| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 286/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" i lit. "i" oraz art. 41 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - RADA MIEJSKA w NOWYM STAWIE u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

1.

Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości

27.560.019 zł

na skutek ich zwiększenia o kwotę

159.943 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2.

Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości

26.917.689 zł

na skutek ich zwiększenia o kwotę

204.113 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się limity wydatków na:

- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletnie prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 .

- programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Ustala się przychody budżetu miasta i gminy w wysokości

63.170 zł

oraz rozchody w wysokości

705.500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 4.

Nadwyżkę budżetu miasta i gminy w wysokości

642.330 zł

przeznacza się na spłatę rat kredytów

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Stawu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr WALDEMAR KALINOWSKI


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 286/XXXIX/2013
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 28 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 286/XXXIX/2013
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 28 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 286/XXXIX/2013
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 28 maja 2013 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ REALIZOWANE w 2013 rokuLp.DziałRozdz.§Nazwa zadania inwestycyjnegoŁączne
koszty
finansowe

Planowane wydatkiJednostka organizacyjna realizująca zadanie


rok budżetowy 2013

z tego źródła finansowania

dochody własne

kredyty i pożyczki

środki z innych źródeł

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1.

600

60016

6050

Budowa zjazdów z drogi powiatowej do działek gminnych


12.300


11.500


11.500

Urząd Miejski w Nowym Stawie

2.

700

70005

6010

Podwyższenie kapitału zakładowego Administracji Domów Mieszkalnych Sp.z o.o w Nowym Stawie


1.025.000


650.000


650.000


j.w.

3.

750

75075

6067,
6069

Zakup witaczy w ramach projektu "Kampania Promocyjna Żuław"

176.667

60.000

15.000

45.000

j.w.

4.

801

80101

6050

Remont pomieszczeń celem powiększenia bazy lokalowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Stawie

336.000

6.000

6.000

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Stawie

5.

853

85395

6067
6069

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców miasta i gminy Nowy Staw

584.437

50.000

7.000

43.000

Urząd Miejski w Nowym Stawie

6.

921

92120

6050

Rewitalizacja zabytkowych rynków oraz północno-wschodnich terenów Nowego Stawu pod katem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem remont kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na Galerię Żuławską

5.024.434

569.394

569.394
Urząd Miejski w Nowym Stawie
7.

921

92195

6050

Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem dla sołectwa Brzózki


9.687


1.200


1.200


j.w

8.

921

92195

6050

Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr 174, 175 i 177 obręb Lubstowo, gmina Nowy Staw


1.218.473


6.167


6.167


j.w.

R A Z E M

8.386.998

1.354.261

1.266.261

x

x

88.000

x

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr WALDEMAR KALINOWSKI


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 286/XXXIX/2013
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 28 maja 2013 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych) na 2013 rok


Lp.


Dział


Rozdział


§


Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Rok budżetowy
2013

Dochody własne

Kredyty i pożyczki

Środki pochodzące z innych źródeł

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

Jednostka organizacyjna realizująca program

1.

750

75075

4307


Kampania Promocyjna Żuław


176.667


81.651

16.238

Urząd Miejski w Nowym Stawie

4309

5.413

6067

45.000

6069

15.000

2.

853

85395

4177Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców miasta i gminy Nowy Staw
584.437
476.000

5.000j.w.

4179

2.000

4217

190.150

4219

34.350

4277

10.000

4279

5.000

4307

118.000

4390

20.000

4357

20.000

4359

5.000

4437

13.500

4439

3.000

6067

43.000

6069

7.000660660

3.

921

92195

4357

Utworzenie punktu multimedialnego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trępnowy

462

j.w.


4359


198

4.

921

92195

6057

Remont kapliczek i krzyży w sołectwach Chlebówka, Dębina Wieś, Kącik, Martąg, Lipinka, Lubstowo, Tralewo i Trepnowy na terenie gminy Nowy Staw21.52821.528

15.070

j.w.

6059

6.458

5.

921

92195

6057

Budowa i remont dwóch placów zabaw na terenie Nowego Stawu

64.608

64.608

42.022

j.w

6059

22.586

6.

921

92195

6057

Budowa altany drewnianej na terenie działek nr 63/1 i 63/2 w miejscowości Pręgowo Żuławskie


46.803


46.803


30.441


j.w.

6059

16.362

R a z e m

894.703

691.250

142.367

x

x

548.883

x

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr WALDEMAR KALINOWSKI


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 286/XXXIX/2013
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 28 maja 2013 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2013 roku

PRZYCHODY

ROZCHODY

§

T R E Ś Ć

k w o t a

k w o t a

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy

44.170

951

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

19.000

991

Udzielone pożyczki i kredyty

14.000

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

691.500

Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez PKO
BP S.A. O/Kwidzyn w 2006 r. przeznaczonego na
uruchomienie pomocy finansowej Powiatowi
Malborskiemu na przeprowadzenie remontu drogi
powiatowej na jej odcinku zlokalizowanym na terenie
gminy Nowy Staw - umowa Nr 310-13/3/II/14/2006

100.000

Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego
przez BGK O/Gdańsk w 2008 r. przeznaczonego na:
udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na sfinansowanie inwestycji drogowej na odcinku drogi powiatowej nr 2906G Świerki - Nidowo,
Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego przy ulicach oraz drogach na terenie miasta i gminy Nowy Staw,
Budowę remizy OSP w Nowym Stawie z drogą dojazdową,
Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Brzózki, Martąg, Mirowo
umowa Nr 08/0558

100.000

Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BGK
o/Gdańsk w 2009 r. przeznaczonego na:
remont nawierzchni ul. Obr. Westerplatte Westerplatte Nowym Stawie z wykonaniem jej odwodnienia,
budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie
budowę remizy OSP w Nowym Stawie z drogą dojazdową - II etap
umowa Nr 09/0098

56.000

Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BGK
o/Gdańsk w 2009 r. przeznaczonego na budowę dróg
dojazdowych i infrastruktury towarzyszącej przy
Zespole Służb Ratowniczych - umowa Nr 09/3368

8.000PRZYCHODY

ROZCHODY

§

T R E Ś Ć

k w o t a

k w o t a

Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez
Millennium Bank S.A. o/Elbląg w 2010 r.
przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego
Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
w Nowym Stawie - umowa Nr 1207/10/400/04

20.000Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank
Spółdzielczy w Skórczu w 2010 r. przeznaczonego na
remont drogi powiatowej nr 2340G Nowy Dwór
Gdański-Nowy Staw-Tczew - umowa nr S/192/2010

20.000


Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BGK
o/Gdańsk w 2010 r. przeznaczonego na:
budowę dróg dojazdowych i infrastruktury towarzyszącej przy Zespole Służb Ratowniczych
w Nowym Stawie,
budowę zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastruktura towarzyszącą) w Nowym Stawie,
rewitalizację zabytkowych rynków oraz północno-wschodnich terenów Nowego Stawu pod katem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem wykonanie przebruku nawierzchni Rynku Tadeusza Kościuszki i Rynku Kazimierza Pułaskiego w Nowym Stawie wraz z odwodnieniem,
przebudowę drogi gminnej nr 192039R
z odwodnieniem i oświetleniem
umowa nr 10/0932

70.000

Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BGK
o/Gdańsk w 2010 r. przeznaczonego na:
Budowę dróg dojazdowych i infrastruktury towarzyszącej przy Zespole Służb Ratowniczych
w Nowym Stawie,
Przebudowę drogi gminnej nr 192039R
z odwodnieniem i oświetleniem
umowa nr 10/0634

210.000

Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez
Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie w 2011 r.
przeznaczonego na:
Remont budynku Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie,
Rewitalizację zabytków rynków oraz północno-wschodnich terenów Nowego Stawu pod katem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem wykonanie remontu kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na Galerię Żuławską,
Budowę zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie,
Remont świetlicy wiejskiej na terenie gminy Nowy Staw w miejscowości Dębina,


Przebudowę drogi gminnej nr 192039G z odwodnieniem i oświetleniem,
Budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie
umowa nr 1/2011/inw

100.000
Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2012 r.
przeznaczonego na:
Rewitalizację zabytkowych rynków oraz północno-wschodnich terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem wykonanie remontu kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na Galerię Żuławską,
Budowę zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie
umowa nr 828/2012/21

7.500

R A Z E M

63.170

705.500

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr WALDEMAR KALINOWSKI


Uzasadnienie do Uchwały Nr 286/XXXIX/2013
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

W ramach niniejszej uchwały w budżecie miasta i gminy dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 15/67/2013 z dnia 18.04.2013 r. o kwotę 80.000 złotych w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030, natomiast wydatki o kwotę 100.000 złotych łącznie z 20% udziałem własnym gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

- zwiększono dochody i wydatki budżetu Gimnazjum o kwotę 7.480 złotych w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu polsko - niemieckiego,

- zwiększono dochody o łączną kwotę 72.463 złote i wydatki o kwotę 111.410 złotych, w tym 38.948 zł jako udział własny gminy w związku z podpisanymi umowami o przyznaniu pomocy nr 00224-6930-UM130346/12 zawartej w dniu 23.04.2013 r i nr 00229-6930-UM1130345/12 zawartej w dniu 08.05.2013 r w ramach działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 dotyczących "Budowy i remontu dwóch placów zabaw na terenie Nowego Stawu" oraz "Stworzenia miejsca wypoczynku i integracji mieszkańców poprzez budowę altany drewnianej na terenie działek nr 63/1 i 63/2 w miejscowości Pręgowo Żuławskie,

- dokonano aktualizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2013 roku poprzez dodanie nowego zadania pn. "Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr 174, 175 i 177 obręb Lubstowo,

- zwiększono wydatki budżetowe o łączną kwotę 6.056,00 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów do łącznej kwoty 66.056 złotych,

- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 4.000 złotych w obszarze pomocy społecznej w związku z podpisaną umową przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie na przekazanie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2013" w ramach której zaplanowano pomoc dla 400 osób z terenu miasta i gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr WALDEMAR KALINOWSKI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »