnicach.

i) Dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności.

j) Wzdłuż dróg stosować ogrodzenie do wysokości 1,5m. Stosować ogrodzenia drewniane bez podmurówki lub z podmurówka kamienną. Zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz żelbetowych prefabrykowanych.

7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

a) Obszar położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego wsi szlacheckiej, później gburskiej - zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami

8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

a) Warunki dotyczące scaleń nieruchomości - nie określa się.

b) Dopuszcza się podział terenu na działki o minimalnej powierzchni 800 m2 (z tolerancją do 5%); nie dotyczy działek dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej.

9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a) Dojazd z drogi dojazdowej wewnętrznej, graniczącej z przedmiotowym terenem od strony północnej.

b) Należy zapewnić miejsca postojowe w ilości:

- min. 2 miejsce postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej usług,

- min. 1 miejsce postojowe / 4 zatrudnionych.

c) Woda: z sieci wodociągowej

d) Ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej.

e) Wody opadowe: odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności; wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych

f) Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła. Zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej.

g) Energetyka: z sieci energetycznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci.

h) Utylizacja odpadów stałych: wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na składowisko odpadów, z którego korzysta gmina.

10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

a) Nie ustala się.

11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

a) Nie dotyczy.

12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

a) 5%

3. KARTA TERENU Nr 3

1) PRZEZNACZENIE TERENU teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 3.RM - 0,0373ha

2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

a) Należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, 4, 7.

b) Zakaz lokalizacji nośników reklam.

c) Zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m - nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej.

3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

a) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych.

4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

a) Obszar położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego wsi szlacheckiej, później gburskiej. Obowiązują ograniczenia gabarytu i formy zabudowy określone w punkcie 6 karty terenu.

b) Wszelkie działania inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo konserwatorem zabytków.

5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

a) Nie określa się.

6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) Linie zabudowy: należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu; nie dotyczy lokalizacji stacji transformatorowych; dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych bezpośrednio przy granicy z drogą dojazdową wewnętrzną, na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: min. - nie określa się, maks. 20%; maks. wymiary powierzchni zabudowy: 10m x 18m.

c) Intensywność zabudowy: min. - nie określa się, maks. - 0,4

d) Pow. biologicznie czynna: min. 30% powierzchni działki.

e) Wysokość zabudowy: maks. 2 kondygnacje nadziemne, tj. maks. 9m (maks. 12m dla dużych budynków inwentarskich i gospodarczych związanych z produkcją rolną np.: stodoła, obora itp.), poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 0,6m powyżej rodzimego gruntu przy wejściu do budynku.

f) Geometria dachu: dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu; kąt nachylenia połaci dachowej:

- 35o÷45o - bez ścianki kolankowej oraz przy ściance kolankowej o wysokości do 0,6m,

- 20o÷30o - przy ściance kolankowej o wysokości od 0,6m do 1,8m.

g) Kształtowanie formy architektonicznej: pod względem skali, bryły, podziałów i form architektonicznych należy nawiązać do tradycyjnej zabudowy regionu Kaszub; należy zachować spójność form architektonicznych i materiałów w obrębie strefy; kolorystyka stonowana, tradycyjna.

h) Garaże należy lokalizować w formie budynków wolnostojących lub zespolonych z bryłą główną z wykluczeniem garaży lokalizowanych w piwnicach.

i) Dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności.

j) Wzdłuż dróg stosować ogrodzenie do wysokości 1,5m. Stosować ogrodzenia drewniane bez podmurówki lub z podmurówka kamienną. Zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz żelbetowych prefabrykowanych.

7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

a) Obszar położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego wsi szlacheckiej, później gburskiej - zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

a) Nie określa się.

9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a) Dojazd z drogi dojazdowej wewnętrznej, graniczącej z przedmiotowym terenem od strony południowej.

b) Woda: z sieci wodociągowej

c) Ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej.

d) Wody opadowe: odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności; wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych.

e) Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła. Zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej

f) Energetyka: z sieci energetycznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci

g) Utylizacja odpadów stałych: wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na składowisko odpadów, z którego korzysta gmina

10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

a) Nie ustala się

11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

a) Nie dotyczy

12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

a) 5%

4. KARTA TERENU Nr 4

1) PRZEZNACZENIE TERENU teren rolniczy 4.R - 0,0689ha

2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

a) Należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, 4, 7.

b) Zakaz lokalizacji nośników reklam.

c) Zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m - nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej.

3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

a) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść i dojazdów.

4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

a) Obszar położony jest w strefie ochrony ekspozycji zespołu ruralistycznego wsi szlacheckiej, później gburskiej. Obowiązują ograniczenia gabarytu i formy zabudowy określone w punkcie 6 karty terenu.

b) Wszelkie działania inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo konserwatorem zabytków.

5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

a) Nie określa się.

6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) Linie zabudowy: należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu; nie dotyczy lokalizacji stacji transformatorowych; dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych bezpośrednio przy granicy z drogą publiczną dojazdową lub z drogą dojazdową wewnętrzną, na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: min. - nie określa się, maks. 20%; maks. wymiary powierzchni zabudowy: 10m x 18m.

c) Intensywność zabudowy: min. - nie określa się, maks. - 0,4

d) Pow. biologicznie czynna: min. 30% powierzchni działki.

e) Wysokość zabudowy: maks. 2 kondygnacje nadziemne, tj. maks. 9m (maks. 12m dla dużych budynków inwentarskich i gospodarczych związanych z produkcją rolną np.: stodoła, obora itp.), poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 0,6m powyżej rodzimego gruntu przy wejściu do budynku.

f) Geometria dachu: dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu; kąt nachylenia połaci dachowej:

- 35o÷45o - bez ścianki kolankowej oraz przy ściance kolankowej o wysokości do 0,6m,

- 20o÷30o - przy ściance kolankowej o wysokości od 0,6m do 1,8m.

g) Kształtowanie formy architektonicznej: pod względem skali, bryły, podziałów i form architektonicznych należy nawiązać do tradycyjnej zabudowy regionu Kaszub; należy zachować spójność form architektonicznych i materiałów w obrębie strefy; kolorystyka stonowana, tradycyjna.

h) Garaże należy lokalizować w formie budynków wolnostojących lub zespolonych z bryłą główną z wykluczeniem garaży lokalizowanych w piwnicach.

i) Dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności.

j) Wzdłuż dróg stosować ogrodzenie do wysokości 1,5m. Stosować ogrodzenia drewniane bez podmurówki lub z podmurówka kamienną. Zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz żelbetowych prefabrykowanych.

7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

a) Obszar położony jest w strefie ochrony ekspozycji zespołu ruralistycznego wsi szlacheckiej, później gburskiej - zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami

8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

a) Nie określa się.

9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a) Dojazd z drogi dojazdowej wewnętrznej, graniczącej z przedmiotowym terenem od strony północno-zachodniej lub z drogi publicznej dojazdowej, graniczącej z przedmiotowym terenem od strony północno-wschodniej .

b) Należy zapewnić miejsca postojowe w ilości:

- min. 2 miejsce postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej usług,

- min. 1 miejsce postojowe / 4 zatrudnionych.

c) Woda: z sieci wodociągowej

d) Ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej.

e) Wody opadowe: odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności; wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych.

f) Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła. Zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej

g) Energetyka: z sieci energetycznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci

h) Utylizacja odpadów stałych: wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na składowisko odpadów, z którego korzysta gmina

10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

a) Nie ustala się

11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

a) Nie dotyczy

12) 5%

5. KARTA TERENU Nr 5

1) PRZEZNACZENIE TERENU teren drogi dojazdowej wewnętrznej 5.KDW - 0,2354ha

2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

a) Nie określa się.

3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

a) Nie określa się.

4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

a) Obszar położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego wsi szlacheckiej, później gburskiej.

b) Wszelkie działania inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo konserwatorem zabytków.

5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

a) Nie określa się.

6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) szerokość w liniach rozgraniczających: min. 10m, wg rysunku planu; nie dotyczy narożnych ścięć.

7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

a) Obszar położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego wsi szlacheckiej, później gburskiej - zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

a) Nie określa się.

9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a) Lokalizacja sieci i urządzeń inżynierskich - zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w uzgodnieniu z zarządcami lub właścicielami.

b) Wody opadowe: zgodnie z przepisami odrębnymi

10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

a) Nie ustala się

11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

a) Nie dotyczy

12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

a) 5%

§ 7. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części, są:

1) część graficzna - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 (załącznik nr 1),

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2),

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).

§ 8. Zobowiązuje się Wójta Gminy Kościerzyna do:

1) przekazania Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa i ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,

2) publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na stronie internetowej Urzędu Gminy Kościerzyna.

§ 9. Traci moc, we fragmencie objętym granicami niniejszego planu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr VIII/57/07 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 31 lipca 2007r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 9.11.2007r. Nr 152, poz. 2853).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 8, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/242/13
Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 23 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: 380 o pow. 0,55ha, 278/1 o pow. 0,06ha, 278/2 o pow. 0,20ha, 278/3 o pow. 0,11ha i części działki ozn. nr ewid. 338/3 o pow. 4,80ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobrogoszcz, gmina Kościerzyna - załącznik graficzny


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/242/13
Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 23 marca 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: 380 o pow. 0,55ha, 278/1 o pow. 0,06ha, 278/2 o pow. 0,20ha, 278/3 o pow. 0,11ha i części działki ozn. nr ewid. 338/3 o pow. 4,80ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobrogoszcz, gmina Kościerzyna

W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 04.02.2013 r. do 04.03.2013 r. oraz w terminie wyznaczonym do składania uwag, tj. do do dnia 22.03.2013r., uwag nie wniesiono.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/242/13
Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 23 marca 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: 380 o pow. 0,55ha, 278/1 o pow. 0,06ha, 278/2 o pow. 0,20ha, 278/3 o pow. 0,11ha i części działki ozn. nr ewid. 338/3 o pow. 4,80ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobrogoszcz, gmina Kościerzyna

W granicach objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.


Uzasadnienie

1. Podstawa i cel opracowania. Do opracowania planu przystąpiono w celu realizacji uchwały Nr II/121/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: 380 o pow. 0,55ha, 278/1 o pow. 0,06ha, 278/2 o pow. 0,20ha, 278/3 o pow. 0,11ha i części działki ozn. nr ewid. 338/3 o pow. 4,80ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobrogoszcz, gmina Kościerzyna.Wg ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/295/2002 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 10.10.2002r., przedmiotowy teren położony jest w strefie postępującej urbanizacji i rozwoju gospodarczego, w obszarze funkcjonalnym: kompleksy rekreacyjne, częściowo w obszarze zabudowy ukształtowanej i istniejącego zainwestowania: zabudowa mieszkaniowa z drobnymi usługami oraz częściowo w terenie rolnym oraz w strefie funkcjonalno - przestrzennej oznaczonej jako C.a.1. Według podziału gminy Kościerzyna na strefy funkcjonalno-przestrzenne strefa "C" to "strefa postępującej urbanizacji i rozwoju gospodarczego", a podstrefa "a" - "kompleks rekreacyjny, obszar obecnego i potencjalnego nacisku inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem rekreacyjnym", strefa C.a.1 - "rejon jez. Dobrogoszcz; ze względu na duże obciążenie rekreacyjne priorytetowe znaczenie ma rozwój infrastruktury turystycznej oraz infrastruktury technicznej ochrony środowiska (gospodarka wodno - ściekowa, proekologiczne źródła ogrzewania itp.) dla obsługi użytkowników istniejących obiektów; nowa zabudowa rekreacyjna może powstawać na zasadzie dogęszczenia istniejących terenów lub projektowania nowych na zasadzie sąsiedztwa wyłącznie na gruntach rolnych - zakaz zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne".Ustalenia projektu zmiany planu nie naruszają więc ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/295/2002 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 10.10.2002r.

2. Położenie. Obszar opracowania położony jest w południowo - zachodniej części wsi, nad jeziorem Dobrogoszcz. Od strony wschodniej i północnej przedmiotowy teren graniczy z terenami zabudowanymi zabudową zagrodową, a także zabudową mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniowo - usługową.Przedmiotowy teren położony jest w otoczeniu działek zabudowanych zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz mieszkaniowo - usługową.

3. Stan istniejący. Przedmiotowy teren nie jest zabudowany.

4. Ustalenia projektu planu. W dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr VIII/57/07 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 31 lipca 2007r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 09.11.2007r. Nr 152, poz. 2853), przedmiotowy obszar oznaczony był jako:- 25.RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,- 33.R, 34.R - tereny rolnicze,- 13.U - tereny zabudowy usługowej - Ochotnicza Straż Pożarna,- 07.KDW - tereny dróg wewnętrznych.Zmiana obowiązującego planu dotyczy:- zmiany przeznaczenia terenu 34.R na funkcję usług sportu i rekreacji - plaża,- rozszerzenia usługowego przeznaczenia strefy 13.U poprzez dopuszczenie usług publicznych z zakresu kultury.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej. Dojazd z drogi publicznej dojazdowej. Teren jest uzbrojony.

6. Skutki ekonomiczne projektu planu. Na skutek ustaleń planu gmina może uzyskać potencjalne przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.

7. Procedura. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wykładany do publicznego wglądu w dniach od 04.02.2013r. Do 04.03.2013r., termin składania uwag do planu wyznaczony został do dnia 22.03.2013r. Do projektu planu nie zgłoszono uwag.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kaźmierczak, Tomasz Wojdal

KRS Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe dla biznesu - zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych, opracowuje dla nich plany restrukturyzacji (m.in. przekształcenia, wydzielenia, fuzje), wprowadza optymalizacyjne rozwiązania podatkowe oraz dba o to, aby zawierane kontrakty handlowe dawały maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »